Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 316/2014 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri de transfer de tehnologie (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R0316

În vigoare de la 28.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul nr. 19/65/CEE al Consiliului din 2 martie 1965 privind aplicarea articolului 85 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri şi practici concertate, în special articolul 1,

după publicarea unui proiect al prezentului regulament,

după consultarea Comitetului consultativ privind înţelegerile şi poziţiile dominante,

întrucât:

(1) Regulamentul nr. 19/65/CEE împuterniceşte Comisia să aplice articolul 101 alineatul (3) din tratat, prin regulament, anumitor categorii de acorduri de transfer de tehnologie şi practici concertate corespunzătoare la care nu participă decât două întreprinderi şi care intră sub incidenţa articolului 101 alineatul (1) din tratat.

(2) În temeiul Regulamentului nr. 19/65/CEE, Comisia a adoptat în special Regulamentul (CE) nr. 772/2004. Regulamentul (CE) nr. 772/2004 defineşte categoriile de acorduri de transfer de tehnologie cu privire la care Comisia a considerat că îndeplinesc în mod normal condiţiile prevăzute la articolul 101 alineatul (3) din tratat. Având în vedere experienţa generală pozitivă dobândită în aplicarea acelui regulament, care va expira la 30 aprilie 2014, şi ţinând seama de experienţa suplimentară dobândită de la adoptarea acestuia, este necesar să se adopte un nou regulament de exceptare pe categorii.

(3) Prezentul regulament ar trebui să satisfacă cele două cerinţe de a asigura protecţia concurenţei în mod eficace şi de a oferi întreprinderilor securitatea juridică adecvată. Urmărirea acestor obiective ar trebui să ia în considerare necesitatea simplificării controlului administrativ şi a cadrului legislativ într-o măsură cât mai mare.

(4) Acordurile de transfer de tehnologie se referă la acordarea de licenţe privind drepturile asupra unei tehnologii. Astfel de acorduri îmbunătăţesc, în general, eficienţa economică şi favorizează concurenţa, întrucât pot reduce dublarea activităţilor de cercetare şi dezvoltare, pot stimula mai bine întreprinderile să iniţieze noi activităţi de cercetare şi dezvoltare, pot încuraja inovaţia incrementală, pot facilita difuzarea tehnologiilor şi pot genera concurenţă pe piaţa produsului.

(5) Probabilitatea ca astfel de efecte de creştere a eficienţei şi de favorizare a concurenţei să prevaleze asupra oricăror efecte anticoncurenţiale care ar putea rezulta din restricţionările conţinute în acordurile de transfer de tehnologie depinde de puterea de piaţă a întreprinderilor în cauză şi, prin urmare, de măsura în care întreprinderile în cauză se confruntă cu concurenţa din partea întreprinderilor care deţin tehnologii substituibile sau care fabrică produse substituibile.

(6) Prezentul regulament ar trebui să se aplice numai acordurilor de transfer de tehnologie între un licenţiator şi un licenţiat. Acesta ar trebui să se aplice unor astfel de acorduri chiar şi în cazul în care acordul conţine condiţii privind mai multe niveluri comerciale, de exemplu impunând licenţiatului obligaţia de a crea un sistem de distribuţie special şi când se definesc obligaţiile pe care licenţiatul trebuie sau poate să le impună distribuitorilor produselor fabricate sub licenţa respectivă. Cu toate acestea, astfel de condiţii şi obligaţii trebuie să fie conforme regulilor de concurenţă aplicabile acordurilor de furnizare şi distribuţie stabilite în Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei. Acordurile de furnizare şi distribuţie încheiate între un licenţiat şi cumpărătorii produselor sale contractuale nu ar trebui să fie exceptate în temeiul prezentului regulament.

(7) Prezentul regulament ar trebui să se aplice numai acordurilor în care licenţiatorul permite licenţiatului şi/sau unuia sau mai multora dintre subcontractanţii acestuia să folosească drepturile asupra unei tehnologii care fac obiectul licenţei, eventual după desfăşurarea unor activităţi suplimentare de cercetare şi dezvoltare de către licenţiat şi/sau de către subcontractantul (subcontractanţii) său (săi), în scopul producerii de bunuri sau al prestării de servicii. Acesta nu ar trebui să se aplice acordării de licenţe în contextul acordurilor de cercetare şi dezvoltare care intră sub incidenţa Regulamentului (UE) nr. 1217/2010 al Comisiei sau acordării de licenţe în contextul acordurilor de specializare care intră sub incidenţa Regulamentului (UE) nr. 1218/2010 al Comisiei. De asemenea, acesta nu ar trebui să se aplice acordurilor care au ca scop simpla reproducere şi distribuire a produselor informatice protejate prin drepturi de autor, deoarece astfel de acorduri nu au ca obiect acordarea unei licenţe pentru o tehnologie destinată fabricării de produse, ci sunt mai apropiate de acordurile de distribuţie. Ar trebui ca prezentul regulament să nu se aplice nici acordurilor care urmăresc regruparea tehnologiilor, cu alte cuvinte acordurilor de regrupare a tehnologiilor cu scopul acordării de licenţe pentru aceste tehnologii unor terţi, nici acordurilor prin care tehnologia regrupată face obiectul unei licenţe acordate acestor terţi.

(8) Pentru aplicarea articolului 101 alineatul (3) din tratat printr-un regulament, nu este necesar să se definească acordurile de transfer de tehnologie care sunt susceptibile să intre sub incidenţa articolului 101 alineatul (1) din tratat. La evaluarea individuală a acordurilor în temeiul articolului 101 alineatul (1) din tratat, trebuie să se ţină seama de mai mulţi factori, în special de structura şi de dinamica pieţelor relevante ale tehnologiei şi ale produsului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...