Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru recuperarea creanţelor statului şi diminuarea datoriei publice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.02.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1. -

Prezenta ordonanţă reglementează recuperarea creanţelor statului provenite din executarea garanţiilor emise de stat pentru împrumuturile externe acordate agenţilor economici - societăţi comerciale - în scopul diminuării datoriei publice.

Art. 2. -

(1) Pentru asigurarea celerităţii procesului de recuperare a sumelor plătite de stat ca urmare a executării garanţiilor emise pentru împrumuturile externe, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, denumită în continuare AVAB, preia spre valorificare creanţele rezultate din convenţiile şi/sau acordurile de recuperare încheiate între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, şi beneficiarii împrumuturilor.

(2) Preluarea de către AVAB a creanţelor prevăzute la alin. (1) se face prin cesiune de creanţă, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 409/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Valorificarea creanţelor preluate se face prin metodele reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările şi completările ulterioare, AVAB păstrând rangul de prioritate prevăzut la art. 43 alin. (3) din Legea datoriei publice nr. 81/1999.
Modificări (1)

(4) Sumele blocate prin poprirea conturilor bancare, ca metodă de valorificare a creanţelor preluate la datoria publică, vor fi virate în contul AVAB în termen de două zile de la primirea cererii acesteia.

Art. 3. -

(1) Creanţele prevăzute la art. 2 alin. (1), cuprinzând sumele plătite de stat conform garanţiei pentru împrumuturile externe, dobânzile şi comisioanele aferente, precum şi penalizările şi majorările de întârziere datorate de beneficiarii împrumuturilor externe până la data cesiunii creanţei către AVAB, se preiau fără plată, la valoarea nominală a acestora.

(2) Înregistrarea creanţelor preluate în condiţiile prezentei ordonanţe în evidenţele contabile ale AVAB se face la valoarea nominală şi în structura monetară existentă în evidenţele Ministerului Finanţelor Publice. Creanţele se consolidează în dolari S.U.A. la data preluării, pe baza raportului leu/dolar S.U.A. la acea dată.

Art. 4. -

Convenţiile şi/sau acordurile de recuperare încheiate de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, şi beneficiarii împrumuturilor externe contractate cu garanţia statului reprezintă titluri constatatoare ale creanţelor cesionate şi constituie de drept titluri executorii, a căror executare silită se va face fără efectuarea altor formalităţi.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Creanţele certe, lichide şi exigibile, provenite din executarea garanţiilor de stat emise pentru împrumuturile externe, vor fi cesionate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.

(2) Creanţele rezultate din executarea, ulterioară cesiunii, a garanţiilor de stat emise pentru împrumuturile externe vor face obiectul unor acte adiţionale la contractele de cesiune de creanţă, ce se vor încheia în termenul prevăzut la alin. (1), calculat de la data achitării sumelor scadente la extern de către Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 6. -

Preluarea creanţelor de către AVAB nu afectează drepturile şi obligaţiile Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de garant, faţă de instituţiile creditoare şi faţă de beneficiarii împrumuturilor externe, stabilite prin Legea datoriei publice nr. 81/1999, cu excepţia celor aferente creanţei cesionate în condiţiile prezentei ordonanţe.

Art. 7. - Modificări (1)

Sumele recuperate de AVAB în urma valorificării creanţelor preluate potrivit prezentei ordonanţe, rămase după deducerea cheltuielilor aferente, constituie venituri şi se virează la fondul de risc pentru garanţiile de stat pentru împrumuturile externe, în vederea reîntregirii acestuia.

Art. 8. -

Numărul de posturi prevăzut în structura organizatorică a AVAB se va suplimenta în mod corespunzător atribuţiilor stabilite prin prezenta ordonanţă.

Art. 9. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Finanţelor Publice şi AVAB vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor
Bancare,
Ionel Blănculescu

Bucureşti, 30 ianuarie 2002.

Nr. 29.

se încarcă...