Back

Parlamentul României

Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare

În vigoare de la 09.06.1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Obiectul protecţiei

Art. 1.

Topografiile produselor semiconductoare sunt protejate pe teritoriul României, prin înregistrarea la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în condiţiile prevăzute prin prezenta lege.

Art. 2. Referințe în cărți (1)

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) B.O.P.I. - Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - Secţiunea Topografii;

b) produs semiconductor - forma finală sau intermediară a oricărui produs:

- compus dintr-un substrat ce comportă un strat de material semiconductor; şi

- constituit din unul sau mai multe straturi de materiale conductoare, izolante ori semiconductoare, straturile fiind dispuse conform unei configuraţii tridimensionale prestabilite; şi

- destinat să îndeplinească, în mod exclusiv sau nu, o funcţie electronică;

c) topografie a unui produs semiconductor - o serie de imagini legate între ele, indiferent de modalitatea în care acestea sunt fixate sau codate, reprezentând configuraţia tridimensională a straturilor care compun un produs semiconductor şi în care fiecare imagine reproduce desenul sau o parte din desenul unei suprafeţe a produsului semiconductor, în orice stadiu al fabricaţiei sale;

d) exploatare comercială - vânzarea, închirierea, leasingul sau orice altă metodă de distribuire comercială ori ofertă făcută în aceste scopuri. Cu toate acestea exploatarea comercială nu include exploatarea în condiţii de confidenţialitate; se aplică sub condiţia ca nicio distribuire către terţi să nu aibă loc în afară de situaţia în care exploatarea topografiei se efectuează în condiţiile de confidenţialitate cerute de măsurile necesare în vederea protecţiei intereselor esenţiale pentru siguranţa naţională.

Art. 3. Referințe în cărți (2)

(1) Sunt protejate, în condiţiile prezentei legi, topografiile originale. Sunt originale topografiile care constituie rezultatul efortului intelectual al creatorilor lor şi care, la data când au fost create, nu erau uzuale pentru creatorii de topografii şi pentru fabricanţii de produse semiconductoare.

(2) O topografie constituită dintr-o combinaţie de elemente şi de interconexiuni uzuale poate fi protejată numai dacă combinaţia, luată în ansamblul ei, este originală, în sensul alin. (1).

Art. 4.

Drepturile titularului unei topografii protejate asupra produsului semiconductor nu sunt condiţionate de faptul că acesta este sau nu încorporat într-un produs.

Art. 5.

Protecţia acordată, potrivit art. 3, se aplică numai topografiei propriu-zise, cu excluderea oricărui concept, procedeu, sistem, oricărei tehnici sau informaţii codate încorporate în această topografie.

CAPITOLUL II Dreptul la protecţie

Art. 6. Referințe în cărți (1)

(1) Pot beneficia de protecţia oferită prin prezenta lege:

a) persoanele fizice care sunt resortisante ale unui stat membru al Uniunii Europene sau al Organizaţiei Mondiale a Comerţului ori care au reşedinţa obişnuită pe teritoriul unui astfel de stat;

b) societăţile sau alte persoane juridice care desfăşoară o activitate industrială ori comercială, reală şi efectivă, pe teritoriul României sau al unui stat membru al Uniunii Europene ori al Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

(2) În cazul negocierii unor acorduri internaţionale cu state terţe sau al adoptării de dispoziţii interne, prin care se intenţionează extinderea protecţiei acordate prin prezenta lege altor persoane decât cele prevăzute la alin. (1), Comisia Europeană va fi informată cu 30 de zile în avans.

(3) Încheierea acordurilor sau adoptarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (2) nu poate avea loc mai devreme de două luni de la data informării Comisiei Europene, în cazul în care aceasta comunică statului român, în termenul prevăzut la alineatul precedent, intenţia de a prezenta Consiliului European o propunere în sensul extinderii protecţiei de către toate statele membre în ceea ce priveşte persoanele sau statele terţe respective.

(4) Dacă în această perioadă de două luni Comisia Europeană prezintă Consiliului European o astfel de propunere, încheierea acordurilor sau adoptarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (2) nu poate avea loc mai devreme de 4 luni de la data prezentării propunerii.

(5) În lipsa unei comunicări din partea Comisiei Europene în termenul prevăzut la alin. (3) sau a prezentării unei propuneri ori a adoptării unei decizii a Consiliului European în termenele prevăzute la alin. (4), statul român poate încheia acordurile sau poate adopta dispoziţiile prevăzute la alin. (2).

(6) Decizia Consiliului European, adoptată în baza propunerii Comisiei Europene, nu împiedică încheierea acordurilor sau adoptarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (2), cu excepţia cazului în care Consiliul decide în sens contrar, cu majoritate calificată.

Art. 7. Puneri în aplicare (1)

(1) Persoana îndreptăţită să obţină protecţia legală a unei topografii poate fi reprezentată, în relaţiile cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, prin mandatar.

(2) În cazul persoanelor fizice şi al persoanelor juridice străine, cu domiciliul, respectiv sediul, în străinătate, reprezentarea prin mandatar este obligatorie, mandatarul trebuind să aibă domiciliul sau sediul pe teritoriul României.

Art. 8. Referințe în cărți (1)

(1) Dreptul la protecţia topografiei unui produs semiconductor aparţine creatorului topografiei sau succesorului în drepturi al acestuia. În cazul în care sunt mai mulţi creatori, coautori, drepturile aparţin acestora în comun.

(2) Dreptul la protecţie este acordat şi persoanelor prevăzute la art. 6, care:

a) procedează la o primă exploatare comercială a unei topografii, în România sau în Uniunea Europeană, ce nu a mai făcut obiectul niciunei exploatări în lume; şi

b) au primit din partea unei persoane în drept să dispună de topografie autorizaţia exclusivă de a exploata comercial această topografie pe teritoriul României sau în Uniunea Europeană.

Art. 9.

(1) Dacă topografia a fost creată de un salariat în cadrul sarcinilor de serviciu, dreptul la protecţia topografiei aparţine unităţii al cărei salariat este creatorul topografiei.

(2) Dacă topografia a fost creată la comanda unei persoane fizice sau persoane juridice, dreptul la protecţia topografiei aparţine persoanei care a comandat-o.

(3) În cazul în care există dispoziţii contractuale contrare celor de la alineatele precedente, se aplică aceste dispoziţii contractuale.

Art. 10.

Dacă o topografie a fost exploatată comercial, în ţară sau în străinătate, topografia poate beneficia de protecţie, în condiţiile prezentei legi, numai dacă cererea de înregistrare a fost depusă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci în termen de 2 ani de la data primei exploatări comerciale.

Art. 11.

În situaţia în care o topografie nu a fost exploatată comercial timp de 15 ani de la data la care a fost creată sau codată pentru prima oară, la împlinirea acestui termen dreptul la protecţie încetează, după cum urmează:

a) dacă topografia nu a fost înregistrată, ea nu mai poate face obiectul unei cereri de înregistrare;

b) dacă topografia a fost înregistrată, drepturile conferite prin înregistrare se sting.

CAPITOLUL III Înregistrarea topografiilor

Art. 12. Referințe în cărți (1)

(1) Înregistrarea unei topografii de produs semiconductor este condiţionată de constituirea la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a unui depozit reglementar al cererii de înregistrare.
Puneri în aplicare (1)

(2) O cerere de înregistrare poate avea ca obiect o singură topografie, iar o topografie poate fi înregistrată numai o singură dată.
Puneri în aplicare (1)

Art. 13. Puneri în aplicare (1)

(1) Depozitul cererii de înregistrare a unei topografii este reglementar constituit dacă se depun următoarele:

a) o cerere scrisă prin care se solicită înregistrarea topografiei şi care trebuie să evidenţieze cel puţin:
Puneri în aplicare (1)

- numele, prenumele şi domiciliul creatorului/creatorilor topografiei;

- numele şi prenumele sau denumirea şi adresa solicitantului, dacă acesta este altul decât creatorul topografiei;

- indicaţii privind dreptul solicitantului de a înregistra topografia;

- denumirea şi destinaţia produsului semiconductor realizabil pe baza topografiei;

- data fixării sau a primei codări a topografiei;

- data primei exploatări comerciale a topografiei, când este cazul;

- numele şi prenumele sau denumirea şi adresa mandatarului, când este cazul;

- semnătura solicitantului sau, după caz, a mandatarului;

b) o documentaţie tehnică, constituită din materiale grafice şi texte, care să conţină informaţii suficiente pentru a permite identificarea topografiei şi pentru a evidenţia funcţiunea electronică a produsului semiconductor care încorporează topografia;
Puneri în aplicare (1)

c) două exemplare ale produsului semiconductor, dacă acesta a fost realizat şi exploatat comercial;

d) împuternicirea de reprezentare a mandatarului, după caz;

e) dovada de plată a taxelor prevăzute de lege.
Puneri în aplicare (1)

(2) Toate documentele menţionate mai sus se depun dactilografiate în limba română.
Puneri în aplicare (1)

Art. 14. Puneri în aplicare (1)

(1) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci examinează cererile de înregistrare a topografiilor din punct de vedere al îndeplinirii cerinţelor legale pentru constituirea depozitului reglementar şi, dacă constată îndeplinirea acestora, efectuează înregistrarea topografiei în Registrul naţional al topografiilor, publică înregistrarea topografiei în condiţiile prevăzute la art. 17 şi eliberează persoanei îndreptăţite un certificat de înregistrare a topografiei, în termen de 3 luni de la data publicării.

(2) Data depozitului reglementar este data înregistrării cererii de protecţie.

Art. 15.

(1) În cazul în care, la examinarea cererii, se constată lipsuri sau deficienţe ale actelor prevăzute la art. 13, acestea se comunică în scris solicitantului, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii, acordându-i-se un termen de două luni pentru a efectua completările şi rectificările necesare.

(2) Dacă în termenul acordat s-au efectuat toate aceste completări şi rectificări, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci efectuează procedura prevăzută la art. 14.

(3) Data depozitului reglementar va fi, în acest caz, data la care s-au primit toate completările şi rectificările necesare.

(4) Dacă în termenul acordat nu s-au efectuat completările şi rectificările cerute, cererea este respinsă şi se comunică în scris solicitantului motivele respingerii.

Art. 16.

(1) Hotărârile privind cererile de înregistrare a topografiilor pot fi contestate pe cale administrativă, în scris şi motivat, la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în termen de 3 luni de la comunicare.

(2) Contestaţia va fi examinată, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia, de către Comisia de reexaminare din cadrul Departamentului de apeluri al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

(3) Hotărârea motivată a Comisiei de reexaminare se comunică părţilor în termen de 15 zile de la pronunţare şi poate fi atacată cu contestaţie la Tribunalul Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(4) Hotărârea Tribunalului Bucureşti poate fi atacată numai cu apel la Curtea de Apel Bucureşti.

(5) Hotărârile Comisiei de reexaminare rămase definitive şi irevocabile se publică în B.O.P.I., în termen de 60 de zile.

Art. 17. Puneri în aplicare (1)

(1) Înregistrarea topografiilor se publică în B.O.P.I., în termen de două luni de la data înregistrării.

(2) Titularul este obligat să comunice, în cel mai scurt termen, Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci orice modificări survenite în ceea ce priveşte numele sau denumirea titularului ori a mandatarului acestuia. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci operează modificările în Registrul naţional al topografiilor şi le publică în B.O.P.I., în termen de 3 luni de la primirea comunicării.

Art. 18. Puneri în aplicare (1)

(1) După publicarea înregistrării, documentaţia din depozitul reglementar al topografiilor poate fi consultată la sediul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci de către persoanele interesate.

(2) Nu pot fi consultate documentele din depozitul reglementar, care conţin informaţii declarate de solicitantul protecţiei ca fiind secrete comerciale.
Jurisprudență (1)

Art. 19.

(1) Orice persoană interesată are dreptul să formuleze în scris şi motivat la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci o cerere de revocare împotriva hotărârilor privind cererile de înregistrare a topografiilor produselor semiconductoare, în termen de 3 luni de la publicarea acestora, dacă hotărârile au fost luate cu nerespectarea art. 13.

(2) Cererea de revocare va fi soluţionată, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, de către Comisia de reexaminare din cadrul Departamentului de apeluri al oficiului.

(3) Hotărârea motivată a Comisiei de reexaminare se comunică părţilor în termen de 15 zile de la pronunţare şi va fi supusă căilor de atac prevăzute la art. 16 alin. (3) şi (4).

(4) Hotărârile privind revocarea, definitive şi irevocabile, se publică în B.O.P.I., în termen de 60 de zile.

CAPITOLUL IV Drepturi

Art. 20.

Drepturile exclusive se sting la 10 ani de la prima dintre următoarele date:

a) sfârşitul anului în care topografia a făcut obiectul unei exploatări comerciale pentru prima dată în lume;

b) sfârşitul anului în care s-a constituit depozitul reglementar.

Art. 21. Referințe în cărți (1)

(1) Titularul unei topografii înregistrate are, pe toată durata de protecţie, dreptul exclusiv de exploatare a topografiei, precum şi dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice următoarele acte:

a) reproducerea acelei topografii, în măsura în care este protejată conform art. 3 alin. (1);

b) exploatarea comercială sau importul în acest scop al unei topografii sau al unui produs semiconductor fabricat cu ajutorul acestei topografii.

(2) Se exceptează de la dispoziţiile alin. (1):

a) reproducerea unei topografii cu titlu privat în scopuri necomerciale;

b) reproducerea în scop de analiză, evaluare sau învăţământ privind concepte, procedee, sisteme ori tehnici încorporate în topografie sau privind topografia însăşi;

c) actele privind o topografie protejată şi care a fost creată plecând de la o analiză şi o evaluare a unei alte topografii, efectuate potrivit lit. b).

(3) Dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice actele prevăzute la alin. (1) lit. b) nu este aplicabil actelor săvârşite după ce topografia sau produsul semiconductor a fost pus pe piaţă în România sau în Uniunea Europeană, de către titular sau cu consimţământul acestuia.

se încarcă...