Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 132/2014 de stabilire a obiectivelor de performanţă la nivelul Uniunii pentru reţeaua de management al traficului aerian şi a pragurilor de alertă pentru a doua perioadă de referinţă 2015-2019 (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014D0132

În vigoare de la 12.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulament- cadru), în special articolul 11 alineatul (3) litera (a),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 549/2004 solicită instituirea unui sistem de îmbunătăţire a performanţelor serviciilor de navigaţie aeriană şi ale serviciilor de reţea. În special, regulamentul solicită Comisiei să adopte obiective de performanţă la nivelul Uniunii în domenii-cheie de performanţă precum siguranţa, mediul, capacitatea şi rentabilitatea. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei instituie norme suplimentare privind aceste obiective.

(2) În prezent ar trebui stabilite obiectivele de performanţă la nivelul Uniunii pentru a doua perioadă de referinţă, care acoperă anii calendaristici 2015-2019 inclusiv.

(3) La 29 iulie 2010, Comisia a desemnat un organism de evaluare a performanţei, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 şi cu articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 691/2010 al Comisiei, care să îi ofere sprijin în vederea punerii în aplicare a sistemului de performanţă, în special în ceea ce priveşte stabilirea unor obiective de performanţă la nivelul Uniunii.

(4) Pentru a facilita adoptarea obiectivelor de performanţă la nivelul Uniunii pentru a doua perioadă de referinţă, organismul de evaluare a performanţei, sprijinit de Comisie, a consultat toate părţile interesate enumerate la articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 cu privire la abordarea şi procedurile care ar trebui să fie utilizate pentru stabilirea unor obiective de performanţă la nivelul Uniunii şi cu privire la intervalele orientative în care acestea ar trebui să se încadreze. Consultarea părţilor interesate a avut loc între 25 ianuarie 2013 şi 3 iulie 2013. A fost implicat comitetul de dialog sectorial înfiinţat în temeiul Deciziei 98/500/CE a Comisiei şi toate asociaţiile profesionale europene ale personalului din sectorul aviaţiei civile au avut posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile.

(5) Ţinând seama de consultările cu părţile interesate, organismul de evaluare a performanţei a propus obiectivele de performanţă la nivelul Uniunii, în cadrul unui raport prezentat Comisiei la 27 septembrie 2013. Raportul prezintă ipotezele şi motivele care stau la baza obiectivelor propuse şi alcătuirea grupurilor de furnizori de servicii de navigaţie aeriană sau de blocuri funcţionale de spaţiu aerian cu un mediu economic şi operaţional similar.

(6) Obiectivele de performanţă la nivelul Uniunii stabilite în prezenta decizie sunt conforme cu Regulamentul (CE) nr. 549/2004 şi cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013. Ele au fost elaborate cu ajutorul organismului de evaluare a performanţei. S-a ţinut seama de consultările cu părţile interesate şi de contribuţiile primite din partea administratorului de reţea instituit prin articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi prin articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 677/2011 al Comisiei, de contribuţiile din partea Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei (AESA) şi a autorităţilor naţionale de supraveghere. Obiectivele se bazează pe informaţiile aflate la dispoziţia Comisiei şi a organismului de evaluare a performanţei până la 17 decembrie 2013.

(7) Obiectivele de performanţă la nivelul Uniunii se bazează pe datele pentru statele membre, Norvegia şi Elveţia.

(8) Obiectivele de performanţă la nivelul Uniunii în domeniul-cheie de performanţă al siguranţei care sunt prevăzute în prezenta decizie au fost elaborate în colaborare cu AESA. Atunci când adoptă mijloacele acceptabile de conformitate şi documentele orientative în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013, AESA trebuie să clarifice definiţiile categoriilor din cadrul instrumentului de analiză a riscurilor (RAT), pentru a asigura aplicarea armonizată a obiectivelor de performanţă la nivelul UE în domeniul-cheie de performanţă al siguranţei, în special în ceea ce priveşte definiţia categoriei C (capacitatea de a oferi servicii ATM sigure, dar degradate). AESA a fost, de asemenea, consultată cu privire la obiectivele de performanţă la nivelul Uniunii pentru celelalte domenii-cheie de performanţă, în vederea asigurării coerenţei cu obiectivele prioritare în materie de siguranţă.

(9) Obiectivele de performanţă la nivelul Uniunii în domeniul-cheie de performanţă al mediului trebuie să fie stabilite în raport cu nivelurile de performanţă obţinute în 2012, astfel cum au fost calculate de organismul de evaluare a performanţei, şi anume 3,17 % pentru eficienţa medie a zborului orizontal pe rută corespunzătoare traiectoriei efective şi 5,15 % pentru eficienţa medie a zborului orizontal pe rută corespunzătoare traiectoriei ultimului plan de zbor depus.

(10) Pentru fiecare an al perioadei de referinţă, obiectivul de performanţă la nivelul Uniunii în domeniul-cheie de performanţă al capacităţii, măsurat sub formă de întârziere medie ATFM (gestionarea fluxului de trafic aerian) pe rută, ar trebui să corespundă obiectivului de performanţă la nivelul Uniunii pentru 2014, ţinând seama de traficul preconizat pentru a doua perioadă de referinţă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...