Back

Parlamentul României

Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.09.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Activitatea de meteorologie reprezintă ansamblul acţiunilor destinate supravegherii permanente şi cunoaşterii mediului aerian prin observaţii şi măsurători specifice privind starea şi evoluţia vremii, necesară pentru dezvoltarea social-economică a României.

(2) Activitatea de meteorologie este de interes public naţional şi se desfăşoară în condiţiile prezentei legi şi în concordanţă cu recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale, organism specializat al Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu acordurile încheiate de această organizaţie cu alte organizaţii internaţionale, precum şi cu prevederile convenţiilor internaţionale în domeniu la care România este parte.
Modificări (1)

(3) Activitatea de meteorologie aeronautică reprezintă ansamblul activităţilor destinate supravegherii permanente şi cunoaşterii evoluţiei condiţiilor meteorologice, necesară în vederea informării şi protecţiei meteorologice a navigaţiei aeriene, şi este parte integrantă a serviciilor de navigaţie aeriană.

(4) La rândul său activitatea de meteorologie aeronautică se desfăşoară în concordanţă cu standardele, practicile şi recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale şi ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, precum şi cu prevederile convenţiilor internaţionale în domeniul aviaţiei la care România este parte şi se desfăşoară în conformitate cu reglementările specifice ale autorităţii de stat în domeniul aviaţiei civile.

Art. 2.

Activităţile de meteorologie definite la art. 1 au ca scop protecţia meteorologică a vieţii şi a bunurilor şi se realizează prin:

1. Pe plan intern:

a) desfăşurarea unitară şi calificată a supravegherii meteorologice pentru informarea populaţiei şi a factorilor de decizie, pentru prevenirea sau diminuarea pagubelor datorate fenomenelor meteorologice periculoase;

b) satisfacerea necesităţilor de informare meteorologică a navigaţiei aeriene, fluviale şi maritime, a traficului rutier, precum şi a celor pentru agricultură;

c) satisfacerea necesităţilor de cercetare pentru dezvoltarea domeniului, efectuarea de studii şi servicii dedicate siguranţei civile, producţiei materiale şi apărării naţionale;

d) constituirea şi gestiunea Fondului naţional de date meteorologice necesar pentru fundamentarea meteorologică a proiectării, execuţiei şi exploatării diverselor obiective economico-sociale şi pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă.

2. Pe plan extern:

a) integrarea în schimbul internaţional de date şi informaţii meteorologice, în Sistemul de Veghe Meteorologică Mondială pentru monitorizarea şi protecţia mediului aerian;

b) îndeplinirea obligaţiilor care decurg din convenţii şi înţelegeri la care statul român este parte.

Art. 3.

(1) Atingerea scopurilor prevăzute la art. 2 se realizează:

a) în domeniul meteorologiei, prin Administraţia Naţională de Meteorologie, denumită în continuare Centrul meteorologic naţional;

b) în domeniul meteorologiei aeronautice, de Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, denumită în continuare, în cuprinsul legii, Administraţia meteorologică aeronautică, prin unităţile sale de profil autorizate de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile.

(2) Organizarea şi funcţionarea Centrului meteorologic naţional se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Puneri în aplicare (1)

Art. 4.

Persoanele fizice sau juridice pot desfăşura activităţi meteorologice pe baza unor atestări de competenţă şi în condiţiile legii. Atestările de competenţă sunt emise de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului în domeniul meteorologiei şi de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile, pentru meteorologia aeronautică.

Art. 5.

Termenii tehnici folosiţi în prezenta lege au semnificaţiile stabilite în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

CAPITOLUL II Organizarea activităţii de meteorologie

SECŢIUNEA 1 Atribuţiile Centrului meteorologic naţional

Art. 6.

Atribuţiile Centrului meteorologic naţional sunt următoarele:

a) supravegherea permanentă a mediului aerian prin observaţii şi măsurători specifice privind parametrii de stare şi fenomenele asociate, precum şi compoziţia chimică a atmosferei;

b) elaborarea de prognoze meteorologice de interes public general şi specializat, ca: agrometeorologie, aerologie, climatice şi de dispersie a poluanţilor chimici şi radioactivi;

c) administrarea, exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelei naţionale de supraveghere meteorologică, în conformitate cu reglementările proprii şi cu recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale şi/sau ale altor organisme internaţionale specializate;

d) elaborarea de metodologii generale pentru supravegherea mediului aerian, întocmirea de sinteze şi anuare meteorologice pentru asigurarea serviciilor dedicate activităţilor economice şi sociale dependente de starea vremii;

e) realizarea Fondului naţional de date meteorologice şi administrarea băncii naţionale de date meteorologice;

f) realizarea de studii şi cercetări specifice pentru dezvoltarea domeniului meteorologiei, în concordanţă cu evoluţia acestuia pe plan mondial;

g) elaborarea şi difuzarea de avertizări în situaţia producerii de fenomene meteorologice periculoase, potenţial provocatoare de pagube;

h) participarea la Programul de Veghe Meteorologică Mondială şi la alte programe iniţiate de Organizaţia Meteorologică Mondială, inclusiv prin adoptarea unor programe de lucru speciale;

i) deţinerea şi utilizarea, conform legii, a etalonului naţional de presiune atmosferică şi radiaţie, precum şi exercitarea dreptului de control metrologic pentru aparatura meteorologică, în limita mandatului acordat de autoritatea metrologică de stat abilitată;

j) transferul intern şi schimbul internaţional de date meteorologice;

k) asistenţă profesională şi servicii meteorologice pentru protecţia traficului rutier, a navigaţiei fluviale şi maritime, precum şi a instalaţiilor nucleare, în termenii convenţiilor la care statul român este parte;

l) aplicarea strategiei de dezvoltare ştiinţifică şi tehnologică a activităţii meteorologice, în raport cu necesităţile interne şi în concordanţă cu progresele înregistrate pe plan mondial;

m) participarea la activităţile internaţionale ştiinţifice şi cu caracter organizatoric, prevăzute prin instrumente juridice internaţionale şi/sau prin acorduri bilaterale încheiate cu instituţii similare din străinătate;

n) realizarea de studii de fundamentare climatologică şi avizare meteorologică a amplasamentelor obiectivelor sociale şi industriale;

o) elaborarea de studii şi cercetări privind procesele de transport şi dispersie a poluanţilor şi radionuclizilor în atmosferă;

p) prestarea de servicii specializate, la cerere, pentru diverşi beneficiari, pe bază de contracte;

q) avizarea amplasării de construcţii supraterane, de obiective care emit în atmosferă fum şi pulberi, de reţele de înaltă tensiune sau de telecomunicaţii, de sisteme de irigaţii prin aspersie şi a plantării de perdele forestiere pe o distanţă de 500 m în afara zonei de protecţie a platformelor meteorologice şi a oricăror lucrări care conduc la dezafectarea unei unităţi meteorologice din reţeaua meteorologică naţională;

r) avizarea studiilor de fundamentare climatologică elaborate de alte persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii;

s) elaborarea studiilor de impact şi de bilanţ de mediu;

t) elaborarea, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, a programelor şcolare pentru învăţământul meteorologic de toate gradele din România;

u) organizarea de activităţi de specializare şi de formare profesională continuă în domeniul meteorologiei;

v) avizarea punerii în circulaţie publică a unor date, informaţii, avertizări şi prognoze meteorologice, altele decât cele cu specific aeronautic, obţinute din activitatea meteorologică desfăşurată de alte persoane fizice sau juridice, precum şi avizarea tehnică a activităţilor meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decât cele consemnate ca atribuţii ale Centrului meteorologic naţional;

w) gestionarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietăţii intelectuale şi industriale al căror titular este Centrul meteorologic naţional;

x) proiectarea, întreţinerea şi etalonarea de instrumente de măsură şi echipamente meteorologice;

y) participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu persoane fizice şi juridice, române sau străine, de drept civil;

z) îndeplinirea oricăror activităţi comerciale şi financiare care au legătură directă sau adiacentă cu îndeplinirea atribuţiilor.

Art. 7.

(1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 6 lit. a) -l) din prezenta lege, Centrul meteorologic naţional desfăşoară activităţi de interes public, scop în care furnizează gratuit, pe bază de convenţie, informaţii de specialitate, inclusiv prognoze generale sau avertizări, administraţiei publice centrale şi locale, prefecturilor, comandamentelor speciale ale Ministerului Apărării Naţionale, comisiilor şi comandamentelor civile constituite pentru combaterea dezastrelor, posturilor publice de radio şi televiziune.

(2) Posturile publice de radio şi televiziune sunt obligate să aducă la cunoştinţă publicului, în mod repetat, informaţiile, prognozele generale şi avertizările meteorologice referitoare la fenomenele meteorologice periculoase, furnizate de Centrul meteorologic naţional.

(3) Pentru orice alte categorii de utilizatori sau pentru utilizatorii prevăzuţi la alin. (1), ale căror solicitări necesită prelucrări speciale, Centrul meteorologic naţional este îndreptăţit să încheie contracte cu diverşi utilizatori sau să se asocieze cu operatori economici, pentru executarea serviciilor care fac parte din atribuţiile sale.

(4) Angajarea de proiecte, studii şi activităţi interne sau internaţionale pentru care sunt necesare date şi informaţii meteorologice se poate face numai de persoane fizice sau juridice atestate în baza prevederilor art. 4.

Art. 8.

Contravaloarea cheltuielilor efectuate de Centrul meteorologic naţional pentru elaborarea studiilor necesare în vederea eliberării atestărilor prevăzute la art. 4, precum şi a avizelor menţionate la art. 6 lit. q), r) şi v) se recuperează de la solicitanţii atestărilor şi avizelor, pe bază de tarif.

Art. 9.

(1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin Centrul meteorologic naţional, are competenţe de autoritate naţională în domeniul meteorologiei. În domeniul meteorologiei aeronautice autoritatea se exercită de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile.

(2) Centrul meteorologic naţional este autoritatea tehnică naţională în domeniul său de competenţă, care deţine etaloanele naţionale pentru măsurători meteorologice şi răspunde de buna funcţionare şi utilizare a acestora.

Art. 10.

Directorul general al Centrului meteorologic naţional este de drept reprezentantul permanent al României pe lângă Organizaţia Meteorologică Mondială, conform statutului acestei organizaţii.

SECŢIUNEA a 2-a Atribuţiile Administraţiei meteorologice aeronautice

Art. 11.

Atribuţiile Administraţiei meteorologice aeronautice sunt stabilite de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile şi au ca obiect contribuţia la siguranţa, regularitatea şi eficienţa navigaţiei aeriene naţionale şi internaţionale.

Art. 12.

Administraţia meteorologică aeronautică are responsabilitatea administrării sistemului naţional de asistenţă meteorologică aeronautică, având în structura sa unităţi operative reprezentate prin staţiile meteorologice aeronautice, birourile meteorologice de aerodrom şi centrul de veghe meteorologică, conform reglementărilor stabilite de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile.

Art. 13.

Administraţia meteorologică aeronautică deţine, administrează, exploatează, întreţine şi dezvoltă banca naţională de date meteorologice aeronautice în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin din aceasta.

Art. 14.

Atestarea personalului care desfăşoară activităţi de meteorologie aeronautică este realizată de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile.

SECŢIUNEA a 3-a Alte activităţi de meteorologie

Art. 15.

(1) Activităţile meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decât cele consemnate ca atribuţii ale Centrului meteorologic naţional sau ale Administraţiei meteorologice aeronautice, se pot desfăşura şi de alte persoane fizice sau juridice, ca activităţi meteorologice complementare, dacă au avizul tehnic şi se bucură de asistenţa metodologică a Centrului meteorologic naţional.

(2) Activităţile meteorologice care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) sunt activităţi de tip concurenţial şi se supun prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi celorlalte convenţii internaţionale în domeniu la care România este parte.

SECŢIUNEA a 4-a Reţeaua naţională de supraveghere meteorologică

Art. 16.

(1) Reţeaua naţională de supraveghere meteorologică este compusă din staţiile meteorologice sinoptice, climatologice, de sondaje aerologice şi observatoarele radar reprezentative pentru evoluţia vremii şi climatului la nivelul României.

(2) Reţeaua naţională de supraveghere meteorologică cuprinde, de asemenea, mijloacele tehnice utilizate pentru transmiterea şi colectarea datelor meteorologice.

(3) Dimensiunea şi componenţa reţelei naţionale de supraveghere meteorologică sunt stabilite de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, la propunerea Centrului meteorologic naţional.

(4) Pentru scopuri speciale sau pentru supravegherea meteorologică detaliată, la nivel local se pot constitui reţele meteorologice complementare, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1).

(5) La nivel naţional nu pot fi constituite reţele meteorologice paralele ce implică finanţare din fonduri publice.

Art. 17.

Reţeaua naţională de supraveghere meteorologică constituie proprietate publică a statului şi se încredinţează în administrare Centrului meteorologic naţional.

Art. 18.

(1) În scopul asigurării reprezentativităţii datelor, în jurul platformelor meteorologice se instituie zone de protecţie meteorologică absolută, a căror lăţime este de 30 m.

(2) În zonele de protecţie meteorologică absolută executarea de instalaţii supraterane, de irigaţii şi plantarea de culturi forestiere sau culturi agricole înalte este interzisă.

(3) Zonele de protecţie prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt considerate, în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, zone supuse unor reglementări speciale.

Art. 19.

Amplasarea pe o distanţă de până la 500 m în jurul şi în afara zonei de protecţie absolută a platformei meteorologice, prevăzută la art. 18, de construcţii mai înalte de 1/6 din distanţa dintre construcţie şi limita zonei de protecţie, de reţele de înaltă tensiune sau de telecomunicaţii, de obiective care emit în atmosferă fum şi pulberi, de sisteme de irigaţii prin aspersie şi plantarea de perdele forestiere sunt admise numai cu acordul prealabil al Centrului meteorologic naţional.

Art. 20.

(1) Pentru asigurarea continuităţii şi omogenităţii Fondului naţional de date meteorologice unităţile reţelei naţionale de supraveghere meteorologică nu pot fi dezafectate decât în situaţii deosebite de interes naţional.

se încarcă...