Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 236/2014 de stabilire a normelor şi procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanţarea acţiunii externe Număr celex: 32014R0236

În vigoare de la 16.03.2014 până la 31.12.2020

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 209 alineatul (1) şi articolul 212 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 11 decembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 11 martie 2014.

întrucât:

(1) Uniunea Europeană ar trebui să adopte un ansamblu complet de instrumente de finanţare a acţiunii externe corespunzătoare unei serii de politici legate de acţiunea externă, a căror punere în aplicare necesită norme şi proceduri specifice comune. Aceste instrumente de finanţare a acţiunii externe pentru perioada 2014 - 2020 sunt: Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare ("ICD"), astfel cum a fost instituit prin Regulamentul (UE) nr. 233/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului, Instrumentul european pentru democraţie şi drepturile omului ("IEDDO"), astfel cum a fost instituit prin Regulamentul (UE) nr. 235/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului Instrumentul european de vecinătate ("IEV"), astfel cum a fost instituit prin Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului, Instrumentul care contribuie la stabilitate şi pace, astfel cum a fost instituit prin Regulamentul (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului, Instrumentul de asistenţă pentru preaderare ("IPA II"), astfel cum a fost instituit prin Regulamentul (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi Instrumentul de parteneriat pentru cooperarea cu ţările terţe, astfel cum a fost instituit prin Regulamentul (UE) nr. 234/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului (denumite în continuare în mod colectiv "instrumentele" şi în mod individual "instrumentul").

(2) Normele şi procedurile comune ar trebui să fie coerente cu normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, stabilite în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, incluzând normele corespunzătoare adoptate de Comisie pentru punerea în aplicare a regulamentului respectiv.

(3) În instrumente se prevede, în general, că acţiunile care urmează să fie finanţate pe baza lor ar trebui să facă obiectul unei programări orientative multianuale, care să stabilească cadrul în care deciziile de finanţare ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 şi cu procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului.

(4) Deciziile de finanţare ar trebui să fie adoptate sub forma unor programe de acţiune anuale sau multianuale şi a unor măsuri individuale, în cazul în care se urmează planificarea prevăzută de programarea orientativă multianuală, precum şi sub forma unor măsuri speciale, în cazul în care acest lucru este necesar ca urmare a apariţiei unor cazuri de necesitate sau circumstanţe neprevăzute şi justificate în mod corespunzător, şi a unor măsuri de sprijin. Măsurile de sprijin pot fi adoptate fie ca parte a unui program de acţiune anual sau multianual, fie în afara domeniului de aplicare al documentelor orientative de programare.

(5) Deciziile de finanţare ar trebui să includă în cadrul unei anexe descrierea fiecărei acţiuni, precizând pentru fiecare acţiune obiectivele, principalele activităţi, rezultatele preconizate, metodele de punere în aplicare, bugetul şi calendarul orientativ, eventualele măsuri de sprijin conexe şi mecanismele pentru monitorizarea rezultatelor şi ar trebui să fie aprobate în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(6) Luându-se în considerare faptul că aceste acte de punere în aplicare servesc programării unei politici sau execuţiei financiare şi date fiind, în special, implicaţiile bugetare ale acestora, acestea ar trebui adoptate prin procedura de examinare cu excepţia măsurilor individuale şi speciale încadrate în limitele unor praguri prestabilite. Cu toate acestea, Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată atunci când, în cazuri temeinic justificate care presupun o reacţie rapidă din partea Uniunii, acest lucru este necesar din motive de extremă urgenţă. Parlamentul European ar trebui informat în mod corespunzător cu privire la aceasta, în conformitate cu dispoziţiile relevante din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...