Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03.03.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanţă stabileşte obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora.

(2) Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor, buna gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor.

Art. 2. -

(1) Activităţile edilitar-gospodăreşti reprezintă ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes local, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice locale, prin care se asigură buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă, precum şi înfrumuseţarea localităţilor urbane şi rurale de pe întreg cuprinsul ţării.

(2) Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-gospodăreşti constituie o obligaţie permanentă a consiliilor locale, a consiliilor judeţene şi a primarilor, a autorităţilor şi instituţiilor publice, a agenţilor economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi a cetăţenilor.

Art. 3. -

Consiliile judeţene şi consiliile locale, precum şi primarii răspund de organizarea, conducerea, îndrumarea, coordonarea şi controlul întregii activităţi de gospodărire şi înfrumuseţare a localităţilor, de păstrarea ordinii şi curăţeniei în oraşele şi comunele ţării.

Art. 4. -

În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanţe consiliile judeţene şi consiliile locale, precum şi primarii vor adopta şi vor dispune măsurile ce se impun pentru asigurarea participării cetăţenilor, a instituţiilor publice şi agenţilor economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a curăţeniei în interiorul localităţilor şi în afara acestora, la efectuarea la timp a activităţilor gospodăreşti.

Art. 5. -

Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi agenţii economici au obligaţia să efectueze lucrările de întreţinere şi curăţenie a clădirilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spaţii utilizate de acestea.

Art. 6. -

Cetăţenii au obligaţia să asigure îngrijirea locuinţelor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor gospodăreşti, curţilor, împrejmuirilor şi să păstreze ordinea şi curăţenia pe străzi, drumuri, în pieţe, parcuri şi grădini, în celelalte locuri publice, precum şi în mijloacele de transport în comun.

CAPITOLUL II Obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice

SECŢIUNEA 1 Obligaţiile şi răspunderile consiliilor judeţene

Art. 7. -

(1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe consiliile judeţene sunt obligate să acorde asistenţă tehnică, sprijin şi îndrumare autorităţilor administraţiei publice locale pentru:

a) luarea măsurilor necesare în vederea protecţiei sănătăţii publice;

b) conservarea şi protecţia mediului;

c) menţinerea în stare corespunzătoare a spaţiilor verzi şi a locurilor de agrement din jurul localităţilor şi din interiorul acestora; extinderea obiectivelor similare existente, precum şi realizarea altora noi;

d) întocmirea, aprobarea şi respectarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor;

e) construirea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor comunale, a străzilor şi trotuarelor, a şanţurilor şi podeţelor;

f) amenajarea şi curăţarea cursurilor de apă, a bălţilor şi a malurilor acestora;

g) înfiinţarea, organizarea şi asigurarea bunei funcţionări a unor servicii de transport public local de călători, eficiente şi nepoluante;

h) înfiinţarea, organizarea şi asigurarea bunei funcţionări a serviciilor publice de salubritate, precum şi pentru efectuarea unor acţiuni de dezinfecţie şi dezinsecţie a localităţilor;

i) amenajarea unor locuri speciale de depozitare şi colectare a gunoaielor şi deşeurilor menajere.

(2) Consiliilor judeţene le revine obligaţia de a stabili şi de a pune în executare lucrările necesare de modernizare şi de întreţinere a drumurilor judeţene şi a infrastructurii aferente acestora, precum şi a altor obiective de interes judeţean.

SECŢIUNEA a 2-a Obligaţiile şi răspunderile consiliilor locale şi ale primarilor

Art. 8. -

Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor acestuia, precum şi primarii au obligaţia să asigure:

a) măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub supravegherea organelor de specialitate ale statului;

b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului;

c) prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă, prin depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;

d) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a deşeurilor şi gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate;

e) respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism aprobate, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor;

f) curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a gheţii de pe străzi şi trotuare, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile;

g) repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podeţelor, curăţarea şi amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor existente şi realizarea unor drumuri comunale noi;

h) finalizarea construcţiilor începute;

i) întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea periodică a acestora;

j) organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor;

k) întreţinerea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, executarea lucrărilor de protecţie şi întreţinere a albiilor, efectuarea altor lucrări de protecţie contra inundaţiilor, asigurarea scurgerii apelor, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor;

l) repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei;

m) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;

n) buna organizare şi funcţionare a transportului în comun, păstrarea curăţeniei şi aspectului corespunzător al vehiculelor, întărirea ordinii şi disciplinei;

o) respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în pieţele agroalimentare, în târguri şi oboare;

p) amenajarea, potrivit planului urbanistic general, şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor, grădinilor publice, a terenurilor de sport şi de joacă pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement;

r) păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în cinematografe, teatre, săli de sport, stadioane şi în celelalte unităţi de cultură şi sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea consiliului local;

s) păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii, a monumentelor de pe teritoriul comunei sau oraşului.

CAPITOLUL III Obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, ale agenţilor economici, ale altor persoane juridice, precum şi ale cetăţenilor

SECŢIUNEA 1 Obligaţiile instituţiilor publice, ale agenţilor economici şi ale celorlalte persoane juridice

Art. 9. -

Instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le revin următoarele obligaţii:

a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;

b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;

c) să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;

d) să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare;

e) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile;

f) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;

g) să respecte măsurile stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi;

h) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.

SECŢIUNEA a 2-a Obligaţiile cetăţenilor

Art. 10. -

În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe cetăţenilor le revin următoarele obligaţii:

a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;

b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;

c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;

d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;

e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;

f) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;

g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii şi în alte locuri publice;

h) respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în localităţi;

i) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale;

j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.

Art. 11. -

Asociaţiile de proprietari pot prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligaţiile ce revin cetăţenilor, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, şi să răspundă pentru realizarea acestora în faţa autorităţilor administraţiei publice locale.

CAPITOLUL IV Alte dispoziţii

Art. 12. -

(1) Consiliile locale pot stabili ca unele dintre obiectivele vizând buna gospodărire, întreţinere, curăţenie şi înfrumuseţare a localităţilor să fie realizate, integral sau parţial, prin contribuţia directă a cetăţenilor.

(2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se stabilesc de consiliile locale, prin hotărâre adoptată cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie, şi ele pot consta în:

a) amenajarea şi repararea de străzi şi trotuare;

b) săparea şi amenajarea şanţurilor şi rigolelor;

c) realizarea de podeţe;

d) curăţarea cursurilor de apă, a lacurilor şi bălţilor, precum şi a malurilor acestora;

e) amenajarea de locuri speciale pentru depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor;

f) curăţarea şi amenajarea locurilor virane;

g) curăţenia în parcuri, amenajarea de alei, inclusiv confecţionarea şi instalarea de bănci.

Art. 13. -

Obiectivele stabilite de consiliile locale potrivit art. 12 se supun aprobării locuitorilor prin referendum local, organizat în condiţiile legii, împreună cu modalităţile de efectuare a contribuţiei cetăţenilor şi cu întinderea acesteia.

Art. 14. -

Pentru finanţarea obiectivelor aprobate prin referendum consiliile locale pot stabili taxe locale speciale, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sau, cu acceptul scris al cetăţenilor, pot hotărî efectuarea unui număr de zile-muncă, pe care solicitanţii le vor executa potrivit programării stabilite de comun acord cu primarul sau cu împuternicitul acestuia.

Art. 15. -

Prestarea activităţilor fizice prevăzute la art. 14 se face cu respectarea regimului normal de lucru şi a normelor de securitate şi igienă a muncii.

Art. 16. -

(1) Pentru realizarea lucrărilor aprobate prin referendum, în condiţiile art. 13, primarul va consulta şi instituţiile publice şi agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul localităţii în care urmează să se execute lucrările respective.

(2) Modalităţile de participare a instituţiilor publice şi a agenţilor economici la realizarea lucrărilor aprobate se stabilesc pe baza negocierilor directe dintre conducătorul acestora şi primar, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de cel al obiectivului de realizat.

se încarcă...