Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 254/2014 privind un program multianual privind protecţia consumatorilor pentru perioada 2014-2020 şi de abrogare a Deciziei nr. 1926/2006/CE Număr celex: 320147R0254

În vigoare de la 21.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 169,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 14 ianuarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 11 februarie 2014.

întrucât:

(1) Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată "Europa 2020 - O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii" ("Strategia Europa 2020") face apel la acordarea mijloacelor necesare cetăţenilor pentru a participa pe deplin la piaţa internă, ceea ce necesită consolidarea capacităţii şi încrederii lor de a achiziţiona bunuri şi servicii transfrontaliere, în special online.

(2) Uniunea contribuie la asigurarea unui înalt nivel de protecţie a consumatorilor şi la afirmarea acestora ca element central al pieţei interne prin sprijinirea şi completarea politicilor statelor membre, căutând să asigure faptul că cetăţenii pot profita pe deplin de avantajele pieţei interne şi că, în acest sens, siguranţa şi interesele lor juridice şi economice sunt protejate în mod corespunzător prin intermediul unor acţiuni concrete.

(3) Programul multianual privind protecţia consumatorilor pentru perioada 2014-2020 ("programul") ar trebui să contribuie la asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi să sprijine pe deplin ambiţiile Strategiei Europa 2020 în ceea ce priveşte creşterea şi competitivitatea, integrând preocupările specifice ale Strategiei Europa 2020 referitoare la Agenda digitală pentru Europa, pentru a garanta că digitalizarea conduce realmente la un nivel superior de bunăstare a consumatorilor, la creştere durabilă, prin trecerea la modele de consum mai sustenabile, la integrare socială, prin luarea în considerare a situaţiei specifice a consumatorilor vulnerabili şi a nevoilor unei populaţii în curs de îmbătrânire, precum şi la o reglementare inteligentă, printre altele prin monitorizarea pieţei de consum, în vederea elaborării unor reglementări inteligente şi bine orientate.

(4) Comunicarea Comisiei din 22 mai 2012 intitulată "O agendă a consumatorului european - Stimularea încrederii şi a creşterii economice" ("Agenda consumatorilor") stabileşte un cadru strategic pentru politica privind protecţia consumatorilor a Uniunii din anii ce vin, prin sprijinirea intereselor acestora în toate politicile Uniunii. Obiectivul Agendei consumatorului constă în elaborarea unei strategii prin intermediul căreia acţiunea politică să sprijine în mod eficace şi efectiv consumatorii pe parcursul întregii lor vieţi, prin punerea la dispoziţia lor a unor produse şi servicii sigure, prin informarea şi educarea lor, prin sprijinirea organismelor care îi reprezintă, prin consolidarea drepturilor lor, prin asigurarea accesului lor la justiţie şi la măsuri reparatorii şi prin asigurarea aplicării legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor.

(5) Recenta criză economică a evidenţiat o serie de deficienţe şi incoerenţe pe piaţa internă, care au avut repercusiuni negative în ceea ce priveşte încrederea consumatorilor şi a cetăţenilor. Deşi este necesar ca constrângerile bugetare cu care se confruntă în prezent Uniunea să fie recunoscute, aceasta ar trebui totuşi să furnizeze mijloace financiare adecvate pentru a permite realizarea obiectivelor programului şi, prin urmare, ar trebui să sprijine Strategia Europa 2020.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...