Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27.08.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV. 6 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanţă are ca obiect stabilirea Statutului-cadru al unităţilor administrativ-teritoriale din România.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale din România cărora li se aplică prevederile prezentului statut sunt comunele, oraşele, municipiile şi judeţele.

Art. 2. -

(1) Comuna este unitatea administrativ-teritorială de bază, care cuprinde populaţia rurală reunită prin comunitate de interese şi tradiţii. Comuna este alcătuită din unul sau mai multe sate componente, în funcţie de condiţiile economice, social-culturale, geografice şi demografice. Unul dintre satele componente are statut de reşedinţă a comunei.

(2) În satul reşedinţă de comună îşi au sediul autorităţile administraţiei publice locale şi sunt grupate, de regulă, celelalte autorităţi şi instituţii publice reprezentative pentru comuna respectivă.

Art. 3. -

(1) Oraşul este unitatea administrativ-teritorială de bază, alcătuită, de regulă, dintr-o singură localitate.

(2) Oraşul poate grupa în jurul său unul sau mai multe sate aparţinătoare ori localităţi componente.

(3) Satele aparţinătoare îşi păstrează caracterul preponderent rural. Acestora li se aplică reglementările legale în vigoare specifice mediului rural.

(4) Localităţile componente sunt părţi integrante ale oraşului.

Art. 4. -

(1) Unele oraşe pot fi declarate municipii, în condiţiile legii.

(2) Municipiile pot fi împărţite în subunităţi administrativ-teritoriale fără personalitate juridică.

(3) Comunele din jurul municipiului Bucureşti şi cele din jurul municipiilor de rangul I pot fi organizate în zone metropolitane ale municipiului.

(4) Organizarea şi funcţionarea zonelor metropolitane se fac potrivit legii.

Art. 5. -

(1) Comunele, oraşele şi judeţele sunt persoane juridice de drept public. Ele au patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină.
Jurisprudență (4)

(2) Unităţile administrativ-teritoriale pot intra în raporturi juridice cu alte autorităţi sau instituţii publice, cu persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, precum şi cu persoane fizice, în condiţiile legii.

Art. 6. -

Statutul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale cuprinde date şi elemente specifice, care au rolul de a o individualiza în raport cu alte unităţi similare, privitoare la:

a) întinderea teritoriului administrativ, delimitarea teritorială a unităţii administrativ-teritoriale, satele componente, iar în cazul oraşelor, satele aparţinătoare şi localităţile componente, amplasarea acestora, prezentată grafic şi descriptiv, distanţa dintre satele componente, respectiv aparţinătoare, şi localităţile componente;

b) determinarea colectivităţii asupra căreia se exercită autoritatea consiliului local şi a primarului; date privind înfiinţarea acesteia, prima atestare documentară, evoluţia istorică;

c) populaţia unităţii administrativ-teritoriale, făcându-se menţiune cu privire la componenţa etnică - în vederea aplicării dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 -, precum şi la ocupaţie, defalcate pe sate componente, respectiv aparţinătoare, şi localităţi componente;

d) localitatea de reşedinţă;

e) autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora;

f) căile de comunicaţie existente şi categoria acestora;

g) date privitoare la principalele instituţii din domeniul educaţiei, culturii, sănătăţii, asistenţei sociale, presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea;

h) principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură;

i) serviciile publice existente;

j) patrimoniul public şi privat, componenţa şi întinderea acestuia;

k) partide politice şi sindicate, care îşi desfăşoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială.

Art. 7. -

În statut se va preciza rangul unităţii administrativ-teritoriale, stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a "Reţeaua de localităţi".

Art. 8. -

Statutul va preciza autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora, numărul şi structura politică a membrilor consiliului local, precum şi data constituirii acestuia.

Art. 9. -

Persoanele născute în comună sau oraş primesc, la împlinirea vârstei de 18 ani, titlul şi certificatul de fiu/fiică al/a comunei sau oraşului, în cadrul unei festivităţi care se organizează de către primar.

Art. 10. -

Prin statut se stabilesc criteriile potrivit cărora se poate conferi persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural, sau altor persoane importante, reprezentative pentru comuna, oraşul sau judeţul respectiv, titlul de cetăţean de onoare, drepturile de care se bucură aceste persoane, precum şi condiţiile de pierdere sau de retragere a acestui titlu.

Art. 11. -

În statut se precizează că locuitorii comunei sau oraşului sunt consultaţi, în condiţiile legii, prin referendum, asupra problemelor de interes deosebit din unitatea administrativ-teritorială şi se enumeră problemele specifice apreciate ca fiind de interes deosebit, precum şi faptul că referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile componente ale comunei sau oraşului ori numai în unele dintre acestea.

Art. 12. -

(1) Cetăţenii comunei sau oraşului pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti organizate pe sate, în mediul rural, şi pe cartiere sau străzi, în mediul urban.

(2) Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.

(3) Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţă publică a scopului, datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta.

(4) Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii reprezentanţilor familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi.

(5) Propunerile se consemnează într-un proces-verbal şi se înaintează primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare, dacă este cazul.

(6) Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului.

Art. 13. -

În afara referendumului local sau a adunărilor cetăţeneşti, în statut se pot prevedea şi alte forme de consultare directă a cetăţenilor, potrivit unor eventuale tradiţii locale, şi se va descrie modul de organizare şi desfăşurare a acestora.

Art. 14. -

(1) Potrivit legii, patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată ale acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.

(2) Bunurile care aparţin unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale, în termen de 60 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale.

(3) Inventarul bunurilor unităţilor administrativ-teritoriale se constituie într-o anexă la statut, care se actualizează anual.

(4) Creşterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz, în note explicative anexate la inventar.

Art. 15. -

(1) Prin statut se stabilesc criteriile pe baza cărora bunurile aflate în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale şi cele din proprietatea privată a acesteia pot fi date în administrare regiilor autonome şi instituţiilor publice, pot fi concesionate ori închiriate în condiţiile legii sau pot fi atribuite în folosinţă gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

(2) Prin statut se stabilesc criteriile pe baza cărora consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor aflate în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii.

(3) Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, potrivit prevederilor legale.

Art. 16. -

Statutul va stabili condiţiile de realizare a cooperării sau asocierii cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, precum şi de stabilire a unor relaţii de parteneriat cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări.

Art. 17. -

Statutul va cuprinde menţiuni privind cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

Art. 18. -

Statutul cuprinde, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, modalitatea de atribuire şi schimbare a denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de interes public local.

Art. 19. -

Prin statut se stabilesc, în condiţiile legii, însemnele specifice ale localităţii şi modalităţile de utilizare a acestora.

Art. 20. -

Pe baza prevederilor prezentului statut, în termen de 90 de zile de la publicarea legii de aprobare a prezentei ordonanţe, consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene vor elabora şi vor aproba, în condiţiile legii, statute proprii.

Art. 21. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 127/1992 privind aprobarea statutului-cadru orientativ al comunei şi oraşului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 31 martie 1992.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă

Bucureşti, 16 august 2002.

Nr. 53.

se încarcă...