Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 331/2014 privind instituirea unui program de schimb, asistenţă şi formare profesională pentru protecţia monedei euro împotriva falsificării (programul "Pericles 2020") şi de abrogare a Deciziilor 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE şi 2006/850/CE ale Consiliului Număr celex: 32014R0331

În vigoare de la 06.04.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 11 decembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 11 martie 2014.

întrucât:

(1) Uniunea şi statele membre şi-au stabilit ca obiectiv definirea măsurilor necesare pentru utilizarea monedei euro ca monedă unică. Aceste măsuri includ protejarea monedei euro împotriva falsificării şi a fraudelor asociate, facilitând astfel eficacitatea economiei Uniunii şi asigurând sustenabilitatea finanţelor publice.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului prevede schimburi de informaţii, cooperare şi asistenţă reciprocă, stabilind, astfel, un cadru armonizat pentru protecţia monedei euro. Efectele regulamentului respectiv au fost extinse prin Regulamentul (CE) nr. 1339/2001 al Consiliului la acele state membre care nu au adoptat moneda euro ca monedă unică, astfel încât să se asigure un nivel echivalent de protecţie a monedei euro pe întregul teritoriu al Uniunii.

(3) Acţiunile având drept scop promovarea schimburilor de informaţii şi de personal, asistenţa tehnică şi ştiinţifică şi formarea profesională specializată contribuie semnificativ la protejarea monedei unice a Uniunii împotriva falsificării şi a fraudelor asociate şi, prin urmare, la atingerea unui nivel ridicat şi echivalent de protecţie pe întregul teritoriu al Uniunii, demonstrând, totodată, capacitatea Uniunii de a aborda cazurile grave de criminalitate organizată.

(4) Programul pentru protecţia monedei euro împotriva falsificării (denumit în continuare "programul Pericles") contribuie la sensibilizarea cetăţenilor Uniunii, la îmbunătăţirea protecţiei monedei euro, în special printr-o diseminare constantă a rezultatelor acţiunilor susţinute prin acest program.

(5) Sprijinul anterior acordat pentru aceste acţiuni, prin Deciziile 2001/923/CE şi 2001/924/CE ale Consiliului, care au fost modificate şi extinse ulterior prin Deciziile 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE şi 2006/850/CE ale Consiliului, a făcut posibilă intensificarea acţiunilor Uniunii şi statelor membre în domeniul protecţiei monedei euro împotriva falsificării. Obiectivele programului "Pericles" atât pentru perioada 2002-2006, cât şi pentru perioada 2007-2013, au fost îndeplinite cu succes.

(6) În evaluarea impactului realizată în 2011, în care se evalua oportunitatea continuării programului Pericles, Comisia a ajuns la concluzia că programul Pericles ar trebui reînnoit, îmbunătăţind obiectivele şi metodologia acestuia.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...