Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.10.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. VII.7 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență (3)

(1) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare publice de interes judeţean sau local, denumite în continuare unităţi sanitare publice, parte integrantă a domeniului public al judeţelor, comunelor, oraşelor şi municipiilor, se află în administrarea consiliilor judeţene sau consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti. Celelalte componente ale bazei materiale sunt proprietate privată a statului şi sunt administrate de unităţile sanitare publice.
Referințe (1), Jurisprudență (3)

(2) Schimbarea destinaţiei sau înstrăinarea bazei materiale a unităţilor sanitare publice se poate face în condiţiile legii şi numai cu aprobarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei. Actele de înstrăinare sau de schimbare a destinaţiei bazei materiale a unităţilor sanitare, fără aprobarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, sunt nule. Nulitatea se constată de instanţa de judecată, la solicitarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei.
Jurisprudență (1)

(3) Îndrumarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii desfăşurate în unităţile sanitare publice se exercită de Ministerul Sănătăţii şi Familiei ca autoritate centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică şi de direcţiile de sănătate publică teritoriale, unităţi descentralizate care reprezintă autoritatea de sănătate publică la nivel local.

(4) Ministerul Sănătăţii şi Familiei exercită controlul asupra activităţii unităţilor sanitare publice de interes judeţean sau local, precum şi asupra modului de aplicare de către acestea a dispoziţiilor legale în vigoare în domeniul sanitar.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe Ministerul Sănătăţii şi Familiei, ca autoritate centrală în domeniul sănătăţii, are următoarele atribuţii:

a) elaborează şi supune Guvernului spre aprobare Planul naţional de paturi;

b) elaborează normativele de personal, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei;

c) aprobă structura organizatorică a unităţilor sanitare publice cu personalitate juridică;

d) aprobă înfiinţarea, reorganizarea şi desfiinţarea unităţilor sanitare publice;

e) aprobă schimbarea profilului şi a denumirii unităţilor sanitare publice;

f) centralizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale unităţilor sanitare publice, potrivit reglementărilor legale în domeniu;

g) asigură repartizarea şi redistribuirea echilibrată a medicilor în unităţile sanitare publice, pe baza comunicării de către autorităţile administraţiei publice locale a posturilor neocupate şi a excedentului de medici, potrivit normelor ce se vor elabora în acest scop în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

(2) Responsabilităţile şi atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi e) se realizează cu avizul consiliilor judeţene sau al consiliilor locale, după caz.

Art. 3. - Modificări (1)

În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe direcţiile de sănătate publică teritoriale au următoarele atribuţii:

a) avizează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii, proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare publice;

b) avizează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii, statul de funcţii pentru unităţile sanitare publice cu personalitate juridică, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;

c) centralizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale transmise de unităţile sanitare publice şi înaintează situaţiile centralizatoare Ministerului Sănătăţii şi Familiei;

d) avizează şi supun spre aprobare Ministerului Sănătăţii şi Familiei propunerile autorităţilor administraţiei publice locale privind înfiinţarea, reorganizarea şi desfiinţarea unităţilor sanitare publice, după caz, precum şi pe cele referitoare la schimbarea profilului sau a denumirii acestor unităţi.

Art. 4. - Modificări (1)

În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii:

a) avizează, în termen de 5 zile de la data primirii, proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale transmise de unităţile sanitare publice;

b) aprobă, în termen de 5 zile de la data primirii, statele de funcţii pentru unităţile sanitare publice, după caz, şi urmăresc încadrarea în normativele de personal aprobate şi în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate;

c) pot asigura resurse financiare pentru cheltuielile de întreţinere şi gospodărire, reparaţii, consolidare, extindere şi modernizare a unităţilor sanitare publice.
Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Consiliile judeţene şi consiliile locale pot înfiinţa, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi al Ministerului Administraţiei Publice, unităţi de asistenţă medico-sociale, prin reorganizarea unor unităţi sanitare publice.

(2) Finanţarea cheltuielilor unităţilor de asistenţă medico-sociale se asigură astfel:
Modificări (1)

a) din bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate pentru pachetul de servicii medicale de bază;

b) din bugetele locale pentru cheltuieli de întreţinere şi gospodărire, reparaţii, consolidări, dotări independente, în limita bugetului aprobat.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Administraţiei Publice vor elabora norme privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
Modificări (1)

Art. 6. - Modificări (1)

(1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe conducerea unităţilor sanitare publice are următoarele atribuţii:

a) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, după obţinerea avizelor prevăzute la art. 3 lit. a) şi la art. 4 lit. a);

b) elaborează, în termen de 5 zile de la data aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli, statul de funcţii şi îl înaintează spre avizare direcţiei de sănătate publică teritoriale şi spre aprobare preşedintelui consiliului judeţean sau primarului, după caz, urmărind încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;

c) elaborează situaţiile financiare trimestriale şi anuale, potrivit reglementărilor legale în vigoare, pe care le înaintează spre avizare preşedintelui consiliului judeţean sau primarului, după caz, şi direcţiei de sănătate publică teritoriale, în vederea centralizării;

d) urmăreşte încadrarea cheltuielilor în bugetul de venituri şi cheltuieli; elaborează şi aplică măsuri de utilizare eficientă a bazei materiale şi a fondurilor în vederea creşterii calităţii actului medical.

(2) Conducerea unităţilor sanitare publice are obligaţia de a dimensiona, cu avizul direcţiilor de sănătate publică teritoriale şi al consiliilor judeţene sau consiliilor locale, după caz, numărul de personal, în limita statului de funcţii şi a bugetului de venituri şi cheltuieli aprobate.

Art. 7. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe direcţiile de sănătate publică teritoriale, cu avizul consiliilor judeţene sau locale, după caz, vor înainta spre aprobare Ministerului Sănătăţii şi Familiei propuneri privind reorganizarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean sau local.

Art. 8. -

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii sanitare publice de interes judeţean sau local prin supraestimarea veniturilor şi subestimarea cheltuielilor;

b) neavizarea sau neaprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii sanitare publice de interes judeţean sau local în termenul prevăzut;

c) elaborarea, avizarea sau aprobarea statului de funcţii al unităţii sanitare publice de interes judeţean sau local fără încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, cele de la lit. b), cu amendă de la 20 milioane lei la 30 milioane lei, iar cele de la lit. c), cu amendă de la 30 milioane lei la 40 milioane lei.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către Curtea de Conturi, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Administraţiei Publice şi de alte persoane împuternicite în acest scop, potrivit legii.

(4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 9. -

(1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 octombrie 2002.

(2) Pe data prevăzută la alin. (1) orice dispoziţie contrară prezentei ordonanţe se abrogă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii şi familiei,
Daniela Bartoş
p. Ministrul administraţiei publice,
Ionel Fleşariu,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 29 august 2002.

Nr. 70.

se încarcă...