Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 36/2014 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe în scopul ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri Număr celex: 32014L0036

În vigoare de la 28.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 79 alineatul (2) literele (a) şi (b),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 5 februarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 17 februarie 2014.

întrucât:

(1) În vederea instituirii treptate a unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevede adoptarea unor măsuri în materie de azil, imigraţie şi protecţia drepturilor resortisanţilor ţărilor terţe.

(2) TFUE prevede dezvoltarea de către Uniune a unei politici comune în materie de imigraţie, menită să asigure, în toate etapele, gestionarea eficientă a fluxurilor migratoare şi un tratament echitabil pentru resortisanţii din ţări terţe în situaţie de şedere legală în statele membre. În acest scop, Parlamentul European şi Consiliul urmează să adopte măsuri privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe şi privind definirea drepturilor acestora.

(3) Programul de la Haga, adoptat de Consiliul European la 4 noiembrie 2004, a recunoscut faptul că migraţia legală va avea un rol important în consolidarea dezvoltării economice şi a solicitat Comisiei să prezinte un plan de politică în domeniul migraţiei legale, care să includă procedurile de admisie şi care să poată răspunde cu promptitudine fluctuaţiei cererilor de forţă de muncă provenind din migraţie de pe piaţa muncii.

(4) Consiliul European din 14-15 decembrie 2006 a convenit asupra unei serii de măsuri pentru anul 2007. Măsurile respective includ elaborarea unor politici bine gestionate în materie de imigraţie legală care să respecte pe deplin competenţele naţionale, menite să sprijine statele membre pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare de forţă de muncă. De asemenea, Consiliul a solicitat explorarea mijloacelor de facilitare a migraţiei temporare.

(5) Pactul european privind imigraţia şi azilul, adoptat de Consiliul European la 16 octombrie 2008, exprimă angajamentul Uniunii şi al statelor sale membre de a desfăşura o politică echitabilă, eficace şi coerentă pentru a face faţă provocărilor şi oportunităţilor pe care le reprezintă migraţia. Pactul reprezintă baza politicii comune în materie de imigraţie, ghidată de un spirit de solidaritate între statele membre şi de cooperare cu ţările terţe, având drept fundament o gestionare corespunzătoare a fluxurilor migratorii, atât în interesul ţărilor-gazdă, cât şi în interesul ţărilor de origine şi al migranţilor înşişi.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...