Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 32/2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014L0032

În vigoare de la 18.04.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Directiva 2004/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind mijloacele de măsurare a fost modificată în mod substanţial. Deoarece urmează să fie efectuate modificări suplimentare, directiva respectivă ar trebui să fie reformată din motive de claritate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor stabileşte normele privind acreditarea organismelor de evaluare a conformităţii, oferă un cadru pentru supravegherea pieţei produselor şi pentru controlul produselor provenite din ţările terţe şi prevede principiile generale privind marcajul CE.

(3) Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor stabileşte principii comune şi dispoziţii de referinţă concepute pentru a fi aplicate întregii legislaţii sectoriale cu scopul de a oferi o bază coerentă revizuirilor şi reformărilor legislaţiei respective. Directiva 2004/22/CE ar trebui să fie adaptată la decizia menţionată.

(4) Prezenta directivă acoperă mijloacele de măsurare care, la introducerea lor pe piaţă, sunt noi pe piaţa Uniunii; cu alte cuvinte, acestea sunt fie mijloace de măsurare noi, fabricate de un producător stabilit pe teritoriul Uniunii, fie mijloace de măsurare noi sau la mâna a doua importate dintr-o ţară terţă.

(5) Mijloacele de măsurare care realizează măsurători corecte şi trasabile pot fi utilizate la diverse operaţii de măsurare. Operaţiile de măsurare care răspund unor considerente de ordinul interesului public, sănătăţii publice, ordinii şi siguranţei publice, protecţiei mediului şi a consumatorului, colectării taxelor şi impozitelor şi corectitudinii tranzacţiilor comerciale, care influenţează, direct şi indirect, în multe moduri, viaţa cotidiană a cetăţenilor, pot impune utilizarea de mijloace de măsurare verificate legal.

(6) Prezenta directivă ar trebui să se aplice în cazul tuturor formelor de aprovizionare, inclusiv vânzării la distanţă.

(7) Controlul metrologic legal nu ar trebui să ridice bariere în calea liberei circulaţii a mijloacelor de măsurare. Dispoziţiile aplicabile ar trebui să fie aceleaşi în toate statele membre, iar dovada de conformitate ar trebui să fie acceptată pe întreg teritoriul Uniunii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...