Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 283/2014 privind o serie de orientări pentru reţelele transeuropene din domeniul infrastructurii de telecomunicaţii şi de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R0283

În vigoare de la 21.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 172,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizele Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) Avizul din 22 februarie 2012 şi avizul din 16 octombrie 2013 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizele Comitetului Regiunilor,

acţionând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 26 februarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 11 martie 2014.

întrucât:

(1) Reţelele şi serviciile de telecomunicaţii se transformă din ce în ce mai mult în infrastructuri bazate pe internet, reţelele în bandă largă şi serviciile digitale fiind strâns legate unele de celelalte. Internetul este pe cale să devină cea mai importantă platformă pentru comunicare, servicii, educaţie, participarea la viaţa socială şi politică, conţinutul cultural şi afaceri. Prin urmare, disponibilitatea la nivel transeuropean a accesului generalizat, de mare viteză şi sigur la internet şi la servicii digitale de interes public este esenţială pentru creşterea economică şi socială, pentru competitivitate, pentru incluziunea socială, precum şi pentru piaţa internă.

(2) La 17 iunie 2010, Consiliul European a aprobat Comunicarea Comisiei din 26 august 2010 privind Agenda digitală pentru Europa, care urmăreşte trasarea unui parcurs în scopul de a exploata la maximum potenţialul social şi economic al tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor. Aceasta încearcă să stimuleze cererea şi oferta de infrastructuri competitive pentru internet de mare viteză şi de servicii digitale disponibile via internet, în scopul avansării în direcţia unei adevărate pieţe unice digitale, care este esenţială pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

(3) Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului stabileşte condiţiile, metodele şi procedurile de acordare de asistenţă financiară din partea Uniunii pentru reţelele transeuropene din sectoarele infrastructurilor de transport, de telecomunicaţii şi energetice. Având în vedere faptul că există provocări şi oportunităţi similare în sectoarele vizate de Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE), există un potenţial semnificativ de exploatare a sinergiilor, inclusiv prin combinarea finanţării prin MIE cu alte surse de finanţare.

(4) Este o realitate faptul că se utilizează un număr mare de servicii digitale transfrontaliere prin care se implementează schimburi între administraţiile publice europene în sprijinul politicilor Uniunii. La furnizarea de noi soluţii, este important să se valorifice soluţiile existente implementate în contextul altor iniţiative europene, să se evite duplicarea eforturilor şi să se asigure coordonarea şi alinierea abordărilor şi soluţiilor utilizate în cadrul unor diverse iniţiative şi politici, cum ar fi, de exemplu, programul ISA instituit prin Decizia nr. 922/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, programul Fiscalis instituit prin Regulamentul nr. 1286/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi Orizont 2020 instituit prin Regulamentul nr. 1291/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului. În mod similar, este important ca soluţiile să respecte standardele internaţionale şi/sau europene asupra cărora s-a convenit sau specificaţiile deschise de interoperabilitate, în special cele identificate în mod special de Comisie în conformitate cu Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, precum şi alte specificaţii şi orientări relevante, cum ar fi Cadrul european de interoperabilitate pentru serviciile publice europene (EIF).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...