Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.02.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. VII.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanţă reglementează regimul juridic privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice.

(2) În sensul prezentei ordonanţe, parcul ştiinţific şi tehnologic reprezintă o zonă în cadrul căreia se desfăşoară activităţi de învăţământ, de cercetare, de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării şi valorificarea acestora prin activităţi economice.

(3) Parcul ştiinţific şi tehnologic se înfiinţează în scopul utilizării rezultatelor activităţii de cercetare şi aplicării tehnologiilor avansate în economie şi în scopul creşterii participării instituţiilor de învăţământ superior acreditate şi a unităţilor de cercetare-dezvoltare la procesul de dezvoltare economico-socială prin ştiinţă şi tehnologie.

(4) Parcul ştiinţific şi tehnologic se constituie printr-un contract de asociere în participaţiune încheiat între o instituţie de învăţământ superior acreditată şi/sau o unitate de cercetare-dezvoltare, pe de o parte, şi regii autonome, companii naţionale, societăţi comerciale, administraţia publică locală, asociaţii patronale sau profesionale, persoane fizice, investitori români ori străini, pe de altă parte, asociere denumită în continuare consorţiu.
Modificări (1)

(5) Parcul ştiinţific şi tehnologic este administrat de o societate comercială, denumită în continuare administrator, desemnată de către consorţiu şi a cărei activitate exclusivă este administrarea parcului ştiinţific şi tehnologic. Administratorul este desemnat de consorţiu, prin consens, în cadrul actului de constituire prevăzut la alin. (4).
Modificări (1)

Art. 2. -

Obiectivele economico-sociale urmărite prin înfiinţarea parcului ştiinţific şi tehnologic sunt:

a) transferul tehnologic de rezultate ale cercetării la agenţii economici interesaţi în fabricarea produselor sau a pachetelor de produse şi servicii cu valoare concurenţială şi valorificarea acestora pe piaţa internă sau externă;

b) stabilizarea specialiştilor cu performanţe profesionale în domeniile cercetării şi învăţământului superior;

c) formarea tinerilor pentru activitatea de cercetare;

d) atragerea de fonduri private în învăţământ şi cercetare;

e) valorificarea pe piaţă a rezultatelor cercetării româneşti;

f) crearea de noi locuri de muncă în domeniul tehnologiilor avansate;

g) stimularea potenţialului inovativ şi tehnico-ştiinţific al personalului academic, universitar, al cercetătorilor şi al studenţilor;

h) orientarea universităţilor acreditate şi a unităţilor de cercetare spre mediul economic şi social;

i) integrarea studenţilor şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior în mediul socioeconomic;

j) stimularea iniţiativei instituţiilor de învăţământ superior acreditate şi a unităţilor de cercetare-dezvoltare pentru atragerea de noi surse de finanţare;

k) stimularea agenţilor economici pentru participarea activă a sectorului privat la dezvoltarea şi valorificarea cercetării şi inovării, prin realizarea unor produse comerciale de înaltă tehnicitate;

l) atragerea companiilor străine pentru a investi în activităţi de transfer tehnologic;

m) dezvoltarea potenţialului ştiinţific, tehnologic şi economic la nivel regional.

CAPITOLUL II Patrimoniul parcului ştiinţific şi tehnologic

Art. 3. -

Patrimoniul parcului ştiinţific şi tehnologic se constituie din aportul participativ al membrilor consorţiului, cu garantarea cedării în folosinţă a bunurilor mobiliare şi imobiliare pe toată perioada de funcţionare a acestuia, conform contractului de asociere în participaţiune prevăzut la art. 1 alin. (4).
Modificări (1)

Art. 4. -

Terenul sau terenurile aferente parcului ştiinţific şi tehnologic trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să fie libere de orice sarcini;

b) să nu facă obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia lor juridică.

Art. 5. -

Baza materială a parcului ştiinţific şi tehnologic trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să dispună de amplasamente şi de condiţii de locaţie, stabilite conform Metodologiei de autorizare şi reconfirmare periodică a parcului ştiinţific şi tehnologic, prevăzută la art. 7 lit. b);
Modificări (1)

b) să dispună de dotările necesare desfăşurării activităţii în domeniul propus.

CAPITOLUL III Autorizarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice

Art. 6. -

(1) Parcurile ştiinţifice şi tehnologice pot funcţiona numai după obţinerea autorizaţiei de funcţionare eliberate în condiţiile prezentei ordonanţe.

(2) Autorizaţia de funcţionare a parcului ştiinţific şi tehnologic se obţine de către administrator, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) demonstrează competenţa ştiinţifică şi experienţa membrilor consorţiului în domeniul de activitate propus;
Modificări (1)

b) face dovada că dintre membrii consorţiului fac parte o instituţie de învăţământ superior acreditată şi/sau o unitate de cercetare-dezvoltare;
Modificări (1)

c) are asigurate terenul, spaţiile, dotările şi serviciile necesare funcţionării parcului ştiinţific şi tehnologic;

d) dispune de resurse umane competente în domeniul de activitate propus;

e) oferă servicii performante de administrare şi consultanţă managerială, comercială, economică, financiar-contabilă, juridică, acţiuni de promovare, mediere şi informare, servicii de marketing, accesibile tuturor entităţilor care îşi desfăşoară sau urmează să îşi desfăşoare activitatea în cadrul parcului ştiinţific şi tehnologic.

(3) Autorizaţia de funcţionare a parcului ştiinţific şi tehnologic se acordă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pe baza analizei şi evaluării unei solicitări, care trebuie să conţină:

a) contractul de asociere în participaţiune al membrilor consorţiului;
Modificări (1)

b) planul de afaceri pentru funcţionarea parcului ştiinţific şi tehnologic;

c) statutul administratorului.

CAPITOLUL IV Atribuţii şi facilităţi

Art. 7. -

Ministerul Educaţiei şi Cercetării este organul de specialitate al administraţiei publice centrale care, în domeniul parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, are următoarele atribuţii:

a) acordă, retrage sau anulează, după caz, autorizaţia de funcţionare a parcului ştiinţific şi tehnologic, prin ordin al ministrului;
Modificări (1)

b) elaborează Metodologia de autorizare şi reconfirmare periodică a parcului ştiinţific şi tehnologic;
Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

c) stabileşte criteriile şi elaborează Procedura de admitere în parcul ştiinţific şi tehnologic a agenţilor economici;
Puneri în aplicare (1)

d) monitorizează activităţile parcurilor ştiinţifice şi tehnologice şi susţine dezvoltarea acestora prin politica şi strategia de transfer tehnologic;

e) colaborează cu celelalte autorităţi guvernamentale, cu administraţia publică locală, cu organizaţiile neguvernamentale şi cu experţi independenţi pentru sprijinirea activităţilor şi dezvoltarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice.

Art. 8. -

Consorţiul are următoarele atribuţii principale:
Modificări (1)

a) elaborează programe de detaliu privind funcţionarea şi dezvoltarea parcului ştiinţific şi tehnologic în domeniile strategice ale economiei naţionale şi în concordanţă cu strategiile de dezvoltare a domeniilor vizate;

b) planifică şi urmăreşte creşterea permanentă a eficienţei economice;

c) aprobă acţiunile strategice de dezvoltare a parcului ştiinţific şi tehnologic şi facilitează atragerea şi înfiinţarea de noi agenţi economici la propunerea administratorului;

d) stabileşte drepturile şi obligaţiile specifice ale administratorului pe baza cadrului general prevăzut de Metodologia de autorizare şi reconfirmare periodică a parcului ştiinţific şi tehnologic, prevăzută la art. 7 lit. b);
Modificări (1)

e) verifică îndeplinirea obligaţiilor de către administrator.

Art. 9. -

Administratorul parcului ştiinţific şi tehnologic are următoarele obligaţii principale:

a) administrează parcul ştiinţific şi tehnologic şi asigură aplicarea programelor consorţiului;
Modificări (1)

b) gestionează patrimoniul constituit şi organizează activităţile de reparaţii şi întreţinere a infrastructurii şi utilităţilor;
Modificări (1)

c) asigură selectarea solicitărilor de admitere în parcul ştiinţific şi tehnologic, primite din partea agenţilor economici pe baza procedurii prevăzute la art. 7 lit. c);

d) asigură, direct sau prin terţi, serviciile necesare pentru agenţii economici din parcul ştiinţific şi tehnologic, cu prioritate prin personalul partenerilor consorţiului, respectiv: sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne şi internaţionale; consultanţă de afaceri; consultanţă tehnologică; promovarea activităţilor parcului ştiinţific şi tehnologic;
Modificări (1)

e) asigură şi întreţine baza de date pe profilul activităţii parcului ştiinţific şi tehnologic;

f) valorifică toate facilităţile legale în beneficiul activităţilor economice din parcul ştiinţific şi tehnologic;

g) asigură legătura cu administraţia publică centrală şi locală.

Art. 10. -

Pentru constituire şi dezvoltare parcul ştiinţific şi tehnologic poate beneficia de:

a) reduceri de impozite acordate de administraţia publică locală pentru bunurile imobile şi terenurile transmise în folosinţă parcului ştiinţific şi tehnologic, precum şi alte facilităţi ce pot fi acordate, potrivit legii, de către administraţia publică locală;

b) programe de dezvoltare pentru realizarea infrastructurii, investiţii şi dotări cu echipamente, din partea administraţiei publice centrale şi locale, a societăţilor private şi din asistenţă financiară externă;

c) donaţii, concesionări şi fonduri structurale pentru dezvoltare;

d) alte surse.

Art. 11. -

Agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în parcul ştiinţific şi tehnologic beneficiază de:

a) condiţii avantajoase de locaţie şi folosire a infrastructurii şi a comunicaţiilor, cu eşalonarea plăţilor, asigurate sau facilitate de administrator pe o perioadă determinată de funcţionare;

b) reduceri de tarife sau gratuităţi pentru unele servicii oferite de administrator.

CAPITOLUL V Măsuri de stimulare a specialiştilor participanţi la activităţile parcului ştiinţific şi tehnologic

Art. 12. -

(1) Cadrele didactice, cercetătorii, studenţii şi absolvenţii de la formele postuniversitare de pregătire şi inventatorii titulari de brevet vor fi angajaţi cu prioritate în activităţile parcului ştiinţific şi tehnologic.

(2) Activităţile efectuate de studenţi în cadrul parcului ştiinţific şi tehnologic se pot echivala cu activităţile de practică în producţie sau de laborator de specialitate, aşa cum sunt prevăzute prin programa de studiu.

CAPITOLUL VI Dispoziţii finale

Art. 13. -

(1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate retrage autorizaţia de funcţionare a parcului ştiinţific şi tehnologic dacă, pe baza monitorizării şi evaluării periodice, constată nerespectarea Metodologiei de autorizare şi reconfirmare periodică a parcului ştiinţific şi tehnologic, prevăzută la art. 7 lit. b), şi înştiinţează în scris administratorul cu 60 de zile înainte.
Modificări (1)

(2) Autorizaţia de funcţionare a parcului ştiinţific şi tehnologic nu este transmisibilă.

(3) Modificările componenţei consorţiului în perioada de funcţionare a parcului ştiinţific şi tehnologic sunt permise numai cu condiţia menţinerii scopului pentru care a fost constituit şi cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
Modificări (1)

(4) În caz de încetare a activităţii parcului ştiinţific şi tehnologic administratorul înştiinţează în scris, cu 60 de zile înainte, Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Art. 14. - Modificări (1)

Ministerul Educaţiei şi Cercetării va emite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Metodologia de autorizare şi reconfirmare periodică a parcului ştiinţific şi tehnologic şi Procedura de admitere în parcul ştiinţific şi tehnologic a agenţilor economici, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
Radu Damian,
secretar de stat
Ministru delegat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării -
pentru activitatea de cercetare,
Şerban Constantin Valeca
Ministrul dezvoltării şi prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan
Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
Dan Nica
Ministrul pentru întreprinderile
mici şi mijlocii şi cooperaţie,
Silvia Ciornei
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 14.

se încarcă...