Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 235/2014 de instituire a unui instrument de finanţare pentru democraţie şi drepturile omului la scară mondială Număr celex: 32014R0235

În vigoare de la 15.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolele 209 şi 212,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 11 decembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 11 martie 2014.

întrucât:

(1) Prezentul regulament este unul dintre instrumentele care sprijină în mod direct politicile externe ale Uniunii şi înlocuieşte Regulamentul (CE) nr. 1889/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului. Prezentul regulament instituie un instrument de finanţare pentru promovarea şi sprijinirea democraţiei şi a drepturilor omului la scară mondială, care permite acordarea asistenţei în mod independent de acordul guvernelor şi al autorităţilor publice din ţările terţe vizate.

(2) Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) prevede că Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnităţii umane, libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de drept, precum şi pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi.

(3) În temeiul articolului 2 şi articolului 3 alineatul (3) din TUE şi articolului 8 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), egalitatea între femei şi bărbaţi constituie o valoare fundamentală şi un obiectiv al Uniunii, iar Uniunea promovează şi integrează egalitatea de gen în cadrul tuturor activităţilor sale.

(4) În temeiul articolului 21 din TUE, acţiunea externă a Uniunii are la bază principiile care au inspirat crearea sa, şi anume democraţia, statul de drept, universalitatea şi indivizibilitatea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, respectarea demnităţii umane, principiile egalităţii şi solidarităţii, precum şi respectarea principiilor Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a dreptului internaţional.

(5) În cadrul principiilor şi obiectivelor acţiunii externe a Uniunii, promovarea drepturilor omului, a democraţiei, a statului de drept şi a bunei guvernanţe, precum şi a creşterii durabile şi favorabile incluziunii reprezintă doi piloni de bază ai politicii de dezvoltare a Uniunii. Angajamentul în favoarea respectării, promovării şi apărării drepturilor omului şi ale principiilor democratice este un element esenţial al relaţiilor contractuale ale Uniunii cu ţări terţe.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...