Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30.08.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (1)

Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, denumite în continuare cercetare-dezvoltare, sunt principalele activităţi creatoare şi generatoare de progres economic şi social.

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde: cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă şi dezvoltarea tehnologică.
Modificări (1)

(2) Activitatea de cercetare-dezvoltare face parte integrantă din procesele de inovare.

(3) Definiţiile termenilor utilizaţi în cuprinsul ordonanţei sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.

Art. 3. -

(1) În România activitatea de cercetare-dezvoltare constituie prioritate naţională şi are un rol determinant în strategia de dezvoltare economică durabilă.

(2) Strategia naţională în domeniul cercetării-dezvoltării, denumită în continuare Strategie naţională, defineşte politica statului în vederea realizării obiectivelor de interes naţional în acest domeniu şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Referințe (1)

(3) Guvernul promovează, susţine, dezvoltă şi stimulează activitatea de cercetare-dezvoltare de interes naţional, scop în care:

a) adoptă politici de stimulare şi coordonare la nivel naţional a activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare;

b) asigură surse de finanţare şi instituie structuri organizatorice corespunzătoare pentru administrarea fondurilor respective, conform prevederilor prezentei ordonanţe;

c) elaborează politici şi emite reglementări pentru crearea în economie a unui mediu favorabil, protecţia patrimoniului ştiinţific naţional, pentru difuzarea, absorbţia şi valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare în scopul dezvoltării economice durabile, al creşterii bunăstării şi calităţii vieţii, al îmbogăţirii patrimoniului naţional şi internaţional al cunoaşterii.

Art. 4. -

(1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, denumit în continuare autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, este organul administraţiei publice centrale de specialitate, care exercită atribuţiile autorităţii de stat pentru domeniul cercetării-dezvoltării.

(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare are, în principal, următoarele atribuţii în domeniu:

a) elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale;

b) asigurarea cadrului instituţional pentru aplicarea Strategiei naţionale;

c) coordonarea la nivel naţional a politicilor guvernamentale;

d) stimularea, susţinerea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţii de cercetare-dezvoltare.

(3) Ordonatorii de credite, inclusiv Academia Română, care au alocate prin buget fonduri pentru cercetare, finanţează din acestea programe proprii sau sectoriale de cercetare, inclusiv granturi de cercetare, corelate cu strategia şi politicile naţionale în domeniu.

Art. 5. -

(1) Dreptul de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare este recunoscut oricărei persoane fizice sau juridice.

(2) Dreptul de acces liber la fondurile publice destinate activităţii de cercetare-dezvoltare este garantat în condiţii de competenţă şi cu respectarea prevederilor legale şi contractuale privind drepturile de proprietate intelectuală şi de utilizare a rezultatelor.

(3) Libertatea de organizare şi desfăşurare a activităţilor de cercetare-dezvoltare este garantată şi este corelată cu asigurarea resurselor financiare, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a principiilor de etică profesională privind efectele adverse sau dăunătoare ale aplicării rezultatelor ştiinţei şi tehnologiei asupra omului şi mediului.

(4) Pentru cazurile care nu sunt reglementate de legislaţia privind proprietatea intelectuală, se garantează persoanelor prevăzute la alin. (1) dreptul de participare la beneficiile rezultate, în condiţii contractuale specificate, precum şi dreptul de preemţiune în contractarea lucrărilor de continuare a activităţilor de cercetare-dezvoltare, valorificare a rezultatelor sau de transfer tehnologic al acestora.

CAPITOLUL II Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare

SECŢIUNEA 1 Cadrul general de reglementare şi organizare a activităţii de cercetare-dezvoltare

Art. 6. - Modificări (1)

Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de drept public şi de drept privat cu personalitate juridică, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea.

Art. 7. - Modificări (1), Modele (1)

Din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare face parte sistemul de cercetare-dezvoltare de interes naţional, care cuprinde următoarele categorii de unităţi de drept public, cu personalitate juridică, acreditate în acest sens, conform prevederilor prezentei ordonanţe:
Modificări (1)

a) institute naţionale de cercetare-dezvoltare;

b) institute, centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei Române şi de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramură;

c) institute de învăţământ superior acreditate sau structuri ale acestora;
Modificări (1)

d) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome de interes naţional.

Art. 8. - Modificări (2)

În sistemul naţional de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse, în afara unităţilor şi instituţiilor prevăzute la art. 7, şi următoarele categorii de unităţi şi instituţii:

A. Unităţile şi instituţiile de drept public:

a) institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice;

b) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome sau ale administraţiei publice centrale şi locale;

c) centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale;

d) alte instituţii publice sau structuri ale acestora, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea.

B. Unităţile şi instituţiile de drept privat:

a) unităţi de cercetare-dezvoltare organizate ca societăţi comerciale;

b) societăţi comerciale, precum şi structurile acestora care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea;

c) instituţii de învăţământ superior private acreditate sau structuri ale acestora.

Art. 9. -

(1) Institutul naţional de cercetare-dezvoltare este o formă de organizare juridică, reglementată prin prezenta ordonanţă şi care se înregistrează ca atare la registrul comerţului.

(2) Formele de organizare ale celorlalte categorii de unităţi şi instituţii prevăzute la art. 7 şi 8 sunt reglementate prin legi specifice.

Art. 10. -

(1) Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul public sau privat poate fi desfăşurată şi în cadrul unor forme asociative, în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfăşura şi individual, în regim economic, de către persoane fizice autorizate conform prevederilor legale.

Art. 11. - Jurisprudență (1)

(1) Unităţile de cercetare-dezvoltare organizate ca institute naţionale sau ca instituţii publice se înfiinţează sau se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Prin hotărâre a Guvernului de înfiinţare şi/sau de organizare şi funcţionare a unităţilor de cercetare-dezvoltare prevăzute la alin. (1) se stabilesc denumirea, obiectul de activitate, sediul şi patrimoniul, precum şi bunurile din domeniul public prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, şi date în administrare acestora.

(3) Unităţile de cercetare-dezvoltare organizate ca societăţi comerciale cu capital majoritar de stat se înfiinţează şi se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor.

Art. 12. -

(1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 şi 8 înfiinţează Consiliul ştiinţific, care participă la elaborarea strategiei unităţii şi a programelor proprii de cercetare-dezvoltare, precum şi la luarea măsurilor privind realizarea acestora.
Modificări (2)

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului ştiinţific se aprobă de consiliul de administraţie al unităţilor şi instituţiilor prevăzute la alin. (1).

Art. 13. - Modificări (2)

Realizarea unor servicii sau activităţi de microproducţie de către unităţile şi instituţiile prevăzute la art. 7 şi 8 se asigură prin asociere în participaţiune numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, potrivit regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii şi prevederilor legale corespunzătoare, cu aprobarea organului administraţiei publice centrale sub autoritatea căruia funcţionează şi a autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
Jurisprudență (1)

Art. 14. -

(1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare cu capital privat se pot organiza în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare cu capital majoritar de stat, organizate ca societăţi comerciale, se pot privatiza în condiţiile legii şi cu respectarea normelor specifice privind privatizarea unităţilor de cercetare-dezvoltare, elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(3) Unităţile de cercetare-dezvoltare privatizate nu pot păstra în patrimoniu informaţiile sau documentaţiile de interes naţional acumulate până la data privatizării. Aceste informaţii şi documentaţii, determinate în conformitate cu prevederile normelor prevăzute la alin. (2), se depun la institutele naţionale sau la instituţiile publice de cercetare-dezvoltare desemnate în acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare ori la arhivele statului.
Modificări (1)

Art. 15. -

(1) Unităţile şi instituţiile prevăzute la art. 7 şi 8 pot participa în nume propriu la cooperarea tehnico-ştiinţifică internaţională şi pot încheia în mod direct contracte privind aceste activităţi, în condiţiile legii; contractele, precum şi utilizarea rezultatelor cercetării se vor înscrie în termenii utilizaţi în acordurile internaţionale la care România este parte.

(2) Rezultatele cercetărilor considerate proprietate publică a statului se pot utiliza în cadrul cooperării internaţionale în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi cu aprobarea Guvernului.
Modificări (1)

Art. 16. -

Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare care beneficiază de finanţare şi din fonduri publice sunt obligate să asigure:

a) dezvoltarea bazei tehnico-ştiinţifice, actualizarea documentaţiei ştiinţifice de interes naţional, precum şi utilizarea acestora cu prioritate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare;

b) urmărirea realizării transferului tehnologic;

c) adoptarea unor structuri organizatorice şi a unui management performant, urmând cele mai bune practici utilizate pe plan mondial;
Modificări (1)

d) eliminarea posibilităţilor de generare a unor acte de concurenţă neloială.

SECŢIUNEA a 2-a Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare

Art. 17. - Modificări (1)

(1) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, denumite în continuare institute naţionale, reprezintă o formă de organizare instituţională specifică activităţilor de cercetare-dezvoltare, instituită cu scopul de a asigura desfăşurarea acestor activităţi, precum şi consolidarea competenţei ştiinţifice şi tehnologice în domeniile de interes naţional, stabilite în acord cu strategia de dezvoltare a României.

(2) Institutul naţional este persoană juridică română, care are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare şi care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic.
Derogări (1),

(3) Institutul naţional are patrimoniu propriu şi administrează patrimoniul public şi privat al statului pentru asigurarea desfăşurării activităţii şi funcţionează în coordonarea unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale.
Modificări (1), Derogări (1),

(4) Institutul naţional participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia naţională, constituie baze de competenţă ştiinţifică şi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi de documentare ştiinţifică şi tehnică. Institutul naţional poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie, conform regulamentului propriu.

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Înfiinţarea institutului naţional se face prin hotărâre a Guvernului, pe baza rezultatelor evaluării îndeplinirii condiţiilor pentru acreditare, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea organului administraţiei publice centrale coordonator în domeniul de activitate al unităţii.
Modificări (1), Referințe (1)

(2) Înfiinţarea şi acreditarea unui institut naţional trebuie să asigure concentrarea resurselor financiare şi umane în domeniile de cercetare, orientate spre obiective de interes major.

(3) Evaluarea capacităţii de cercetare în vederea acreditării institutului naţional se realizează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe.
Modificări (1)

(4) Acreditarea institutului naţional include şi atestarea şi acreditarea acestuia în înţelesul art. 33 alin. (1) şi (2).
Modificări (2)

Art. 19. -

(1) Prin actul de înfiinţare al institutului naţional se stabilesc denumirea şi sediul principal, obiectul de activitate, patrimoniul şi organul administraţiei publice centrale în coordonarea căruia funcţionează şi se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al institutului naţional se întocmeşte pe baza regulamentului-cadru, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(3) Structura organizatorică a institutului naţional este aprobată de organul administraţiei publice centrale în coordonarea căruia funcţionează.

(4) Institutul naţional poate înfiinţa în cadrul structurii organizatorice subunităţi cu sau fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului său de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile funcţionale din cadrul institutului naţional, precum şi cu terţii sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia.
Modificări (1)

Art. 20. - Modificări (1)

Institutele naţionale prevăzute la art. 7 sunt sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiţii, dotări, aparatură, echipamente şi instalaţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 21. -

Conducerea institutului naţional se exercită de către consiliul de administraţie, format din 7 sau 9 persoane, din care fac parte, în mod obligatoriu, reprezentatul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, reprezentantul organului administraţiei publice coordonator al institutului naţional, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, reprezentantul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi directorul general al institutului naţional, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, precum şi preşedintele Consiliului ştiinţific al institutului naţional. Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al conducătorului organului administraţiei publice coordonator, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.

Art. 22. -

Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul general, numit prin ordin al conducătorului organului administraţiei publice coordonator, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform rezultatelor concursului organizat potrivit prevederilor metodologiei elaborate în acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
Puneri în aplicare (1)

se încarcă...