Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 240/2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale şi de investiţii europene Număr celex: 32014R0240

În vigoare de la 15.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, în special articolul 5 alineatul (3),

întrucât:

(1) Scopul prezentului regulament este de a prevedea un cod european de conduită pentru a sprijini şi ajuta statele membre în organizarea de parteneriate pentru acorduri de parteneriat şi programele sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (EMFF). Aceste fonduri se derulează în prezent într-un cadru comun şi sunt denumite "fonduri structurale şi de investiţii europene" (în continuare "fondurile ESI").

(2) Munca în parteneriat este un principiu deja stabilit în punerea în aplicare a fondurilor ESI. Parteneriatul implică o strânsă colaborare între autorităţile publice, partenerii economici şi sociali şi organizaţiile societăţii civile la nivel naţional, regional şi local, pe parcursul întregului ciclu de program, constând în pregătire, punerea în aplicare, monitorizare şi evaluare.

(3) Este necesar ca partenerii selectaţi să fie cei mai reprezentativi dintre părţile interesate relevante. Procedurile de selecţie trebuie să fie transparente şi să ţină seama de diferitele cadre instituţionale şi juridice ale statelor membre şi de competenţele lor naţionale şi regionale.

(4) Partenerii ar trebui să includă autorităţi publice, parteneri economici şi sociali şi organisme care reprezintă societatea civilă, inclusiv parteneri în domeniul protecţiei mediului, organizaţii din cadrul comunităţilor şi organizaţii de voluntari, care pot influenţa în mod semnificativ sau care pot fi afectaţi în mod semnificativ de punerea în aplicare a acordului de parteneriat şi a programelor. Ar trebui să se acorde atenţie specială includerii grupurilor care pot fi afectate de programe, dar care întâmpină dificultăţi în a le influenţa, în special comunităţile cele mai vulnerabile şi cele marginalizate, care sunt cele mai expuse riscului de discriminare sau de excludere socială, în special persoanele cu handicap, imigranţii şi romii.

(5) Pentru selectarea partenerilor, este necesar să se ia în considerare diferenţele existente între acordurile de parteneriat şi programe. Acordurile de parteneriat acoperă toate fondurile ESI care oferă sprijin pentru fiecare stat membru, în timp ce programele se referă exclusiv la fondurile ESI care contribuie la acestea. Caracterul relevant al partenerilor la acordurile de parteneriat trebuie evaluat ţinând cont de utilizarea planificată a tuturor fondurilor ESI, în timp ce pentru programe este suficient ca partenerii să fie relevanţi având în vedere utilizarea planificată a fondurilor ESI care contribuie la program.

(6) Partenerii ar trebui să fie implicaţi în pregătirea şi în punerea în aplicare a acordurilor de parteneriat şi a programelor. În acest scop, este necesar să se stabilească principii fundamentale şi bune practici privind consultarea la timp, în mod relevant şi transparent a partenerilor în ceea ce priveşte analiza provocărilor şi a nevoilor care trebuie abordate, selectarea obiectivelor şi a priorităţilor pentru soluţionarea acestora şi structurile de coordonare şi acordurile de guvernanţă pe mai multe niveluri necesare pentru aplicarea eficientă a politicii.

(7) Partenerii ar trebui să fie reprezentaţi în comitetele de monitorizare a programelor. Normele care reglementează componenţa comitetelor şi regulamentele de procedură ar trebui să promoveze continuitatea şi dreptul de proprietate asupra de programării şi punerii în aplicare şi modalităţi de lucru clare şi transparente, precum şi promptitudinea şi nediscriminarea.

(8) Prin participarea lor activă în cadrul comitetelor de monitorizare, partenerii ar trebui să fie implicaţi în evaluarea rezultatelor privind diferitele priorităţi, rapoartele relevante privind programele şi, după caz, cererile de propuneri.

(9) Pentru a asigura un parteneriat eficient, este nevoie de sprijinirea partenerilor relevanţi pentru a consolida capacitatea instituţională în vederea pregătirii şi punerii în aplicare a programelor.

(10) Comisia ar trebui să faciliteze schimbul de bune practici, consolidarea capacităţii instituţionale şi difuzarea rezultatelor relevante la nivelul statelor membre, al autorităţilor de gestionare şi al reprezentanţilor partenerilor, prin crearea unei Comunităţi europene de practică pentru parteneriat care să acopere toate fondurile ESI.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...