Back

Parlamentul României

Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare

În vigoare de la 19.01.2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare este parte componentă a securităţii naţionale şi are la bază prevederile Constituţiei, ale legilor ţării şi ale documentelor privind planificarea apărării naţionale, precum şi obligaţiile asumate de România prin tratate şi alte înţelegeri internaţionale.

(2) Pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare cuprinde ansamblul de măsuri şi de acţiuni care se stabilesc şi se realizează din timp de pace, în vederea utilizării potenţialului economic şi uman al ţării, pentru satisfacerea nevoilor de apărare şi asigurarea continuităţii activităţilor economico-sociale în caz de mobilizare sau de război.

(3) Resursele materiale, umane şi financiare prevăzute a fi utilizate în caz de mobilizare sau de război pot fi folosite şi la instituirea stării de urgenţă şi a stării de asediu, conform legii.

Art. 2.

Pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare se asigură de către autorităţile publice, conform competenţelor stabilite prin lege.

Art. 3.

Guvernul răspunde de pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi asigură aplicarea măsurilor referitoare la aceste domenii, potrivit legii, hotărârilor Parlamentului şi ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, scop în care:

a) organizează, coordonează şi controlează activitatea ministerelor şi a celorlalte autorităţi ale administraţiei publice;

b) stabileşte sistemul de priorităţi şi de alocare a resurselor pentru apărare;

c) înaintează spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Ţării proiectul planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, proiectul programului cu obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare şi proiectul bugetului de stat pentru război;

d) aprobă planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare şi stabileşte măsuri pentru aplicarea acestuia;

e) asigură resursele materiale, umane şi financiare necesare pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;

f) asigură aplicarea planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare.

Art. 4.

(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor care revin Guvernului privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare Administraţia Naţională.

(2) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale, în timp de pace şi război, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL II Pregătirea economiei naţionale pentru apărare

SECŢIUNEA 1 Sistemul de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare

Art. 5.

Sistemul de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare reprezintă ansamblul de reglementări prin care se stabilesc responsabilităţile ce revin autorităţilor publice, instituţiilor publice şi operatorilor economici, criteriile pentru stabilirea produselor şi a serviciilor cuprinse în contractele prioritare, modul de constituire a resurselor şi de eşalonare a alocării acestora, precum şi drepturile şi obligaţiile operatorilor economici furnizori, în vederea satisfacerii în regim de urgenţă a nevoilor de apărare.

Art. 6.

În caz de mobilizare sau de război, Guvernul stabileşte priorităţile pentru contracte/comenzi şi alocă resursele în vederea realizării cerinţelor urgente, necesare susţinerii efortului de apărare.

Art. 7.

Sistemul de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare cuprinde reglementări şi acţiuni referitoare la:

a) modul de stabilire a contractelor/comenzilor prioritare;

b) eşalonarea asigurării cererilor de produse şi servicii necesare susţinerii efortului de apărare în caz de mobilizare sau de război, în regim de urgenţă, cu minimum de perturbări ale pieţei;

c) repartiţia resurselor în funcţie de priorităţile stabilite de Guvern;

d) modul de alocare a resurselor pentru contractele prioritare;

e) controlul stocurilor publice şi particulare destinate îndeplinirii contractelor prioritare;

f) activităţile de import şi export pentru realizarea priorităţilor;

g) sistemul de finanţare a activităţilor prioritare.

Art. 8.

Sistemul de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare este gestionat de către Administraţia Naţională şi funcţionează pe baza regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9.

La punerea în aplicare a sistemului de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare, obligaţiile ce revin operatorilor economici implicaţi în realizarea contractelor/comenzilor aflate în derulare se decalează sau se anulează, după caz.

SECŢIUNEA a 2-a Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare

Art. 10.

(1) Pentru satisfacerea cererilor de produse şi servicii necesare forţelor sistemului naţional de apărare, funcţionării instituţiilor publice şi a operatorilor economici, precum şi asigurării consumului raţionalizat al populaţiei, în caz de mobilizare sau de război, Administraţia Naţională, împreună cu ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice, elaborează proiectul planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare.

(2) Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, denumit în continuare plan de mobilizare, reprezintă ansamblul de măsuri şi acţiuni privind trecerea economiei de la starea de pace la starea de război şi funcţionarea acesteia în vederea asigurării resurselor necesare susţinerii efortului de apărare.

(3) Planul de mobilizare cuprinde responsabilităţi şi sarcini obligatorii pentru ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, alte instituţii şi operatori economici.

(4) Produsele şi serviciile ce se cuprind în planul de mobilizare se stabilesc prin nomenclatorul cu produsele şi serviciile pentru apărare, elaborat de Administraţia Naţională, pe baza propunerilor ministerelor, ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice şi instituţii.

(5) Potrivit prevederilor planului de mobilizare aprobat, Ministerul Finanţelor Publice elaborează proiectul bugetului de stat pentru război, pe baza propunerilor ministerelor şi ale celorlalte instituţii cu atribuţii în caz de mobilizare sau de război, avizate de Administraţia Naţională.

Art. 11.

(1) Proiectul planului de mobilizare şi proiectul bugetului de stat pentru război se dimensionează pentru o perioadă de un an, sunt aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi au valabilitate timp de 4 ani.

(2) Planul de mobilizare se actualizează de către Administraţia Naţională, la solicitarea instituţiilor publice implicate, în cazul modificării cererilor forţelor sistemului naţional de apărare sau a posibilităţilor de realizare a sarcinilor. Modificările se supun aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

(3) Punerea în aplicare a planului de mobilizare şi a execuţiei bugetului de stat pentru război se aprobă de Parlament, pe baza propunerilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

(4) Preşedintele României poate hotărî punerea în aplicare a planului de mobilizare şi a execuţiei bugetului de stat pentru război numai în cazuri excepţionale, inclusiv de agresiune armată îndreptată împotriva ţării, corespunzător prevederilor constituţionale.

Art. 12.

Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice şi instituţiile publice au obligaţia să ia din timp de pace măsuri pentru realizarea sarcinilor ce le revin din planul de mobilizare aprobat.

SECŢIUNEA a 3-a Planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare

Art. 13.

(1) Planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare, denumit în continuare plan de pregătire, cuprinde obiectivele, măsurile, priorităţile şi resursele ce se stabilesc şi se realizează din timp de pace pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în planul de mobilizare.

(2) Obiectivele planului de pregătire reprezintă acţiunile ce urmează a fi realizate pentru asigurarea graduală a condiţiilor necesare satisfacerii nevoilor forţelor sistemului naţional de apărare.

(3) Măsurile de pregătire a economiei naţionale pentru apărare se referă la identificarea capacităţilor pentru apărare şi stabilirea, crearea şi păstrarea rezervelor de mobilizare, precum şi la alte acţiuni care vor fi apreciate ca necesare, în condiţiile legii.

(4) Priorităţile pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în planul de mobilizare determină eşalonarea obiectivelor, după importanţa acestora, în susţinerea efortului de apărare şi pentru care urmează să se aloce resursele necesare.

(5) Resursele cuprind materialele şi fondurile destinate îndeplinirii măsurilor şi obiectivelor stabilite în planul de pregătire.

Art. 14.

(1) În vederea asigurării graduale a condiţiilor pentru realizarea sarcinilor cuprinse în planul de mobilizare, Administraţia Naţională elaborează anual proiectul planului de pregătire.

(2) Pentru elaborarea proiectului planului de pregătire, Administraţia Naţională are în vedere sarcinile din planul de mobilizare şi propunerile ministerelor, ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, ale altor instituţii şi ale operatorilor economici.

Art. 15.

Pe baza planului de pregătire şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, Administraţia Naţională încheie contracte cu operatorii economici şi cu alte instituţii publice specializate pentru realizarea măsurilor aprobate privind pregătirea economiei naţionale pentru apărare.

Art. 16.

Operatorii economici şi alte instituţii publice specializate constituie şi păstrează din timp de pace rezervele de mobilizare necesare pentru realizarea sarcinilor la declararea mobilizării sau a stării de război. Recuperarea costurilor determinate de constituirea şi păstrarea acestora se realizează potrivit clauzelor din contractele încheiate cu Administraţia Naţională.

Art. 17.

Verificarea modului de realizare a măsurilor de pregătire a economiei naţionale pentru apărare se face prin exerciţii practice, controale şi antrenamente, precum şi prin alte acţiuni specifice, conform legii.

SECŢIUNEA a 4-a Capacităţi pentru apărare

Art. 18.

Capacităţile pentru apărare reprezintă liniile de producţie sau de prestări de servicii specializate, activele care le deservesc, amenajările tehnologice specifice, existente în domeniile industriei, transporturilor, comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, ocrotirii sănătăţii, precum şi spaţiile de depozitare a rezervelor de stat şi de mobilizare, utilizate în scopul satisfacerii necesităţilor vitale ale forţelor sistemului naţional de apărare, în caz de mobilizare sau de război.

Art. 19.

Constituie capacităţi pentru apărare:

a) în industrie: capacităţile de producţie specializate pentru fabricarea sau repararea, în caz de mobilizare sau de război, a tehnicii militare, a armamentului, a muniţiilor şi a materiilor prime cu destinaţie strict militară şi capacităţile destinate pentru depozitarea acestor produse;

b) în transporturi: mijloacele, instalaţiile şi amenajările aferente, destinate a satisface exclusiv, în caz de mobilizare sau de război, nevoile de transport ale forţelor sistemului naţional de apărare;

c) în comunicaţii şi tehnologia informaţiei: reţelele de comunicaţii şi informatice, precum şi mijloacele, instalaţiile şi amenajările aferente, destinate a satisface exclusiv, în caz de mobilizare sau de război, nevoile de servicii de comunicaţii şi informatice ale forţelor sistemului naţional de apărare;

d) în domeniul ocrotirii sănătăţii: spitalele din reţeaua sanitară şi alte localuri care se constituie în spitale de urgenţă pentru tratarea răniţilor şi bolnavilor ca urmare a acţiunilor militare, precum şi unităţile care asigură producţia de seruri, vaccinuri, antibiotice, dezinfectante şi alte asemenea materiale şi substanţe, destinate acestor situaţii;

e) în domeniul administrării rezervelor de stat: spaţiile de depozitare în care se păstrează rezerve de stat şi de mobilizare;

f) capacităţile destinate pentru depozitarea rezervelor de mobilizare.

Art. 20.

Administraţia Naţională ţine evidenţa capacităţilor pentru apărare, identificate şi comunicate de către ministerele de resort.

Art. 21.

(1) Operatorii economici care deţin capacităţi pentru apărare au obligaţia să notifice, în scris, ministerului de resort şi Administraţiei Naţionale intenţia de a le schimba profilul sau de a le dezafecta, cu 60 de zile înainte de aplicarea hotărârii/deciziei. În cazul concesionării capacităţilor pentru apărare, obligaţiile se păstrează.

(2) În situaţia divizării unui operator economic în mai multe unităţi independente, operatorii economici în patrimoniul cărora rămân capacităţile pentru apărare preiau obligaţiile aferente acestuia la mobilizare.

(3) În cazul fuziunii unor operatori economici, entitatea rezultată preia toate sarcinile ce reveneau acestora la mobilizare.

SECŢIUNEA a 5-a Rezerve de mobilizare

Art. 22.

(1) Rezervele de mobilizare cuprind materii prime, materiale, echipamente şi alte produse deficitare sau cu ciclu lung de fabricaţie, necesare satisfacerii cererilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice.

(2) Rezervele de mobilizare fac parte din domeniul public al statului, se administrează de către Administraţia Naţională, se asigură din producţia internă ori din import şi se păstrează la operatorii economici, la alte instituţii publice specializate, precum şi în unităţile teritoriale ale rezervelor de stat, în limita a 30% din suprafaţa de depozitare.

(3) Documentaţia tehnică necesară realizării producţiei de tehnică şi echipamente militare, armamente şi muniţii, care au fabricaţia sistată în timp de pace, prevăzută în planul de mobilizare, se constituie ca rezervă de mobilizare.

Art. 23.

(1) Nomenclatorul şi nivelurile de constituire a rezervelor de mobilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limitele stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.

(2) Actualizarea nomenclatorului şi a nivelurilor de constituire a rezervelor de mobilizare se face anual de către Administraţia Naţională, ca urmare a modificării cererilor sau a unei schimbări intervenite în posibilităţile de realizare a sarcinilor din planul de mobilizare.

Art. 24.

Rezervele de stat, constituite şi administrate potrivit legii, se asimilează rezervelor de mobilizare astfel:

a) în timp de pace, pentru cantităţile constituite ca stocuri intangibile;

b) la mobilizare sau război, pentru stocurile existente în depozite.

Art. 25.

Materialele din rezervele de mobilizare pot fi folosite şi pentru înlăturarea urmărilor unor dezastre, precum şi la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă, la propunerea ministerelor sau a autorităţilor administraţiei publice locale, cu avizul Administraţiei Naţionale, prin decizie a prim-ministrului.

Art. 26.

Acumularea produselor pentru rezervele de mobilizare se realizează în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice de produse şi servicii care implică securitatea naţională.

se încarcă...