Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 28/2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014L0028

În vigoare de la 18.04.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Directiva 93/15/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind armonizarea dispoziţiilor referitoare la introducerea pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil a fost modificată substanţial. Deoarece urmează să fie efectuate modificări suplimentare, directiva respectivă ar trebui să fie reformată din motive de claritate.

(2) Este necesar să se clarifice în prezenta directivă faptul că anumite articole au fost identificate pe baza recomandărilor Organizaţiei Naţiunilor Unite privind transportul mărfurilor periculoase ca fiind articole pirotehnice sau muniţie, astfel că acestea nu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive. Directiva 2004/57/CE a Comisiei din 23 aprilie 2004 privind identificarea articolelor pirotehnice şi a anumitor muniţii în sensul Directivei 93/15/CEE a Consiliului de armonizare a dispoziţiilor privind introducerea pe piaţă şi controlul explozibililor de uz civil, care conţine în prezent o listă de asemenea articole, ar trebui, prin urmare, abrogată.

(3) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor stabileşte normele privind acreditarea organismelor de evaluare a conformităţii, oferă un cadru pentru supravegherea pieţei produselor şi pentru controlul produselor provenite din ţările terţe şi prevede principiile generale privind marcajul CE.

(4) Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor stabileşte principii comune şi dispoziţii de referinţă comune concepute pentru a fi aplicate întregii legislaţii sectoriale cu scopul de a oferi o bază coerentă revizuirilor şi reformărilor legislaţiei respective. Prin urmare, Directiva 93/15/CEE ar trebui să fie adaptată la decizia respectivă.

(5) Securitatea în timpul depozitării este reglementată de Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase, care instituie cerinţe de securitate pentru unităţile în care sunt prezenţi explozivi. Securitatea explozivilor în timpul transportului este reglementată de convenţii şi acorduri internaţionale, inclusiv de recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite în materie de transport al mărfurilor periculoase. Prin urmare, aceste aspecte nu ar trebui să intre sub incidenţa prezentei directive.

(6) Articolele pirotehnice necesită măsuri corespunzătoare pentru asigurarea protecţiei consumatorilor finali şi securităţii publicului. Articolele pirotehnice fac obiectul Directivei 2013/29/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iunie 2013 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice. Prin urmare, prezenta directivă nu ar trebui să se aplice articolelor pirotehnice.

(7) Domeniul de aplicare al prezentei directive ar trebui să includă muniţia, dar numai în ceea ce priveşte normele referitoare la controlul transferurilor, precum şi la dispoziţiile legate de acestea. Muniţia făcând obiectul transferurilor în condiţii similare armelor, este oportun ca transferurile de muniţie să se supună unor dispoziţii similare celor care se aplică armelor, aşa cum prevede Directiva 91/477/CEE a Consiliului din 18 iunie 1991 privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...