Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 25/2014 privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014L0025

În vigoare de la 17.04.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1), articolul 62 şi articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 15 ianuarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 11 februarie 2014.

întrucât:

(1) Ţinând cont de rezultatele documentului de lucru al serviciilor Comisiei din 27 iunie 2011 intitulat "Raport de evaluare - Impactul şi eficacitatea legislaţiei UE privind achiziţiile publice", apare ca oportună menţinerea normelor privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale, deoarece autorităţile naţionale pot influenţa în continuare comportamentul acestor entităţi, inclusiv prin participarea la capitalul acestora şi reprezentarea în organismele de administrare, de conducere sau de supraveghere ale entităţilor. Un alt motiv pentru a reglementa în continuare achiziţiile în aceste sectoare este caracterul închis al pieţelor pe care îşi desfăşoară activitatea entităţile în sectoarele respective, datorat existenţei unor drepturi speciale sau exclusive acordate de statele membre în ceea ce priveşte aprovizionarea, punerea la dispoziţie sau exploatarea reţelelor în vederea furnizării serviciului în cauză.

(2) În vederea garantării deschiderii către concurenţă a achiziţiilor efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale, ar trebui elaborate dispoziţii de coordonare a procedurilor de achiziţii pentru contractele care depăşesc o anumită valoare. Această coordonare este necesară pentru a pune în aplicare principiile Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), mai exact libera circulaţie a mărfurilor, libertatea de stabilire şi libertatea de a presta servicii, precum şi principiile care derivă din acestea, cum ar fi egalitatea de tratament, nediscriminarea, recunoaşterea reciprocă, proporţionalitatea şi transparenţa. Având în vedere natura sectoarelor afectate, coordonarea procedurilor de achiziţii la nivelul Uniunii ar trebui să stabilească, simultan cu protejarea aplicării principiilor enunţate, un cadru pentru practici comerciale loiale şi ar trebui să permită o flexibilitate maximă.

(3) Pentru achiziţiile a căror valoare este mai mică decât pragurile care determină aplicarea dispoziţiilor privind coordonarea la nivelul Uniunii, este recomandabil să se facă apel la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene privind aplicarea corespunzătoare a normelor şi principiilor TFUE.

(4) Achiziţiile publice joacă un rol cheie în strategia Europa 2020, prezentată în Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată "Europa 2020 - O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii" (denumită în continuare "strategia Europa 2020" pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii), reprezentând unul dintre instrumentele de piaţă care trebuie utilizate pentru realizarea unei creşteri inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, asigurând în acelaşi timp o utilizare cât mai eficientă a fondurilor publice. În acest scop, normele în materie de achiziţii publice adoptate prin Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului ar trebui revizuite şi modernizate pentru a creşte eficienţa cheltuielilor publice, a facilita participarea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) la achiziţiile publice şi a permite achizitorilor să utilizeze mai eficient achiziţiile publice în sprijinul unor obiective societale comune. Totodată, este necesar ca anumite noţiuni şi concepte de bază să fie clarificate pentru a asigura securitatea juridică şi a încorpora anumite aspecte ale jurisprudenţei constante a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în acest domeniu.

(5) La punerea în aplicare a prezentei directive, ar trebui luată în considerare Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, în special în legătură cu alegerea mijloacelor de comunicare, a specificaţiilor tehnice, a criteriilor de atribuire şi a condiţiilor de executare a unui contract.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...