Back

Guvernul României

Ordonanţă nr. 31/2002 privind Conservatorul de timbre

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.02.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanţă are ca scop stabilirea condiţiilor de furnizare a serviciilor poştale şi asigurarea accesului la serviciul universal, în vederea creării unei pieţe concurenţiale şi promovării intereselor utilizatorilor.

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

În înţelesul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel:

a) servicii poştale - servicii destinate publicului, constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea la destinatari a trimiterilor poştale, efectuate cu caracter profesional şi în scopul obţinerii de profit;
Jurisprudență (1)

b) reţea poştală publică - sistemul de organizare şi resursele de orice fel, utilizate de un furnizor de servicii poştale, în principal pentru:
Modificări (2)

- colectarea trimiterilor poştale de la toate punctele de acces;

- transportul şi manipularea trimiterilor poştale de la punctele de acces ale reţelei poştale până la centrele de distribuire;

- distribuirea trimiterilor poştale la adresele indicate pe acestea;

c) puncte de acces - ansamblul instalaţiilor fizice, inclusiv cutiile poştale puse la dispoziţie publicului pe drumurile publice sau în sediile furnizorilor de servicii poştale, prin intermediul cărora trimiterile poştale pot fi introduse în reţeaua poştală;
Modificări (2)

d) puncte de contact - ansamblul instalaţiilor fizice prin intermediul cărora trimiterile poştale pot fi livrate destinatarilor;

e) colectare - operaţiunea de preluare a trimiterilor poştale depuse la punctele de acces;

f) distribuire - procesul care începe cu sortarea trimiterilor poştale la centrul de distribuire şi se încheie cu livrarea acestora la destinatari;

g) trimitere poştală - un bun, având înscrisă o adresă, aflat în forma definitivă în care urmează să fie transportat de furnizorul de servicii poştale; în afara trimiterilor de corespondenţă, trimiterile poştale pot consta în cărţi, cataloage, ziare, periodice sau colete poştale conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială;

h) trimitere de corespondenţă - o comunicare scrisă, tipărită, imprimată sau înregistrată pe orice fel de suport material, care urmează să fie transportată şi livrată, altfel decât electronic, la adresa indicată de expeditor pe acest suport sau pe ambalajul acestuia; cărţile, cataloagele, ziarele şi periodicele nu sunt considerate trimiteri de corespondenţă;

i) trimitere poştală internaţională - o trimitere poştală expediată de pe teritoriul României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu sau expediată din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
Modificări (1)

j) publicitate prin poştă - trimiteri poştale interne sau internaţionale care urmează să fie transportate şi livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, care conţin mesaje identice, cu excepţia numelui, adresei şi numărului de identificare a destinatarului, precum şi a altor modificări care nu alterează natura mesajului, dacă aceste trimiteri sunt expediate unui număr semnificativ de destinatari, stabilit de autoritatea de reglementare; nu constituie publicitate prin poştă:
Jurisprudență (1)

- chitanţele, facturile, situaţiile financiare şi alte mesaje nonidentice;

- trimiterile poştale care conţin în afară de publicitate prin poştă şi alte trimiteri în acelaşi ambalaj;

k) serviciu de trimitere recomandată - un serviciu poştal ale cărui particularităţi constau în oferirea unei garanţii forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale şi în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea la punctul de acces sau livrarea la destinatar;
Jurisprudență (1)

l) serviciu de trimitere cu valoare declarată - un serviciu poştal a cărui particularitate constă în asigurarea unei trimiteri poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor;

m) serviciu de trimitere contra ramburs - un serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale de către destinatar expeditorului prin intermediul reţelei poştale;
Modificări (2)

n) servicii financiar-poştale - ansamblul de servicii de încasări, de plăţi şi transferuri de fonduri efectuate de furnizorii de servicii poştale prin intermediul reţelei poştale;

o) serviciu de schimb de documente - furnizarea de mijloace, inclusiv punerea la dispoziţie de către un terţ de sedii ad-hoc şi de mijloace de transport, care permite autolivrarea prin schimb reciproc a trimiterilor poştale între utilizatorii abonaţi la acest serviciu;

p) furnizor de servicii poştale - orice persoană de drept public sau de drept privat care prestează servicii poştale;
Modificări (1)

q) furnizor de serviciu universal - orice furnizor de servicii poştale care prestează unul sau mai multe servicii poştale din sfera serviciului universal, în zona şi în condiţiile speciale stabilite de autoritatea de reglementare, şi care este desemnat în acest sens de aceasta;
Jurisprudență (3)

r) autorizaţie - orice act care stabileşte drepturi şi obligaţii specifice sectorului poştal şi care permite furnizarea serviciilor poştale, act care poate fi o autorizaţie generală sau o licenţă individuală, astfel:

- autorizaţie generală - acea autorizaţie care nu presupune obţinerea unei decizii explicite din partea autorităţii de reglementare înainte de exercitarea drepturilor care decurg din această autorizaţie, indiferent dacă această procedură implică sau nu efectuarea unei notificări ori declaraţii de către solicitant sau a unei înregistrări de către autoritatea de reglementare;

- licenţă individuală - acea autorizaţie acordată unui furnizor de servicii poştale şi care îi conferă acestuia drepturi sau obligaţii specifice, suplimentare faţă de cele prevăzute în autorizaţia generală, dacă este cazul, autorizaţie necesară pentru ca furnizorul să poată exercita activităţile corespunzătoare, dacă exercitarea acestor activităţi este condiţionată de obţinerea în prealabil a unei decizii explicite din partea autorităţii de reglementare;

s) cheltuieli terminale - remunerarea furnizorilor de serviciu universal pentru distribuirea pe teritoriul României a trimiterilor poştale expediate din afara teritoriului României;
Modificări (2)

t) expeditor - persoana fizică sau juridică ce generează efectiv trimiterea poştală şi o introduce în reţeaua poştală, personal sau prin intermediul unui terţ;

u) destinatar - persoana juridică sau fizică căreia îi este adresată trimiterea poştală;

v) utilizator - persoana fizică sau juridică care beneficiază de servicii poştale în calitate de expeditor sau destinatar;
Modificări (2)

w) cerinţe esenţiale - condiţii generale de natură noneconomică, care sunt impuse de stat pentru furnizarea serviciilor poştale, constând în: protecţia secretului corespondenţei, asigurarea securităţii reţelei poştale în ceea ce priveşte transportul bunurilor periculoase, precum şi, în cazuri justificate, protecţia datelor cu caracter personal, asigurarea confidenţialităţii informaţiilor transmise sau stocate, protecţia dreptului la viaţă privată, protecţia mediului şi respectarea normelor privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

z) servicii cu valoare adăugată - servicii poştale ale căror caracteristici răspund unor cerinţe speciale ale utilizatorilor; asemenea caracteristici sunt, de exemplu: livrarea trimiterii poştale personal destinatarului sau reprezentantului autorizat al acestuia, livrarea la o dată şi o oră anume stabilite, garantarea livrării la o dată şi o oră anume stabilite, încercări multiple de livrare, livrarea potrivit priorităţii sau ordinii specificate de expeditor, confirmarea către expeditor a efectuării livrării, posibilitatea de schimbare a destinaţiei sau a destinatarului în timpul tranzitului sau, dacă livrarea la destinaţia iniţială nu este posibilă, monitorizarea trimiterii poştale pe toată durata tranzitului (tracking & tracing) şi altele asemenea; transmiterea sau primirea conţinutului unei trimiteri poştale prin mijloacele electronice către, respectiv de către un furnizor de servicii poştale în vederea sortării, tipăririi sau pregătirii trimiterii poştale nu constituie o caracteristică suplimentară în sensul prezentei definiţii.

Art. 3. - Modificări (1)

Prevederile prezentei ordonanţe nu sunt aplicabile următoarelor servicii:

a) transportul şi livrarea trimiterilor poştale proprii de către expeditorul real al acestora personal;

b) transportul şi livrarea trimiterilor poştale proprii ale expeditorului, cu excepţia publicităţii prin poştă, de către o filială sau un sediu secundar al expeditorului ori de către o persoană juridică din acelaşi grup cu expeditorul, în cazul în care trimiterile în cauză se referă la activitatea comercială a expeditorului şi urmăresc în mod nemijlocit satisfacerea unui interes al expeditorului legat de această activitate;

c) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale proprii ale expeditorului, efectuate cu titlu gratuit şi în mod nemijlocit de către persoane fizice împuternicite de expeditor sau de destinatar în acest scop, cu excepţia publicităţii prin poştă;

d) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale în cadrul unui serviciu organizat pentru uzul exclusiv al autorităţilor publice, în temeiul unor dispoziţii legale speciale;

e) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea cu titlu gratuit a înscrisurilor referitoare strict la bunurile împreună cu care sunt transportate şi destinate a fi livrate împreună cu acestea.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Secretul trimiterilor poştale este inviolabil.

(2) Furnizorii de servicii poştale şi prepuşii acestora sunt obligaţi să păstreze secretul corespondenţei, fiind incidente prevederile art. 195 din Codul penal.

(3) Reţinerea, predarea sau deschiderea trimiterilor poştale este permisă numai în următoarele cazuri şi cu respectarea următoarelor condiţii:

a) la solicitarea organelor de cercetare penală, a instanţei de judecată, a organelor vamale ori a altor autorităţi sau organe abilitate, în condiţiile prevăzute de actele normative care reglementează activitatea acestora;

b) în cazul existenţei unor suspiciuni cu privire la săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 58, cu condiţia ca deschiderea trimiterii poştale să se realizeze de către una dintre persoanele prevăzute la art. 61 alin. (1), în prezenţa expeditorului sau a destinatarului ori, dacă acest lucru nu este posibil, în prezenţa unui martor neutru, iar identitatea persoanelor care au deschis trimiterea şi a persoanelor care au asistat la deschidere să fie consemnată într-un proces-verbal semnat de toate părţile prezente.

CAPITOLUL II Serviciul universal

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Dreptul de acces la serviciul universal reprezintă dreptul de a beneficia de furnizarea permanentă a serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal, la anumite standarde de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.

(2) Orice persoană, fizică sau juridică, română ori străină, are dreptul de acces la serviciul universal.
Modificări (1)

(3) Autoritatea de reglementare stabileşte condiţiile de amplasare a punctelor de acces şi a punctelor de contact, astfel încât densitatea acestora să ţină seama de nevoile utilizatorilor, precum şi de standardele de calitate a serviciilor poştale din sfera serviciului universal.

(4) Serviciile incluse în sfera serviciului universal sunt:
Jurisprudență (1)

a) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 2 kg;

b) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 10 kg;

c) distribuirea coletelor poştale în greutate de până la 20 kg, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;

d) serviciul de trimitere recomandată, indiferent dacă trimiterea este internă sau internaţională;
Modificări (1)

e) serviciul de trimitere cu valoare declarată, indiferent dacă trimiterea este internă sau internaţională;
Modificări (1)

f) orice alte servicii poştale stabilite prin hotărâre a Guvernului, dacă răspund unor necesităţi de ordin social sau economic ale utilizatorilor, care nu pot fi asigurate în mod satisfăcător în condiţiile unei pieţe concurenţiale.

(5) Autoritatea de reglementare poate mări limita de greutate prevăzută la alin. (4) lit. b) până la cel mult 20 kg şi poate stabili condiţii speciale pentru livrarea la domiciliu a coletelor poştale respective.

(6) Dimensiunile minime şi maxime ale trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal se stabilesc de autoritatea de reglementare, în conformitate cu prevederile actelor adoptate de Uniunea Poştală Universală.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Furnizor de serviciu universal este acel furnizor de servicii poştale care prestează servicii din sfera serviciului universal şi este desemnat de autoritatea de reglementare potrivit prevederilor alin. (2)-(5).

(2) Autoritatea de reglementare stabileşte, cu avizul consultativ al Consiliului Concurenţei, condiţiile şi procedura pe baza cărora furnizorii de servicii poştale sunt desemnaţi ca furnizori de serviciu universal, cu respectarea prevederilor alin. (3)-(5).
Modificări (2)

(3) Autoritatea de reglementare poate desemna, la cerere sau din oficiu, unul sau mai mulţi furnizori de serviciu universal, stabilind totodată pentru fiecare caz şi serviciile din sfera serviciului universal care vor face obiectul unor obligaţii anume în sarcina furnizorului desemnat, zona în care furnizorul respectiv urmează să îşi îndeplinească aceste obligaţii, condiţiile speciale pe care el trebuie să le respecte, precum şi drepturile de care beneficiază în furnizarea serviciului universal.
Jurisprudență (1)

(4) În cazul în care autoritatea de reglementare desemnează mai mulţi furnizori de serviciu universal care concurează pe aceeaşi piaţă a serviciilor, stabilirea zonei în care fiecare dintre ei urmează să îşi îndeplinească obligaţiile se stabileşte astfel încât să nu se creeze nici unuia dintre furnizori un dezavantaj nejustificat pe piaţa pe care sunt concurenţi, cu respectarea principiului păstrării unui echilibru din punct de vedere al rentabilităţii prestării serviciilor poştale între zona respectivă şi zona sau zonele care au fost stabilite pentru ceilalţi furnizori de serviciu universal concurenţi şi luând în considerare avantajele de ordin competitiv de care beneficiază fiecare dintre furnizorii de serviciu universal concurenţi.

(5) Poate fi desemnat din oficiu ca furnizor de serviciu universal numai un furnizor care asigură condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă pentru prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal.

Art. 7. -

(1) Orice furnizor de serviciu universal are obligaţia să asigure, în fiecare localitate din zona în care îşi îndeplineşte obligaţiile de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal, cel puţin o colectare de la fiecare punct de acces şi cel puţin o livrare la locuinţa oricărei persoane fizice sau la sediul oricărei persoane juridice, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puţin de 5 zile pe săptămână, cu excepţia cazurilor sau a condiţiilor geografice considerate excepţionale de autoritatea de reglementare.
Modificări (1)

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) autoritatea de reglementare poate stabili ca livrarea să se facă la anumite instalaţii corespunzătoare, în condiţii determinate.

Art. 8. - Jurisprudență (1)

Orice furnizor de serviciu universal trebuie să respecte în mod cumulativ următoarele condiţii generale în îndeplinirea obligaţiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care îi incumbă:
Modificări (1)

a) să garanteze respectarea cerinţelor esenţiale;

b) să ofere servicii identice utilizatorilor care se află în condiţii comparabile;

c) să ofere servicii disponibile pentru toţi utilizatorii fără discriminări, în special de ordin politic, religios sau ideologic;
Modificări (1)

d) să ofere servicii în mod neîntrerupt, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;

e) să asigure o evoluţie continuă a serviciilor în funcţie de cerinţele tehnice, economice şi sociale, precum şi adaptarea serviciilor la cerinţele utilizatorilor.

Art. 9. - Jurisprudență (1)

(1) Orice furnizor de serviciu universal are obligaţia să pună la dispoziţie utilizatorilor, în mod regulat, informaţii detaliate şi actualizate cu privire la caracteristicile serviciilor oferite din sfera serviciului universal, în special informaţii referitoare la condiţiile generale de acces la aceste servicii, precum şi la tarifele şi nivelul standardelor de calitate ale acestor servicii.
Modificări (1)

(2) Informaţiile menţionate la alin. (1) se publică pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal şi în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare.

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Furnizorii de serviciu universal au obligaţia de a asigura accesul utilizatorilor la reţeaua poştală pe care o operează, în condiţii de transparenţă, obiectivitate şi nediscriminare.
Modificări (1)

(2) Autoritatea de reglementare poate impune furnizorilor de serviciu universal cu poziţie dominantă pe piaţa relevantă, cu avizul consultativ al Consiliului Concurenţei, obligaţii privind condiţiile în care aceştia trebuie să permită accesul la reţeaua poştală pe care o operează şi altor furnizori de servicii poştale, dacă o asemenea măsură se impune pentru asigurarea unui mediu concurenţial şi pentru respectarea principiilor transparenţei, obiectivităţii şi nediscriminării.
Modificări (1)

CAPITOLUL III Drepturile acordate furnizorilor de serviciu universal
Modificări (1)

Art. 11. - Modificări (1)

În vederea asigurării serviciului universal furnizorii de serviciu universal beneficiază de următoarele drepturi:

a) dreptul de prioritate la închirierea spaţiilor necesare în vederea desfăşurării activităţii de transport al trimiterilor poştale şi mandatelor poştale, aflate în zonele libere sau în proprietatea ori în administrarea societăţilor comerciale, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor feroviare, maritime, fluviale şi aeriene;
Modificări (1)

b) dreptul de efectuare cu prioritate a transportului trimiterilor poştale şi mandatelor poştale de către societăţile comerciale, societăţile naţionale, companiile naţionale şi regiile autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor feroviare, maritime, fluviale şi aeriene, precum şi dreptul de acces cu prioritate în mijloacele de transport aflate în proprietatea sau în administrarea acestora;
Modificări (1)

c) dreptul de acces şi prioritate la punctele de frontieră şi la organele vamale;

d) dreptul de a utiliza domeniul public pentru instalarea şi operarea cutiilor poştale, obţinut în baza autorizaţiei eliberate de organul de specialitate al administraţiei publice centrale sau locale care administrează acel domeniu;

e) dreptul de a beneficia de sumele sau de avantajele de orice altă natură care i se cuvin în temeiul oricărui mecanism de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal, în condiţiile stabilite de lege şi de autoritatea de reglementare;

f) dreptul de a acţiona în relaţiile internaţionale în calitate de furnizor de serviciu universal şi de a încheia acorduri operaţionale în această calitate;

g) dreptul de a utiliza formularele internaţionale specifice, prevăzute în instrumentele internaţionale ratificate sau aprobate de România.

CAPITOLUL IV Drepturi rezervate
Modificări (1), Jurisprudență (1)

Art. 12. - Modificări (3), Jurisprudență (1)

(1) Dreptul de a presta unul sau mai multe servicii poştale având ca obiect trimiteri de corespondenţă interne sau internaţionale, a căror greutate şi al căror tarif sunt mai mici decât valorile stabilite prin hotărâre a Guvernului, poate fi rezervat de către autoritatea de reglementare unuia sau mai multor furnizori de serviciu universal, în măsura necesară îndeplinirii obligaţiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care le revin. Serviciile care fac obiectul unui asemenea drept rezervat de autoritatea de reglementare sunt denumite în continuare servicii rezervate.

(2) Valorile stabilite în conformitate cu alin. (1) nu pot fi mai mari de 350 g, respectiv de 5 ori tariful public corespunzător unei trimiteri de corespondenţă din prima treaptă de greutate a celei mai rapide categorii standard.

se încarcă...