Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 223/2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane Număr celex: 32014R0223

În vigoare de la 12.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 175 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 25 februarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 10 martie 2014.

întrucât:

(1) În conformitate cu concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010, în cadrul căruia a fost adoptată strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii (Strategia "Europa 2020"), Uniunea şi statele membre şi-au stabilit obiectivul de a reduce cu cel puţin 20 de milioane numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie şi de excluziune socială până în 2020. Cu toate acestea, în 2011, aproape un sfert din populaţia Uniunii (119,82 milioane) era ameninţată de sărăcie sau de excluziune socială, aproape patru milioane de persoane mai mult decât în anul precedent. Totuşi, sărăcia şi excluziunea socială nu sunt uniforme în întreaga Uniune, iar gravitatea situaţiei variază de la un stat membru la altul.

(2) Numărul de persoane din Uniune afectate de deprivare materială, sau chiar de deprivare materială severă este în creştere, în 2011 aproape 8,8 % din cetăţenii Uniunii trăind într-o situaţie de precaritate materială gravă. În plus, persoanele respective suferă adesea de o excluziune prea mare ca să beneficieze de măsurile de activare din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi, în special, din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

(3) Statele membre şi Comisia ar trebui să adopte măsuri adecvate pentru prevenirea oricărei discriminări şi ar trebui să asigure egalitatea dintre bărbaţi şi femei şi integrarea coerentă a perspectivei de gen în toate etapele de pregătire, de programare, de gestionare şi de punere în aplicare, de monitorizare şi de evaluare a Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (denumit în continuare "fondul"), precum şi în campaniile de informare şi de sensibilizare şi în schimburile de bune practici.

(4) Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) evidenţiază faptul că Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnităţii umane, libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de drept, precum şi pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor.

(5) Articolul 6 din TUE evidenţiază faptul că Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...