Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 34/2014 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014L0034

În vigoare de la 18.04.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Directiva 94/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 martie 1994 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive a fost modificată în mod substanţial. Deoarece urmează să fie efectuate modificări suplimentare, directiva respectivă ar trebui să fie reformată din motive de claritate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor stabileşte normele privind acreditarea organismelor de evaluare a conformităţii, oferă un cadru pentru supravegherea pieţei produselor şi pentru controlul produselor provenite din ţările terţe şi prevede principiile generale privind marcajul CE.

(3) Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor stabileşte principii şi dispoziţii de referinţă comune concepute pentru a fi aplicate întregii legislaţii sectoriale, cu scopul de a oferi o bază coerentă revizuirilor şi reformărilor legislaţiei respective. Prin urmare, Directiva 94/9/CE ar trebui să fie adaptată la decizia menţionată.

(4) Prezenta directivă vizează produsele care, la introducerea lor pe piaţă, sunt noi pe piaţa Uniunii, cu alte cuvinte, acestea sunt fie produse noi, fabricate de un producător de pe teritoriul Uniunii, fie produse, noi sau la mâna a doua, importate dintr-o ţară terţă.

(5) Prezenta directivă ar trebui să se aplice în cazul tuturor formelor de furnizare, inclusiv vânzării la distanţă.

(6) Este de datoria statelor membre să protejeze pe teritoriul lor sănătatea şi securitatea persoanelor, în special a lucrătorilor şi, dacă este cazul, a animalelor domestice şi a bunurilor, în special a lucrătorilor, mai ales împotriva riscurilor rezultate din utilizarea echipamentelor şi a sistemelor care oferă protecţie împotriva atmosferelor potenţial explozive.

(7) Directiva 94/9/CE a reprezentat o evoluţie pozitivă în ceea ce priveşte o protecţie eficace împotriva pericolelor de explozie, atât pentru echipamentele din minerit, cât şi pentru cele de suprafaţă. Aceste două categorii de echipamente sunt utilizate într-un număr mare de sectoare comerciale şi industriale şi au o importanţă economică semnificativă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...