Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 7/2002 privind publicarea, în exclusivitate, de către Ministerul Justiţiei în ediţie oficială a codurilor şi a altor legi complexe

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.02.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Ministerul Justiţiei este autorizat să editeze în exclusivitate, în volum, după textul publicat în Monitorul Oficial al României, ediţia oficială a codurilor şi a altor legi complexe, care interesează domeniul de activitate al justiţiei şi pentru a căror elaborare s-au constituit comisii speciale în cadrul ministerului, potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

(2) Orice publicare în ediţie oficială a actelor normative prevăzute la alin. (1) de către alte persoane este interzisă.

(3) În sensul prezentei ordonanţe, prin ediţie oficială a codurilor şi a altor legi complexe se înţelege ediţia apărută cu această menţiune, prin grija Ministerului Justiţiei, sub a cărui autoritate au fost elaborate aceste acte normative.

Art. 2. -

(1) Sumele rezultate din vânzarea publicaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) constituie venituri extrabugetare ale Ministerului Justiţiei, având acelaşi regim ca şi sumele provenite din vânzarea timbrului judiciar, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cheltuielile aferente editării publicaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se suportă din veniturile extrabugetare menţionate la alineatul precedent.

Art. 3. -

(1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 1 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoanele împuternicite prin ordin al ministrului justiţiei.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu excepţia celor ale art. 28 şi 29.
Modificări (1)

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul justiţiei,
Doru Crin Trifoi,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 7.

se încarcă...