Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 33/2014 de armonizare a legislaţiilor statelor membre referitoare la ascensoare şi la componentele de siguranţă pentru ascensoare (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014L0033

În vigoare de la 18.04.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Directiva 95/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 iunie 1995 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la ascensoare a fost modificată în mod substanţial. Deoarece urmează să fie efectuate modificări suplimentare, directiva respectivă ar trebui să fie reformată din motive de claritate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor stabileşte normele privind acreditarea organismelor de evaluare a conformităţii, oferă un cadru pentru supravegherea pieţei produselor şi pentru controlul produselor provenite din ţările terţe şi prevede principiile generale privind marcajul CE.

(3) Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor stabileşte principii comune şi dispoziţii de referinţă concepute pentru a fi aplicate întregii legislaţii sectoriale cu scopul de a oferi o bază coerentă revizuirilor şi reformărilor legislaţiei respective. Prin urmare, Directiva 95/16/CE ar trebui să fie adaptată la decizia respectivă.

(4) Ascensoarele care fac obiectul prezentei directive sunt considerate produse finite numai după ce sunt instalate permanent în clădiri sau construcţii. Prin urmare, ascensoarele nu pot fi importate în Uniune, fiind numai introduse pe piaţă, fără a fi puse la dispoziţie pe piaţă ulterior: în cazul ascensoarelor nu există nici "importatori", nici "distribuitori".

(5) Prezenta directivă reglementează componentele de siguranţă pentru ascensoare care sunt noi pe piaţa Uniunii în momentul introducerii lor pe piaţă. Mai exact, acestea sunt fie componente de siguranţă noi fabricate de un producător de pe teritoriul Uniunii, fie componente de siguranţă noi sau de ocazie importate dintr-o ţară terţă.

(6) La 8 iunie 1995 Comisia a adoptat Recomandarea 95/216/CE din 8 iunie 1995 către statele membre privind îmbunătăţirea securităţii ascensoarelor existente.

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice în cazul tuturor formelor de aprovizionare, inclusiv vânzării la distanţă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...