Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 233/2014 de instituire a unui instrument de finanţare a cooperării pentru dezvoltare în perioada 2014-2020 Număr celex: 32014R0233

În vigoare de la 15.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 209 alineatul (1) şi articolul 212 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 11 decembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 11 martie 2014.

întrucât:

(1) Prezentul regulament se încadrează în politica de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii şi constituie unul din instrumentele care susţin politicile externe ale Uniunii. Acesta înlocuieşte Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, care expiră la 31 decembrie 2013.

(2) Combaterea sărăciei rămâne obiectivul principal al politicii de dezvoltare a Uniunii, astfel cum este prevăzut la titlul V capitolul 1 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) şi la titlul III capitolul 1 din partea a cincea a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), în acord cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) şi cu alte angajamente şi obiective de dezvoltare convenite la nivel internaţional şi aprobate de Uniune şi de statele sale membre în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) şi al altor foruri internaţionale competente.

(3) Declaraţia comună a Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre reuniţi în cadrul Consiliului, a Parlamentului European şi a Comisiei privind politica de dezvoltare a Uniunii Europene: "Consensul european" ("Consensul european"), cu modificările convenite, asigură cadrul general al politicilor, orientările şi punctul focal pentru ghidarea punerii în aplicare a prezentului regulament.

(4) În timp, asistenţa din partea Uniunii ar trebui să contribuie la reducerea dependenţei de ajutor.

(5) Acţiunea Uniunii pe scena internaţională se orientează după principiile care au inspirat crearea, dezvoltarea şi extinderea sa şi pe care intenţionează să le promoveze în lumea întreagă şi anume democraţia, statul de drept, universalitatea, indivizibilitatea şi drepturile omului şi libertăţile fundamentale, respectarea demnităţii umane, principiile egalităţii şi solidarităţii, precum şi respectarea principiilor Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a dreptului internaţional. Uniunea urmăreşte să dezvolte şi să consolideze angajamentul faţă de principiile menţionate în ţările, teritoriile şi regiunile partenere, prin dialog şi cooperare. În realizarea acestor principii, Uniunea îşi dovedeşte plus-valoarea ca actor în politicile de dezvoltare.

(6) În punerea în aplicare a prezentului regulament şi în mod special pe parcursul procesului de programare, Uniunea ar trebui să acorde o atenţie corespunzătoare priorităţilor, obiectivelor şi reperelor în drepturile omului şi democraţie stabilite de Uniune pentru ţările partenere, mai ales strategiilor sale de ţară în domeniul drepturilor omului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...