Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 282/2014 privind instituirea celui de al treilea program de acţiune a Uniunii în domeniul sănătăţii (2014-2020) şi de abrogare a Deciziei nr. 1350/2007/CE (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R0282

În vigoare de la 22.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 168 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 26 februarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 11 martie 2014.

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 168 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), la definirea şi punerea în aplicare a tuturor politicilor şi acţiunilor Uniunii trebuie să se asigure un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane. Uniunea trebuie să completeze şi să sprijine politicile naţionale în domeniul sănătăţii, să încurajeze cooperarea între statele membre şi să promoveze coordonarea între programele acestora, respectând pe deplin responsabilităţile statelor membre în ceea ce priveşte definirea politicilor lor în domeniul sănătăţii, precum şi organizarea şi prestarea de servicii de sănătate şi de asistenţă medicală.

(2) Se impune continuarea eforturilor în vederea îndeplinirii cerinţelor stabilite la articolul 168 din TFUE. Promovarea unei stări bune de sănătate la nivelul Uniunii este de asemenea o parte integrantă din "Europa 2020: O strategie pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii" ("Strategia Europa 2020"). Menţinerea unei populaţii sănătoase şi active mai mult timp şi capacitarea acesteia în vederea unui rol activ în gestionarea sănătăţii sale vor avea efecte pozitive generale asupra sănătăţii, inclusiv reducerea inegalităţilor în materie de sănătate, precum şi un impact pozitiv asupra calităţii vieţii, a productivităţii şi a competitivităţii, reducând, în acelaşi timp, presiunile asupra bugetelor naţionale. Sprijinirea şi recunoaşterea inovării cu impact în domeniul sănătăţii contribuie la abordarea cu succes a provocării reprezentate de sustenabilitate în sectorul sănătăţii în contextul schimbărilor demografice, iar acţiunile în vederea reducerii inegalităţilor în domeniul sănătăţii sunt importante pentru realizarea obiectivului o "creştere economică favorabilă incluziunii". Este aşadar oportun în contextul menţionat să se instituie cel de al treilea program de acţiune a Uniunii în domeniul sănătăţii 2014 - 2020 (denumit în continuare "programul").

(3) Conform definiţiei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), "Sănătatea este o stare de bunăstare totală fizică, mentală şi socială şi nu constă numai din absenţa bolii sau infirmităţii." Pentru a îmbunătăţi sănătatea populaţiei Uniunii şi pentru a reduce inegalităţile în materie de sănătate, este esenţial să nu se pună accent exclusiv pe sănătatea fizică. Potrivit OMS, problemele de sănătate mentală sunt responsabile pentru aproape 40 % din anii trăiţi într-o stare de sănătate precară. Problemele de sănătate mentală sunt, de asemenea, variate şi de lungă durată şi constituie o sursă de discriminare şi contribuie în mod semnificativ la inegalitatea în domeniul sănătăţii în Uniune. În plus, criza economică afectează factorii care determină sănătatea mentală, deoarece factorii de protecţie sunt diminuaţi, iar factorii de risc sunt sporiţi.

(4) Programele anterioare de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii publice (2003 - 2008) şi în domeniul sănătăţii (2008 - 2013), adoptate prin Deciziile nr. 1786/2002/CE şi, respectiv, nr. 1350/2007/CE ale Parlamentului European şi Consiliului ("programele anterioare din domeniul sănătăţii"), au fost evaluate favorabil deoarece rezultă într-o serie de evoluţii şi îmbunătăţiri importante. Noul program ar trebui să se bazeze pe realizările programelor anterioare din domeniul sănătăţii. Acesta ar trebui, de asemenea, să ţină cont de recomandările auditurilor externe şi ale evaluărilor efectuate, în special de recomandările Curţii de Conturi din raportul său special nr. 2/2009, în conformitate cu care pentru perioada de după 2013, Parlamentul European, Consiliul şi Comisia ar trebui să reanalizeze domeniul de aplicare pentru activităţile din domeniul sănătăţii publice ale Uniunii şi abordarea finanţării din partea Uniunii în domeniul menţionat. Aceasta ar trebui să se realizeze având în vedere mijloacele bugetare disponibile şi existenţa altor mecanisme de cooperare ca mijloc de a facilita colaborarea şi schimbul de informaţii între părţile interesate de pe întreg teritoriul Europei.

(5) În conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, programul ar trebui să se concentreze pe o serie de obiective şi acţiuni bine definite, cu valoare adăugată clară şi dovedită pentru Uniune, şi să concentreze sprijinul pe un număr mai mic de activităţi în domeniile prioritare. Accentul ar trebui pus în conformitate cu principiul subsidiarităţii pe domeniile în care există probleme clare transfrontaliere sau legate de piaţa internă sau din care pot rezulta avantaje şi o eficienţă sporită semnificative în urma colaborării la nivelul Uniunii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...