Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30.09.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanţă are ca obiect reglementarea înfiinţării, organizării, exploatării, finanţării, monitorizării şi controlului funcţionării serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, denumite în continuare servicii de administrare a domeniului public şi privat.

(2) Serviciile de administrare a domeniului public şi privat se organizează şi funcţionează cu respectarea următoarelor principii:

a) autonomiei locale;

b) descentralizării serviciilor publice;

c) responsabilităţii şi legalităţii;

d) corelării cerinţelor cu resursele;

e) dezvoltării durabile;

f) asocierii intercomunale;

g) parteneriatului public-privat;

h) liberului acces la informaţii şi consultarea cetăţenilor;

i) economiei de piaţă şi eficienţei economice.

(3) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică tuturor serviciilor de administrare a domeniului public şi privat organizate în: comune, oraşe, municipii, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţe şi/sau municipiul Bucureşti, indiferent de mărimea acestora.

Art. 2. -

În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) servicii de administrare a domeniului public şi privat - totalitatea acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti prin care se asigură administrarea, gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale;

b) domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public local ori judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau prin hotărâre a consiliilor judeţene şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public naţional;

c) domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile şi imobile, altele decât cele prevăzute la lit. b), intrate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale prin modalităţile prevăzute de lege şi care nu fac parte din domeniul public al acestora;

d) activităţi edilitar-gospodăreşti - ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes public local sau judeţean, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice locale, prin care se asigură, într-o concepţie unitară şi coerentă, buna gospodărire şi modernizarea localităţilor, dezvoltarea durabilă a acestora şi a infrastructurii edilitar-urbane, precum şi condiţii normale de muncă, de viaţă şi de locuire pentru comunităţile locale;

e) infrastructura edilitar-urbană - ansamblul bunurilor mobile şi imobile, dobândite potrivit legii, constând din clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale, dotări specifice şi mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfăşurării unor activităţi edilitar-gospodăreşti; infrastructura edilitar-urbană face parte din domeniul public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi este supusă regimului juridic al proprietăţii publice sau private, potrivit legii.

Art. 3. - Referințe în cărți (1)

(1) Serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora şi grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local având ca obiect:

a) construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane;

b) amenajarea şi întreţinerea zonelor vezi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joacă pentru copii;

c) amenajarea, întreţinerea şi exploatarea lacurilor, a ştrandurilor şi a bazelor de odihnă şi tratament;

d) deratizarea şi dezinsecţia instituţiilor publice, a locuinţelor, a spaţiilor comerciale şi de alimentaţie publică, a unităţilor de service şi producţie;

e) construirea, modernizarea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea pieţelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor;

f) organizarea şi optimizarea circulaţiei rutiere şi pietonale;

g) instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei urbane, în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea acestuia;

h) îndepărtarea zăpezii şi preîntâmpinarea formării poleiului şi a gheţii;

i) amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afişaj şi reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban şi ambiental;

j) înfiinţarea, organizarea şi exploatarea unor servicii de întreţinere, reparaţii curente şi reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale;

k) înfiinţarea, organizarea şi exploatarea spălătoriilor şi curăţătoriilor chimice, a atelierelor de reparaţii auto etc.;

l) înfiinţarea, organizarea şi exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică şi fizioterapie, a sălilor şi terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor şi instalaţiilor de schi şi transport pe cablu, a campingurilor;

m) organizarea şi exploatarea activităţilor de coşerit, ecarisaj, administrarea cimitirelor şi crematoriilor, a grădinilor botanice şi/sau zoologice, a WC-urilor publice;

n) înfiinţarea, organizarea, exploatarea şi întreţinerea reţelelor de iluminat public stradal şi a iluminatului public pentru punerea în valoare a edificiilor publice, a monumentelor arhitectonice şi de artă, a spaţiilor publice şi peisagistice.

(2) Persoanele fizice şi/sau juridice, denumite în continuare utilizatori, au acces liber şi nediscriminatoriu, în condiţiile legii, la serviciile de administrare a domeniului public şi privat organizate pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază îşi au reşedinţa/sediul sau îşi desfăşoară activitatea.

(3) Serviciile de administrare a domeniului public şi privat se realizează şi se gestionează prin intermediul unor furnizori/prestatori specializaţi, denumiţi în continuare operatori, atestaţi şi autorizaţi în condiţiile legii.

Art. 4. -

(1) Bunurile aparţinând domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale nu pot fi utilizate decât potrivit destinaţiei pentru care au fost create sau dobândite potrivit legii.

(2) Pe terenurile/spaţiile aparţinând domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale este interzisă amplasarea construcţiilor de orice fel, cu excepţia celor necesare desfăşurării serviciului propriu-zis şi a reţelelor publice tehnico-edilitare subterane şi/sau supraterane.
Modificări (1)

Art. 5. -

Principalele activităţi edilitar-gospodăreşti, specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, desfăşurate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor şi municipiului Bucureşti, trebuie să asigure:

1. În domeniul asigurării igienei şi sănătăţii publice:

a) curăţarea străzilor, drumurilor, aleilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice;

b) funcţionarea serviciului de ecarisaj;

c) combaterea insectelor dăunătoare din zonele de agrement, parcurile, grădinile publice şi spaţiile verzi intravilane;

d) organizarea şi coordonarea acţiunilor de deratizare, dezinsecţie şi igienizare a locuinţelor, a sediilor instituţiilor publice, a spaţiilor comerciale, a depozitelor şi a unităţilor industriale, precum şi a altor spaţii publice;

e) curăţarea şi igienizarea lacurilor, asanarea, desecarea şi amenajarea terenurilor mlăştinoase din perimetrul localităţilor;

f) igienizarea şi regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri - din intravilanul localităţilor;

g) administrarea cimitirelor, a crematoriilor şi a serviciilor de pompe funebre;

h) corelarea şi coordonarea serviciilor de salubritate cu acţiunile şi activităţile privind protecţia şi conservarea mediului şi protecţia sănătăţii publice, desfăşurate de alte autorităţi publice.

2. În domeniul administrării drumurilor şi străzilor:

a) executarea lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor, în strictă concordanţă cu documentaţiile de urbanism şi pe baza studiilor de circulaţie şi de trafic;

b) verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea şi localizarea degradărilor produse în carosabil şi remedierea operativă a acestora;

c) creşterea eficienţei lucrărilor de construire, reabilitare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor, prin adoptarea unor soluţii, materiale şi tehnologii performante;

d) organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor şi adoptarea restricţiilor de circulaţie necesare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă pe toată durata execuţiei lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a străzilor;

e) evitarea şi/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuţia lucrărilor de construcţii, precum şi refacerea zonelor adiacente afectate;

f) elaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului de Interne, a studiilor de trafic, în concordanţă cu planurile de urbanism şi cu programele de dezvoltare economico-socială de perspectivă a localităţilor;

g) organizarea circulaţiei rutiere în localităţi şi optimizarea traseelor în funcţie de fluxurile de vehicule şi pietoni, prin lucrări şi amenajări rutiere, instalaţii de dirijare şi semnalizare, amplasarea şi montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor şi a altor instalaţii de avertizare;

h) realizarea şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor;

i) perfecţionarea şi modernizarea mijloacelor de semnalizare şi avertizare rutieră şi de dirijare a circulaţiei;

j) amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare şi afişaj publicitar pe străzi şi în alte locuri publice, în condiţiile stabilite prin planurile de urbanism şi studiile de circulaţie.

3. În sectorul administrării domeniului public şi privat:

a) dezvoltarea şi amenajarea spaţiilor publice în strânsă concordanţă cu necesităţile comunităţilor locale şi cu documentaţiile de urbanism aprobate potrivit legii;

b) amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copii;

c) administrarea, închirierea, întreţinerea, repararea şi reabilitarea fondului locativ aflat în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale;

d) administrarea şi exploatarea pieţelor agroalimentare, a târgurilor, oboarelor şi a bazarelor;

e) administrarea şi exploatarea terenurilor şi bazelor sportive, a sălilor de gimnastică, sălilor de gimnastică medicală şi fizioterapie, a patinoarelor şi instalaţiilor de schi şi transport pe cablu, a bazelor de odihnă şi agrement din jurul localităţilor, a campingurilor etc.;

f) administrarea şi exploatarea spaţiilor publicitare şi a panourilor de afişaj şi reclamă;

g) administrarea şi exploatarea băilor şi WC-urilor publice;

h) conservarea, protejarea şi extinderea fondului vegetal existent;

i) producerea materialului dendrofloricol necesar amenajării, decorării şi înfrumuseţării zonelor verzi adiacente tramei stradale şi a locurilor de agrement;

j) întreţinerea şi exploatarea lacurilor de agrement, a ştrandurilor şi a celorlalte lacuri şi bălţi aparţinând domeniului public al localităţilor;

k) asanarea şi amenajarea terenurilor mlăştinoase din perimetrul localităţilor, amenajarea şi întreţinerea cursurilor de apă ce traversează localităţile, prin lucrări de îndiguire, dirijare şi asigurare a scurgerii apei.

4. În domeniul iluminatului public:

a) organizarea iluminatului public stradal şi ornamental al localităţilor în condiţii de eficienţă şi siguranţă;

b) respectarea normelor tehnice referitoare la amplasarea instalaţiilor de iluminat şi la nivelul de iluminare, ţinându-se seama de mărimea şi importanţa localităţilor, siguranţa traficului şi de normele de consum de energie electrică aprobate potrivit legii;

c) controlul amplasării şi folosirii raţionale a reţelelor electrice de iluminat public;

d) executarea lucrărilor de întreţinere, modernizare şi menţinere a aspectului estetic şi funcţional al reţelelor şi instalaţiilor aferente.

CAPITOLUL II Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat

SECŢIUNEA 1 Înfiinţarea, organizarea, exploatarea şi funcţionarea serviciilor
de administrare a domeniului public şi privat

Art. 6. -

(1) Serviciile de administrare a domeniului public şi privat se înfiinţează şi se organizează, în condiţiile prezentei ordonanţe, ţinându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare şi de particularităţile economico-sociale ale localităţilor şi în raport cu starea dotărilor şi echipărilor edilitar-urbane existente şi cu posibilităţile locale de finanţare a funcţionării, exploatării şi dezvoltării acestora.

(2) Înfiinţarea, organizarea, exploatarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat vor avea în vedere respectarea şi îndeplinirea următoarelor cerinţe:

a) securitatea serviciilor furnizate/prestate;

b) continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

c) adaptabilitatea serviciilor la cerinţele comunităţilor locale;

d) accesul liber la servicii şi la informaţiile referitoare la acestea;

e) tarifarea echitabilă a serviciilor furnizate/prestate;

f) consultarea locuitorilor cu privire la organizarea, exploatarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat.

(3) Desfăşurarea activităţilor edilitar-gospodăreşti, specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, trebuie să asigure:

a) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţilor locale şi creşterea calităţii vieţii;

b) administrarea şi gestionarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţilor administrativ-teritoriale în interesul comunităţilor locale;

c) funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii edilitar-urbane aferente;

d) ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate;

e) crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţilor administrativ-teritoriale, în corelare cu planurile şi documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului;

f) descentralizarea serviciilor publice şi aplicarea principiilor economiei de piaţă şi ale liberei concurenţe;

g) protejarea domeniului public şi privat şi punerea în valoare a acestuia;

h) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit, precum şi a monumentelor şi siturilor istorice şi arhitectonice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

i) protecţia igienei şi sănătăţii publice, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

se încarcă...