Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29.09.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Referințe (1), Jurisprudență (52)

(1) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi sancţiunea închisorii contravenţionale pot fi prevăzute numai în legi sau în ordonanţe ale Guvernului prin care se stabilesc şi se sancţionează anumite fapte ce constituie contravenţii.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la alin. (1) se stabilesc întotdeauna alternativ cu amendă şi pot fi aplicate numai de instanţa de judecată.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

(3) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii poate fi aplicată numai dacă există consimţământul contravenientului.
Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (5)

Art. 2. - Jurisprudență (31)

Activitatea în folosul comunităţii se prestează în domeniul serviciilor publice, pentru întreţinerea locurilor de agrement, a parcurilor şi a drumurilor, păstrarea curăţeniei şi igienizarea localităţilor, desfăşurarea de activităţi în folosul căminelor pentru copii şi bătrâni, al orfelinatelor, creşelor, grădiniţelor, şcolilor, spitalelor şi al altor aşezăminte social-culturale.

Art. 3. - Jurisprudență (3)

(1) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută după programul de muncă ori, după caz, programul şcolar al contravenientului, pe o durată cuprinsă între 50 de ore şi 300 de ore, de maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de 6-8 ore pe zi.
Jurisprudență (1)

(2) În cazul în care contravenientul are posibilitatea să execute sancţiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, iar autorităţile publice locale, prin persoanele împuternicite, pot asigura supravegherea activităţii contravenientului, durata maximă de lucru nu poate depăşi 8 ore pe zi.

Art. 4. -

(1) Durata sancţiunii închisorii contravenţionale este de la o lună la 6 luni.

(2) Sancţiunea închisorii contravenţionale nu poate fi aplicată minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

(3) Limitele sancţiunii închisorii contravenţionale ce se aplică minorilor care au împlinit vârsta de 16 ani se reduc la jumătate.

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Sancţiunea închisorii contravenţionale şi sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se aplică numai contravenienţilor persoane fizice.

CAPITOLUL II Procedura de aplicare a sancţiunilor

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență (3)

(1) În cazul contravenţiilor pentru care legea prevede sancţiunea amenzii alternativ cu sancţiunea închisorii contravenţionale, dacă agentul constatator apreciază că sancţiunea amenzii este îndestulătoare, aplică amenda procedând potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002. Dacă, în raport cu gravitatea faptei, se apreciază că amenda este neîndestulătoare, agentul constatator încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi îl înaintează, în cel mult 48 de ore, instanţei competente.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor prevede sancţiunea amenzii alternativ cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii.

Art. 7. - Jurisprudență (7)

(1) Competenţa aparţine judecătoriei în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
Jurisprudență (2)

(2) Preşedintele judecătoriei fixează termen de urgenţă, cu citarea contravenientului şi a agentului constatator.

Art. 8. - Jurisprudență (1)

(1) Completul de judecată este format dintr-un singur judecător.

(2) Contravenientul poate fi asistat de apărător.

(3) În cazul în care contravenientul este minor, asistenţa juridică este obligatorie. Instanţa dispune citarea părinţilor sau a reprezentantului legal al minorului.

(4) Participarea procurorului este obligatorie.
Jurisprudență (1)

(5) Instanţa se pronunţă asupra legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal şi, după caz, aplică sancţiunea amenzii, prestării unei activităţi în folosul comunităţii sau sancţiunea închisorii contravenţionale, în raport cu gravitatea faptei, ori anulează procesul-verbal.
Modificări (1), Jurisprudență (2)

(6) Dacă o persoană a săvârşit mai multe contravenţii, constatate prin acelaşi proces-verbal, în cazul în care pentru toate faptele sau numai pentru unele dintre ele se prevede sancţiunea închisorii contravenţionale sau sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, sancţiunile se cumulează fără a putea depăşi maximul general stabilit de lege.
Modificări (1)

(7) Dispoziţiile alin. (5) şi (6) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care contravenţiile concurente au fost constatate prin procese-verbale diferite.

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) În toate situaţiile în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor prevede sancţiunea amenzii alternativ cu sancţiunea închisorii contravenţionale, dacă instanţa apreciază că aplicarea amenzii contravenţionale nu este îndestulătoare sau contravenientul nu dispune de mijloace materiale şi financiare pentru plata acesteia, pune în discuţie posibilitatea aplicării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii.
Jurisprudență (1)

(2) În cazul în care contravenientul este de acord cu aplicarea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, instanţa judecătorească pronunţă o hotărâre în acest sens, procedura prevăzută la art. 8 aplicându-se în mod corespunzător. Hotărârea judecătoriei este irevocabilă.

(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor prevede sancţiunea amenzii alternativ cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii.

Art. 10. -

(1) Hotărârea instanţei prin care s-a aplicat sancţiunea închisorii contravenţionale este supusă recursului.

(2) Contravenientul poate declara recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare, dacă a fost prezent la dezbateri, sau de la comunicare, dacă a fost lipsă.

(3) Procurorul poate declara recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare.

(4) Motivarea recursului declarat de contravenient nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi susţinute şi oral în faţa instanţei. Recursul suspendă executarea.

(5) Recursul se judecă în termen de 15 zile de la înregistrare.

Art. 11. -

(1) După începerea executării închisorii contravenţionale, la cererea contravenientului instanţa poate dispune înlocuirea sancţiunii închisorii contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii.

(2) Cererea va fi soluţionată de judecătorie în termen de 10 zile de la primire, cu citarea contravenientului şi consemnarea consimţământului acestuia.

(3) În cazul în care contravenientul este minor care a împlinit 16 ani, sunt citaţi şi părinţii sau reprezentantul legal al acestuia.

(4) Participarea procurorului este obligatorie.

(5) Hotărârea judecătorească este irevocabilă.

Art. 12. -

(1) Înlocuirea sancţiunii închisorii contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se dispune socotindu-se 50 de ore de muncă pentru o lună de închisoare.

(2) În cazul prevăzut la art. 11 înlocuirea sancţiunii închisorii contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se dispune pentru perioada rămasă de executat.

Art. 13. - Modificări (1), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (14)

În toate situaţiile, după luarea consimţământului contravenientului instanţa, prin hotărâre, stabileşte natura activităţilor ce vor fi prestate de acesta în folosul comunităţii, pe baza datelor comunicate de primarul localităţii în care contravenientul îşi are domiciliul sau reşedinţa, ţinând seama de aptitudinile sale fizice şi psihice, precum şi de nivelul pregătirii profesionale.

CAPITOLUL III Executarea sancţiunilor

Art. 14. -

(1) Sancţiunea închisorii contravenţionale se execută în arestul poliţiei sau în locuri de deţinere anume stabilite prin ordin al ministrului justiţiei, în baza mandatului de executare emis de prima instanţă care a aplicat sancţiunea.

(2) Executarea sancţiunii închisorii contravenţionale se prescrie în termen de un an de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a aplicat sancţiunea.

(3) Dacă până la punerea în executare a mandatului privind închisoarea contravenţională contravenientul a fost condamnat la închisoare printr-o hotărâre penală definitivă, sancţiunea închisorii contravenţionale se execută după executarea pedepsei închisorii, în cazul în care nu s-a prescris.

(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), dacă faptele sunt concurente, instanţa, stabilind pedeapsa pentru infracţiune, poate aplica un spor de până la 6 luni.

Art. 15. - Jurisprudență (2)

(1) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se pune în executare de către prima instanţă de judecată prin emiterea unui mandat de executare.

(2) Câte o copie de pe dispozitivul hotărârii, însoţită de mandatul de executare, se comunică primarului unităţii administrativ-teritoriale şi unităţii de poliţie în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa contravenientul, precum şi contravenientului.

(3) Mandatul de executare se întocmeşte în 4 exemplare şi cuprinde: denumirea instanţei care l-a emis, data emiterii, numărul şi data hotărârii care se execută, datele privitoare la persoana contravenientului: numele, prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul şi reşedinţa, dacă este cazul, şi codul numeric personal, precum şi durata şi natura activităţii ce urmează să fie prestată de contravenient.

(4) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută în raza unităţii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul sau reşedinţa.
Jurisprudență (1)

Art. 16. - Jurisprudență (9)

Consiliul local stabileşte prin hotărâre, potrivit prevederilor art. 2, domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii.

Art. 17. - Jurisprudență (17)

(1) Primarul are obligaţia să aducă la îndeplinire mandatul de executare.

(2) În executarea mandatului primarul stabileşte de îndată conţinutul activităţii ce urmează să fie prestată de contravenient, condiţiile în care acesta execută sancţiunea, precum şi programul de lucru, încunoştinţând despre măsurile luate unitatea la care se va presta activitatea.

(3) La stabilirea conţinutului activităţii ce urmează să fie prestată de contravenient primarul va avea în vedere pregătirea profesională şi starea sănătăţii acestuia, atestate prin acte eliberate în condiţiile legii.

(4) Este interzisă stabilirea pentru contravenient a prestării de activităţi în subteran, în mine, metrou ori în alte asemenea locuri cu un grad ridicat de risc în prestarea activităţii, precum şi în locuri periculoase ori care, prin natura lor, pot pricinui suferinţe fizice sau pot produce daune sănătăţii persoanei.

(5) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută cu respectarea normelor de protecţie a muncii.

(6) Dacă serviciul public în cadrul căruia contravenientul prestează activitatea a fost concesionat unei societăţi comerciale cu capital integral sau parţial privat, contravaloarea prestaţiilor efectuate se virează la bugetul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia se execută sancţiunea.

Art. 18. -

(1) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii poate fi aplicată şi minorilor, dacă la data săvârşirii faptei au împlinit vârsta de 16 ani. Activitatea se prestează pe o durată cuprinsă între 25 de ore şi 150 de ore.

(2) Este interzisă obligarea minorului la prestarea unei activităţi care comportă riscuri sau este susceptibilă să îi afecteze educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale.

(3) Primarul, în executarea obligaţiei de a aduce la îndeplinire mandatul de executare, stabileşte conţinutul activităţii, condiţiile în care aceasta se realizează şi programul de lucru al minorului, asigurând aplicarea efectivă a prevederilor alin. (2).

(4) Obligaţia minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal, se aplică şi se execută în condiţiile prezentei ordonanţe.

Art. 19. -

(1) Supravegherea executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii se asigură de către primarul localităţii sau de către primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, prin persoane împuternicite în acest sens, cu sprijinul unităţii de poliţie, în a căror rază teritorială se execută sancţiunea.

(2) Repartizarea sarcinilor şi coordonarea acţiunilor întreprinse de persoanele împuternicite de primar, precum şi modalităţile de acordare a sprijinului de către unităţile de poliţie în vederea supravegherii executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii se realizează în baza unui program de supraveghere şi control întocmit de primar, cu acordul unităţii de poliţie în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa contravenientul. Câte un exemplar al programului rămâne în evidenţa autorităţii locale şi a unităţii de poliţie competente teritorial.

(3) Prestarea activităţii în folosul comunităţii se execută pe baza unor norme orientative de muncă stabilite de primar, care să facă posibilă exercitarea controlului, la diferite intervale de timp, de către cei împuterniciţi cu supravegherea executării sancţiunii.

(4) Unitatea din domeniul serviciului public la care contravenientul execută sancţiunea este obligată, la cererea primarului, să comunice datele şi informaţiile solicitate cu privire la executarea sancţiunii.

Art. 20. - Jurisprudență (2)

(1) Contravenientul se prezintă de îndată, dar nu mai târziu de 3 zile de la primirea mandatului de executare, la primarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau reşedinţa, pentru luarea în evidenţă şi executarea sancţiunii.
Jurisprudență (1)

(2) Începerea executării sancţiunii constând în prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se face în cel mult 5 zile de la primirea mandatului de executare.

(3) Primarul are obligaţia să asigure evidenţa sancţiunilor aplicate contravenienţilor şi a executării sancţiunilor, în condiţiile prezentei ordonanţe.

Art. 21. - Modificări (1), Jurisprudență (9)

(1) În cazul în care contravenientul, cu reavoinţă, nu se prezintă la primar pentru luarea în evidenţă şi executarea sancţiunii, se sustrage de la executarea sancţiunii după începerea activităţii sau nu îşi îndeplineşte îndatoririle ce îi revin la locul de muncă, judecătoria, la sesizarea primarului, a unităţii de poliţie sau a conducerii unităţii la care contravenientul avea obligaţia să se prezinte şi să presteze activitatea în folosul comunităţii, poate înlocui această sancţiune cu sancţiunea închisorii contravenţionale, dacă actul normativ de stabilire a contravenţiei prevede această sancţiune.
Jurisprudență (24)

(2) Înlocuirea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii cu sancţiunea închisorii contravenţionale se face ţinându-se seama de limitele sancţiunii contravenţionale prevăzute de lege, gradul de pericol social al faptei săvârşite şi de persoana contravenientului, fără a se putea depăşi maximul special al închisorii contravenţionale prevăzute ca sancţiune alternativă la contravenţia săvârşită.

(3) Dacă actul normativ nu prevede sancţiunea alternativă a închisorii contravenţionale, instanţa va dispune înlocuirea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii cu amenda, dispoziţiile alin. (2) fiind aplicabile în mod corespunzător.

(4) Procedura prevăzută la art. 8 şi 10 se aplică în mod corespunzător.

Art. 22. - Modificări (1), Jurisprudență (3)

(1) Amenda contravenţională aplicată de agentul constatator ori de instanţă în condiţiile art. 6 şi art. 8 alin. (5) nu poate fi transformată în închisoare contravenţională.

(2) Amenda prevăzută la alin. (1), precum şi cea aplicată în condiţiile art. 21 alin. (3) se execută silit potrivit dispoziţiilor legale privind executarea creanţelor bugetare.

Art. 23. -

Împotriva măsurilor luate cu privire la conţinutul activităţii, la condiţiile în care se realizează, precum şi la modul în care se exercită supravegherea contravenientul poate face plângere, care se depune la primar sau, după caz, la unitatea de poliţie de care aparţine agentul însărcinat cu supravegherea activităţii. Plângerea împreună cu actul de verificare a aspectelor sesizate se înaintează, în termen de 5 zile de la înregistrare, judecătoriei în a cărei circumscripţie se execută sancţiunea.

Art. 24. -

(1) Plângerea se soluţionează în termen de 10 zile de la primirea acesteia.

(2) În cazul în care instanţa constată că plângerea este întemeiată, dispune, după caz, schimbarea activităţii sau a măsurilor de supraveghere.

(3) Hotărârea instanţei de judecată este irevocabilă şi se comunică primarului sau unităţii de poliţie la care contravenientul a depus plângerea, precum şi contravenientului.

se încarcă...