Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30.08.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1. - Jurisprudență (1)

Atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru unităţi administrativ-teritoriale, precum şi pentru sate, localităţi componente ale municipiilor şi oraşelor, staţiuni balneoclimaterice şi staţiuni turistice se face prin lege.

Art. 2. -

Atribuirea sau schimbarea de denumiri, altele decât cele prevăzute la art. 1, se face de către:

a) Guvern, prin hotărâre, pentru instituţii publice şi obiective de interes naţional;

b) autorităţile administraţiei publice centrale, pentru obiective şi instituţii publice pe care le înfiinţează, precum şi pentru cele care se află în subordinea acestora;

c) consiliile judeţene, prin hotărâre, pentru instituţiile publice şi obiectivele de interes judeţean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituţiile şi obiectivele în cauză;

d) consiliile locale, prin hotărâre, pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, străzi, staţii ale mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea lor.
Jurisprudență (1)

Art. 3. - Referințe (1)

(1) Proiectele de hotărâri ale consiliilor judeţene sau locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Comisia de atribuire de denumiri este formată din 5 membri, specialişti din domeniile istoriei, etnografiei, geografiei, lingvisticii sau artei, din care un preşedinte şi un vicepreşedinte.

(3) Componenţa nominală a comisiei de atribuire de denumiri se stabileşte prin ordin al prefectului.

(4) Secretariatul comisiei de atribuire de denumiri va fi asigurat prin grija secretarului general al prefecturii.

(5) În judeţele în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, specialiştii prevăzuţi la alin. (2) vor fi numiţi şi din rândul minorităţii respective.

(6) Hotărârile comisiei de atribuire de denumiri se adoptă prin consens.

Art. 4. -

(1) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei prevăzute la art. 3 alin. (2), membrii acesteia primesc o indemnizaţie de şedinţă.

(2) Cuantumul indemnizaţiei de şedinţă, sursele de constituire a sumelor necesare şi condiţiile de acordare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. -

(1) Solicitarea avizului comisiei de atribuire de denumiri, în cazurile prevăzute la art. 3 alin. (1), este obligatorie. Avizul are caracter consultativ şi se emite cu votul majorităţii membrilor comisiei, în termen de cel mult 60 de zile de la data solicitării.

(2) Hotărârile consiliilor locale şi ale consiliilor judeţene adoptate fără avizul comisiei de atribuire de denumiri sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ, la sesizarea prefectului sau a oricărei persoane interesate.

Art. 6. -

(1) Ministerul Administraţiei Publice asigură ţinerea evidenţei denumirii unităţilor administrativ-teritoriale, satelor, localităţilor componente ale municipiilor şi oraşelor, a staţiunilor balneoclimaterice şi staţiunilor turistice.

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale asigură ţinerea evidenţei denumirii instituţiilor şi obiectivelor aflate în subordinea lor.

(3) Consiliile judeţene, respectiv consiliile locale, asigură ţinerea evidenţei denumirii instituţiilor şi obiectivelor prevăzute la art. 2 lit. c) şi d), existente pe raza unităţilor administrativ-teritoriale în care funcţionează.

Art. 7. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Decretul-lege nr. 100/1990 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 30 octombrie 1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă

Bucureşti, 29 august 2002.

Nr. 63.

se încarcă...