Back

Parlamentul României

Legea zootehniei nr. 72/2002

În vigoare de la 31.01.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. Puneri în aplicare (1)

Zootehnia este o ramură importantă a agriculturii, care implică activitatea de creştere, nutriţie, ameliorare, reproducţie şi protecţia animalelor.

Art. 2.

Prezenta lege reglementează desfăşurarea de către crescătorii de animale a activităţilor enumerate la art. 1, pentru animalele din următoarele specii: taurine, bubaline, cabaline, ovine, caprine, porcine, iepuri, animale de blană, canide, feline, păsări, peşti, albine şi viermi de mătase.

Art. 3.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează şi promovează politici privind creşterea şi ameliorarea animalelor, coordonează întreaga activitate din domeniu, iar împreună cu organele administraţiei publice locale sprijină asociaţiile profesionale ale crescătorilor de animale.

Art. 4.

În înţelesul prezentei legi, crescătorii de animale sunt persoanele fizice şi juridice care deţin în proprietate speciile de animale prevăzute la art. 2, înscrise în Registrul agricol.

CAPITOLUL II Creşterea şi exploatarea animalelor

Art. 5. Puneri în aplicare (1)

(1) Creşterea şi exploatarea animalelor este activitatea desfăşurată de crescătorii de animale, indiferent de statutul juridic al acestora, în scopul obţinerii de produşi şi produse animaliere.

(2) Activitatea de creştere a animalelor se realizează în exploataţii zootehnice, asociaţii şi crescătorii individuale.

(3) În alegerea sistemelor de creştere şi a tehnologiilor de exploatare crescătorii de animale sunt obligaţi să prevină poluarea, deteriorarea mediului ambiant şi să respecte regulile de protecţie a animalelor, precum şi măsurile de apărare a sănătăţii acestora.

Art. 6.

Asociaţiile profesionale ale crescătorilor de animale care fac dovada reprezentării la nivel naţional, pe principiul piramidal, a majorităţii crescătorilor pentru care a fost constituită asociaţia sunt recunoscute de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca parteneri în elaborarea politicilor, strategiilor, a programelor de creştere şi a politicilor pe produs.

Art. 7.

Patrimoniul zootehnic al crescătorilor de animale este constituit din efectivele de animale menţionate la art. 2, împreună cu construcţiile aferente.

Art. 8. Puneri în aplicare (1)

În scopul evidenţierii statistice, al apărării sănătăţii, stabilirii valorii genetice, înregistrării, deplasării, etichetării şi al valorificării efectivelor de animale este obligatorie individualizarea tuturor animalelor în termen de 2 ani de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale împreună cu Institutul Naţional de Statistică asigură un sistem informaţional statistic privind cunoaşterea evoluţiei efectivelor de animale şi a producţiilor zootehnice şi organizează recensăminte ale animalelor domestice la toţi deţinătorii de animale.

Art. 10.

Calitatea de crescător de animale, precum şi de membru al unei asociaţii profesionale de profil dă drept de preemţiune la obţinerea de licenţe, cu sprijinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea valorificării la export a animalelor şi a produselor de origine animalieră.

CAPITOLUL III Nutriţia animalelor

Art. 11.

(1) Nutriţia animalelor, în înţelesul prezentei legi, este o activitate zootehnică de interes major prin care se asigură conversia optimă a resurselor nutritive în produse animaliere. Resursele nutritive, denumite furaje, includ totalitatea produselor vegetale, animale, minerale şi de sinteză care, prin folosirea în hrana animalelor, asigură desfăşurarea normală a funcţiilor vitale şi valorificarea potenţialului de producţie şi reproducţie al acestora.

(2) În sensul prezentei legi, activităţile privind nutriţia animalelor se referă la:

a) producerea, recoltarea, depozitarea, conservarea, prelucrarea şi valorificarea plantelor de nutreţ;

b) fabricarea, comercializarea şi utilizarea nutreţurilor combinate, precum şi a altor preparate furajere din producţia internă sau din import, destinate nutriţiei animalelor;

c) producerea şi folosirea biopreparatelor furajere;

d) stabilirea raţiilor şi normelor de furajare în funcţie de tehnologia de creştere şi exploatare a animalelor.

Art. 12. Puneri în aplicare (1)

Nutreţurile concentrate simple, combinate, aditivii furajeri, premixturile, substanţele energetice, substanţele minerale şi preparatele speciale trebuie să corespundă parametrilor de calitate şi salubritate stabiliţi prin norme ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi ale Ministerului Sănătăţii.

Art. 13.

(1) Controlul producerii nutreţurilor combinate şi preparatelor furajere se realizează prin inspecţia oficială efectuată de către unităţi specializate şi abilitate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care urmăresc ca producerea, importul, fabricarea, circulaţia, comercializarea şi folosirea acestora să se efectueze în conformitate cu reglementările legale privind protecţia sănătăţii oamenilor, animalelor şi a mediului.

(2) Condiţiile şi criteriile ce trebuie îndeplinite de unităţile specializate pentru a fi abilitate în controlul oficial al producerii nutreţurilor combinate şi preparatelor furajere se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Inspecţiile se fac în toate etapele de producţie şi de manufacturare, înainte de comercializare, la import şi export şi la utilizarea produsului.

Art. 14.

Sunt considerate furaje de natură vegetală: cerealele, leguminoasele şi plantele tehnice pentru boabe, gramineele, leguminoasele anuale şi perene, precum şi alte plante anuale destinate folosirii ca nutreţuri, masă verde, fibroase deshidratate natural şi artificial, suculente, cât şi produse care provin din producţia secundară a culturilor realizate în teren arabil şi din producţia pajiştilor naturale şi a pădurilor.

CAPITOLUL IV Ameliorarea animalelor

Art. 15.

(1) Ameliorarea efectivelor de animale reprezintă o activitate cu caracter prioritar în strategia dezvoltării zootehniei româneşti şi se desfăşoară de către structuri de specialitate, sub îndrumarea şi controlul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu consultarea asociaţiilor crescătorilor de animale.

(2) Zonarea în teritoriu a speciilor, raselor şi tipurilor de animale, în funcţie de condiţiile agroecologice şi de interesele social-economice, precum şi activitatea de ameliorare a acestora se realizează prin programe naţionale de ameliorare a animalelor, elaborate pe o perioadă determinată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu sprijinul asociaţiilor profesionale ale crescătorilor de animale, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(3) Ameliorarea genetică a animalelor se realizează prin lucrări de selecţie şi hibridare efectuate pe baza controlului oficial al performanţelor zootehnice şi prin reproducţie dirijată.

Art. 16. Puneri în aplicare (1)

(1) Coordonarea şi controlul activităţii de ameliorare a efectivelor de animale se fac de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi se realizează de instituţii şi organizaţii implicate în acest proces, după cum urmează:

a) instituţii pentru controlul oficial al performanţelor productive la animale şi evaluări genetice şi structuri teritoriale abilitate în acest scop;

b) asociaţii ale crescătorilor de animale, constituite potrivit legislaţiei în vigoare;

c) unităţi specializate de însămânţări artificiale, precum şi cele producătoare de material seminal, ferme zootehnice de elită, depozite de reproducători, acreditate şi autorizate în acest scop.

(2) Atribuţiile şi competenţele acestor structuri organizatorice trebuie să corespundă programelor naţionale de ameliorare pe specii, conform actelor normative în vigoare.

Art. 17.

Controlul oficial al performanţelor zootehnice se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu normele şi instrucţiunile elaborate de unităţile specializate şi abilitate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 18. Puneri în aplicare (1)

Pentru protejarea şi dezvoltarea patrimoniului genetic naţional din zootehnie, în concordanţă cu programele naţionale de ameliorare a efectivelor de animale, toate importurile şi exporturile de animale de reproducţie, material seminal, embrioni şi ouă de incubaţie se avizează de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 19. Puneri în aplicare (1)

(1) Coordonarea şi organizarea identificării şi înregistrării ecvinelor, precum şi constituirea bazei de date pentru acestea se fac de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu".

(2) Realizarea acţiunilor pentru identificarea şi înregistrarea ecvinelor se face de către unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie din cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi cu asigurarea asistenţei tehnice sanitare veterinare de către specialiştii direcţiilor sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(3) Procedura şi modul de identificare şi înregistrare a ecvinelor se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Art. 20.

(1) Achiziţionarea softului pentru realizarea bazei de date aferente identificării şi înregistrării ecvinelor se face, în condiţiile legii, de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu".

(2) Baza de date prevăzută la alin. (1) este proprietate publică a statului administrată de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu".

(3) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate folosi baza de date prevăzută la alin. (2).

(4) Achiziţionarea microcipurilor, cititoarelor de microcipuri, formularelor şi a paşapoartelor pentru ecvine se face, în condiţiile legii, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu".

(5) Finanţarea acţiunilor necesare realizării obiectivelor prevăzute la alin. (1) şi (4), precum şi a celor prevăzute la art. 19 alin. (1) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(6) Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" va preda Autorităţii Hipice Naţionale softul, microcipurile şi cititoarele pentru microcipuri, după achiziţionare.

CAPITOLUL V Reproducţia animalelor

Art. 21.

(1) Procesul de reproducţie a animalelor este o activitate de bază în zootehnie, necesară pentru reluarea ciclurilor de producţie.

(2) Reproducţia animalelor se organizează şi se desfăşoară prin însămânţări artificiale, montă naturală şi transfer de embrioni.

(3) Crescătorii de animale sunt liberi să aleagă pentru efectivele proprii metoda de reproducţie prevăzută la alin. (2).

Art. 22.

(1) Înfiinţarea şi organizarea noilor unităţi specializate pentru testarea reproducătorilor, producerea de material seminal, însămânţări artificiale la animale necesită autorizarea de funcţionare eliberată de instituţiile abilitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Condiţiile pentru acreditarea şi autorizarea unităţilor specializate pentru testarea reproducătorilor, producerea de material seminal congelat şi însămânţări artificiale la animale se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 23.

(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va sprijini, prin structurile de specialitate subordonate, înfiinţarea de noi staţiuni sau puncte săteşti de montă naturală.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin unităţile specializate din teritoriu, va autoriza pentru montă naturală reproducători ai crescătorilor de animale, cu respectarea cerinţelor zootehnice şi sanitar-veterinare.

Art. 24.

(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin organele sale de specialitate, va emite norme tehnice privind organizarea şi funcţionarea staţiunilor şi punctelor de montă naturală, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(2) Consiliile locale organizează şi asigură buna funcţionare a staţiunilor de montă naturală, conform legilor în vigoare.

(3) Consiliile locale sunt obligate să asigure staţiunilor de montă naturală terenul cu destinaţie agricolă necesar pentru producerea furajelor.

Art. 25.

Prin material biologic de reproducţie testat se înţelege orice reproducător, material seminal, ouă de incubaţie, ovule, zigoţi şi embrioni individualizaţi în sistem unitar şi înregistraţi în cărţile de rasă.

Art. 26.

Biotehnologia transferului de embrioni şi manipulările genetice efectuate cu caracter experimental sunt de competenţa institutelor de cercetări ştiinţifice şi de învăţământ superior de profil, iar aplicarea în practică se efectuează sub controlul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

CAPITOLUL VI Protecţia animalelor

Art. 27.

(1) Crescătorilor de animale le este interzis să producă animalelor durere, suferinţă, nelinişte sau invaliditate, cu bună ştiinţă.

(2) Durerea evitabilă este cauzată animalelor prin lovire sau accidente traumatice.

(3) Suferinţa, alta decât cea provocată de durere, este cauzată animalelor de înfometare, sete sau oboseală excesivă.

(4) Starea de nelinişte este cauzată de privarea animalelor de libertate prin legarea defectuoasă sau încarcerarea severă, singurătate, de introducere în spaţiul lor de viaţă a unor animale din alte specii sau din aceeaşi specie fără o acomodare prealabilă, de senzaţia de pierdere a echilibrului, de zgomote puternice, de şocuri luminoase sau electrice.

(5) Invaliditatea voită este cauzată animalelor prin lucrări experimentale.

(6) În termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu consultarea organizaţiilor neguvernamentale interesate, va elabora reguli de protecţie a animalelor domestice, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 28.

Animalele vor fi cazate, hrănite şi adăpate în funcţie de specie, gradul de dezvoltare şi adaptare.

Art. 29.

Deţinătorii de animale vor respecta condiţiile optime de creştere şi exploatare, conform tehnologiei.

CAPITOLUL VII Răspunderi şi sancţiuni

Art. 30.

Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea administrativă, contravenţională, civilă sau penală, după caz.

se încarcă...