Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 30/2014 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014L0030

În vigoare de la 18.04.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Sunt avute în vedere o serie de modificări la Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi de abrogare a Directivei 89/336/CEE. Din motive de claritate, ar trebui ca directiva respectivă să fie reformată.

(2) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor stabileşte normele privind acreditarea organismelor de evaluare a conformităţii, oferă un cadru pentru supravegherea pieţei produselor şi pentru controlul produselor provenite din ţările terţe şi prevede principiile generale privind marcajul CE.

(3) Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor stabileşte principii comune şi dispoziţii de referinţă concepute pentru a fi aplicate întregii legislaţii sectoriale cu scopul de a oferi o bază coerentă revizuirilor sau reformărilor legislaţiei respective. Directiva 2004/108/CE ar trebui să fie adaptată la decizia respectivă.

(4) Statele membre ar trebui să răspundă de asigurarea protecţiei radiocomunicaţiilor, inclusiv a recepţionării emisiunilor de radiodifuziune şi a serviciilor de radioamatori care funcţionează în conformitate cu reglementările radio ale Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii (UIT), cât şi a reţelelor de alimentare cu energie electrică şi a celor de telecomunicaţii, precum şi a echipamentelor conectate la acestea, contra perturbaţiilor electromagnetice.

(5) Dispoziţiile de drept intern în materie care asigură protecţia contra perturbaţiilor electromagnetice trebuie armonizate pentru a garanta libera circulaţie a aparatelor electrice şi electronice fără să se reducă nivelurile justificate de protecţie în statele membre.

(6) Prezenta directivă se referă la produsele care reprezintă o noutate pentru piaţa Uniunii în momentul introducerii lor pe piaţă, ceea ce înseamnă că este vorba despre produse complet noi fabricate de un producător stabilit în Uniune sau despre produse importate dintr-o ţară terţă, indiferent dacă sunt complet noi sau de ocazie.

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice în cazul tuturor formelor de aprovizionare, inclusiv vânzării la distanţă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...