Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului Număr celex: 320147R0251

În vigoare de la 27.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2) şi articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 14 ianuarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 17 februarie 2014.

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului şi Regulamentul (CE) nr. 122/94 al Comisiei şi-au dovedit eficacitatea în reglementarea sectorului vinurilor aromatizate, băuturilor aromatizate pe bază de vin şi cocteilurilor aromatizate obţinute din produse vitivinicole (denumite în continuare "produse vitivinicole aromatizate"). Totuşi, având în vedere inovaţiile tehnologice, evoluţiile pieţei şi aşteptările în continuă evoluţie ale consumatorilor, este necesară actualizarea normelor aplicabile definirii, descrierii, prezentării, etichetării şi protejării indicaţiilor geografice ale anumitor produse vitivinicole aromatizate, ţinând seama în acelaşi timp de metodele de producţie tradiţionale.

(2) Sunt necesare noi modificări ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, pentru a alinia competenţele conferite Comisiei în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 la articolele 290 şi 291 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ("TFUE"). Ţinând seama de amploarea modificărilor respective, este necesar ca Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 să fie abrogat şi înlocuit cu prezentul regulament. Regulamentul (CE) nr. 122/94 a instituit norme privind aromatizarea şi adăugarea de alcool aplicabile anumitor produse vitivinicole aromatizate şi pentru a asigura claritatea, normele respective ar trebui încorporate în prezentul regulament.

(3) Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului se aplică prezentării şi etichetării produselor vitivinicole aromatizate, cu excepţia cazului în care în prezentul regulament se dispune altfel.

(4) În Uniune, produsele vitivinicole aromatizate sunt importante pentru consumatori, pentru producători şi pentru sectorul agricol. Măsurile aplicabile sectorului produselor vitivinicole aromatizate ar trebui să contribuie la atingerea unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor, la prevenirea practicilor care pot induce în eroare şi la obţinerea transparenţei pieţei şi a concurenţei loiale. În acest mod, măsurile vor salvgarda reputaţia pe care au dobândit-o produsele vitivinicole aromatizate ale Uniunii pe piaţa internă şi pe piaţa mondială, ţinând în continuare seama de practicile tradiţionale utilizate la fabricarea produselor vitivinicole aromatizate, precum şi de necesitatea din ce în ce mai stringentă de a proteja şi a informa consumatorii. Inovarea tehnologică ar trebui luată şi ea în considerare în ceea ce priveşte produsele pentru care această inovare duce la îmbunătăţirea calităţii, fără a afecta caracterul tradiţional al produselor vitivinicole aromatizate în cauză.

(5) Producţia de produse vitivinicole aromatizate constituie un debuşeu important pentru sectorul agricol al Uniunii, fapt care ar trebui pus în evidenţă de cadrul de reglementare.

(6) În interesul consumatorilor, prezentul regulament ar trebui să se aplice tuturor produselor vitivinicole aromatizate introduse pe piaţă în Uniune, indiferent dacă sunt produse în statele membre sau în ţări terţe. Pentru a menţine şi a îmbunătăţi reputaţia produselor vitivinicole aromatizate ale Uniunii pe piaţa mondială, normele prevăzute prin prezentul regulament ar trebui să se aplice şi produselor vitivinicole aromatizate produse în Uniune pentru export.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...