Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 23/2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014L0023

În vigoare de la 17.04.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1), articolul 62 şi articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 15 ianuarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial), şi Decizia Consiliului din 11 februarie 2014.

întrucât:

(1) Absenţa unor norme clare la nivelul Uniunii care să reglementeze atribuirea contractelor de concesiune antrenează incertitudine juridică şi obstacole în calea liberei circulaţii a serviciilor şi perturbă funcţionarea pieţei interne. Ca urmare, operatorii economici, în special întreprinderile mici şi mijlocii (IMM), sunt privaţi de drepturile lor pe piaţa internă şi ratează oportunităţi de afaceri importante, în timp ce autorităţile publice se pot găsi în situaţia de a nu identifica utilizarea optimă a banilor publici, astfel încât cetăţenii Uniunii să beneficieze de servicii de calitate la cele mai bune preţuri. Un cadru juridic adecvat, echilibrat şi flexibil de reglementare a atribuirii concesiunilor ar asigura accesul efectiv şi nediscriminatoriu pe piaţă al tuturor operatorilor economici din Uniune, precum şi certitudinea juridică, favorizând investiţiile publice în infrastructuri şi servicii strategice pentru cetăţeni. Un astfel de cadru juridic ar conferi, de asemenea, operatorilor economici o securitate juridică sporită şi ar putea constitui o bază şi un instrument de deschidere în continuare a pieţelor internaţionale de achiziţii publice şi de stimulare a schimburilor comerciale internaţionale. Ar trebui acordată o importanţă deosebită îmbunătăţirii posibilităţilor de acces al IMM-urilor la ansamblul pieţelor concesiunilor din Uniune.

(2) Normele din cadrul legislativ aplicabile atribuirii de concesiuni ar trebui să fie simple şi clare. Ele ar trebui să reflecte în mod corespunzător specificul concesiunilor în raport cu contractele publice, fără a crea o sarcină birocratică excesivă.

(3) Achiziţiile publice joacă un rol cheie în Strategia Europa 2020, stabilită prin Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată "Europa 2020, O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii", reprezentând unul dintre instrumentele de piaţă care trebuie utilizate pentru realizarea unei creşteri inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, asigurând în acelaşi timp o utilizare cât mai eficientă a fondurilor publice. În acest context, contractele de concesiune reprezintă instrumente importante pentru dezvoltarea structurală pe termen lung a infrastructurii şi a serviciilor strategice, contribuind la progresul concurenţei de pe piaţa internă, făcând posibilă valorificarea cunoştinţelor de ordin tehnic ale sectorului privat şi facilitând procesul de eficientizare şi de inovare.

(4) Atribuirea concesiunilor de lucrări publice intră în prezent sub incidenţa normelor de bază prevăzute în Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, în timp ce atribuirea concesiunilor de servicii care prezintă interes transfrontalier intră sub incidenţa principiilor Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), în special principiul liberei circulaţii a mărfurilor, al liberei stabiliri şi al libertăţii de a presta servicii, precum şi a principiilor care decurg din acestea, precum egalitatea de tratament, nediscriminarea, recunoaşterea reciprocă, proporţionalitatea şi transparenţa. Există un risc de incertitudine juridică legat de interpretările divergente date de legiuitorii naţionali principiilor Tratatului, precum şi riscul unor disparităţi vaste între legislaţiile diferitelor state membre. Existenţa unor asemenea riscuri a fost confirmată de jurisprudenţa cuprinzătoare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care, cu toate acestea, a abordat doar parţial anumite aspecte ale atribuirii contractelor de concesiune.

În vederea eliminării perturbărilor care persistă pe piaţa internă, la nivelul Uniunii este necesară o aplicare uniformă a principiilor TFUE în toate statele membre şi eliminarea discrepanţelor în ceea ce priveşte înţelegerea acestor principii. Acestea ar favoriza, de asemenea, eficienţa cheltuielilor publice, ar facilita egalitatea accesului şi echitatea participării IMM-urilor la atribuirea contractelor de concesiune, atât la nivel local, cât şi la nivelul Uniunii, şi ar susţine atingerea unor obiective durabile de politici publice.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...