Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 31/2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014L0031

În vigoare de la 18.04.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Directiva 2009/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind instrumentele de cântărire neautomate a fost modificată în mod substanţial. Deoarece urmează să fie efectuate modificări suplimentare, directiva respectivă ar trebui să fie reformată din motive de claritate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor stabileşte normele privind acreditarea organismelor de evaluare a conformităţii, oferă un cadru pentru supravegherea pieţei produselor şi pentru controlul produselor provenite din ţările terţe şi prevede principiile generale privind marcajul CE.

(3) Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor stabileşte principii comune şi dispoziţii de referinţă comune concepute pentru a fi aplicate întregii legislaţii sectoriale cu scopul de a oferi o bază coerentă revizuirilor şi reformărilor legislaţiei respective. Prin urmare, Directiva 2009/23/CE ar trebui să fie adaptată la decizia respectivă.

(4) Prezenta directivă vizează aparatele de cântărit cu funcţionare neautomată care sunt noi pentru piaţa Uniunii atunci când sunt introduse pe piaţă; aceasta înseamnă că sunt fie aparate de cântărit cu funcţionare neautomată noi, fabricate de un producător stabilit în Uniune, fie aparatele de cântărit cu funcţionare neautomată, noi sau la mâna a doua, importate dintr-o ţară terţă.

(5) Statele membre ar trebui să protejeze populaţia împotriva rezultatelor incorecte ale operaţiunilor de cântărire efectuate cu ajutorul aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată atunci când sunt utilizate în anumite domenii de aplicare.

(6) Prezenta directivă ar trebui să se aplice în cazul tuturor formelor de furnizare, inclusiv vânzării la distanţă.

(7) Operatorii economici ar trebui să fie răspunzători pentru conformitatea aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată cu cerinţele prezentei directive în funcţie de rolul lor respectiv în lanţul de furnizare, astfel încât să se asigure un nivel ridicat de protecţie a intereselor publice care fac obiectul prezentei directive şi să se garanteze o concurenţă loială pe piaţa Uniunii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...