Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 26/2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe şi acordarea de licenţe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piaţa internă (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014L0026

În vigoare de la 20.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 50 alineatul (1), articolul 53 alineatul (1) şi 62,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 4 februarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 20 februarie 2014.

întrucât:

(1) Directivele Uniunii adoptate în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe oferă deja un grad ridicat de protecţie titularilor de drepturi şi, prin aceasta, un cadru în care poate avea loc exploatarea conţinutului protejat de aceste drepturi. Directivele respective contribuie la dezvoltarea şi la întreţinerea creativităţii. Pe o piaţă internă în care concurenţa nu este denaturată, protejarea inovării şi a creaţiei intelectuale încurajează, de asemenea, investiţiile în servicii şi produse inovatoare.

(2) Difuzarea de conţinut protejat prin drepturi de autor şi drepturi conexe, inclusiv cărţi, producţii audiovizuale şi înregistrări muzicale, precum şi servicii cu privire la acestea, necesită acordarea de licenţe de către diferiţi titulari ai drepturilor de autor şi ai drepturilor conexe, cum ar fi autorii, artiştii interpreţi sau executanţi, producătorii şi editorii. Alegerea între gestiunea individuală sau colectivă a drepturilor sale revine, în mod normal, titularului acestora, cu excepţia cazului în care statele membre prevăd altfel, în conformitate cu dreptul Uniunii şi cu obligaţiile internaţionale ale Uniunii şi ale statelor sale membre. Gestiunea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe include acordarea de licenţe utilizatorilor, auditarea utilizatorilor, monitorizarea utilizării drepturilor, asigurarea respectării drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, colectarea de venituri provenite din drepturi din exploatarea drepturilor şi repartizarea sumelor cuvenite titularilor de drepturi. Organismele de gestiune colectivă le permit titularilor de drepturi să fie remuneraţi pentru utilizarea drepturilor lor în cazul în care aceştia nu ar fi în măsură să asigure controlul sau respectarea drepturilor lor, inclusiv pe pieţele din străinătate.

(3) În conformitate cu articolul 167 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea trebuie să ţină cont de diversitatea culturală în acţiunile sale şi să contribuie la înflorirea culturilor statelor membre, respectând diversitatea lor naţională şi regională, şi punând totodată în evidenţă moştenirea culturală comună. Organismele de gestiune colectivă deţin şi ar trebui să deţină în continuare un rol important, ca promotori ai diversităţii expresiilor culturale, atât prin permiterea accesului pe piaţă al repertoriilor mai mici şi mai puţin populare, cât şi prin prestarea de servicii sociale, culturale şi educaţionale în beneficiul titularilor de drepturi şi al publicului.

(4) Organismele de gestiune colectivă stabilite în Uniune ar trebui să beneficieze de libertăţile prevăzute în tratate atunci când reprezintă titulari de drepturi care sunt rezidenţi sau stabiliţi în alte state membre sau când acordă licenţe utilizatorilor care sunt rezidenţi sau stabiliţi în alte state membre.

(5) Există diferenţe semnificative în materia normelor naţionale care reglementează funcţionarea organismelor de gestiune colectivă, în special în ceea ce priveşte transparenţa acestora şi responsabilitatea faţă de membrii lor şi de titularii de drepturi. Aceasta a condus în unele cazuri la dificultăţi, în special pentru titularii de drepturi din străinătate care urmăresc să îşi exercite drepturile, precum şi la o calitate slabă a gestiunii financiare a veniturilor colectate. Problemele legate de funcţionarea organismelor de gestiune colectivă conduc la exploatarea ineficientă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe la nivelul pieţei interne, în detrimentul deopotrivă al membrilor organismelor de gestiune colectivă, al titularilor de drepturi şi al utilizatorilor.

(6) Nevoia de a ameliora funcţionarea organismelor de gestiune colectivă a fost deja identificată în Recomandarea Comisiei 2005/737/CE. Recomandarea menţionată a stabilit un număr de principii, cum ar fi libertatea care revine titularilor de drepturi de a-şi alege organismul de gestiune colectivă, egalitatea de tratament între diversele categorii de titulari de drepturi şi repartizarea echitabilă a redevenţelor. Se face, de asemenea, apel la organismele de gestiune colectivă să furnizeze utilizatorilor suficiente informaţii privind tarifele şi repertoriile înainte de negocierile dintre cele două părţi. Se formulează, de asemenea, recomandări referitoare la responsabilitate, reprezentarea titularilor de drepturi în structurile de decizie ale organismelor de gestiune colectivă şi soluţionarea litigiilor. Cu toate acestea, respectarea acesteia nu a fost uniformă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...