Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 35/2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014L0035

În vigoare de la 18.04.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) O serie de modificări urmează să fie aduse Directivei 2006/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune. Din motive de claritate, directiva respectivă ar trebui să fie reformată.

(2) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor stabileşte normele privind acreditarea organismelor de evaluare a conformităţii, oferă un cadru pentru supravegherea pieţei produselor şi pentru controlul produselor provenite din ţările terţe şi prevede principiile generale privind marcajul CE.

(3) Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor stabileşte principii comune şi dispoziţii de referinţă comune concepute pentru a fi aplicate întregii legislaţii sectoriale cu scopul de a oferi o bază coerentă revizuirilor şi reformărilor legislaţiei respective. Prin urmare, Directiva 2006/95/CE ar trebui să fie adaptată la decizia menţionată.

(4) Prezenta directivă vizează echipamente electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune care sunt noi pentru piaţa Uniunii atunci când sunt introduse pe piaţă; aceasta înseamnă că sunt fie echipamente electrice noi fabricate de un producător stabilit în Uniune, fie echipamente electrice, noi sau la mâna a doua importate dintr-o ţară terţă.

(5) Prezenta directivă se aplică în cazul tuturor formelor de furnizare, inclusiv vânzării la distanţă.

(6) În funcţie de rolul care le revine în lanţul de furnizare, operatorii economici ar trebui să fie răspunzători pentru conformitatea echipamentelor electrice cu cerinţele din prezenta directivă, astfel încât să asigure un nivel ridicat de protecţie a intereselor publice, cum ar fi sănătatea şi securitatea persoanelor, a animalelor domestice şi a bunurilor, şi să garanteze o concurenţă loială pe piaţa Uniunii.

(7) Toţi operatorii economici care intervin în lanţul de furnizare şi de distribuţie ar trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că pun la dispoziţie pe piaţă numai echipamente electrice care sunt în conformitate cu prezenta directivă. Este necesar să se prevadă o distribuţie clară şi proporţională a obligaţiilor care corespund rolului deţinut de fiecare operator economic în lanţul de furnizare şi distribuţie.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...