Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 117/2014 privind instituirea şi punerea în aplicare a planurilor de producţie şi de comercializare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură Număr celex: 32014H0117

În vigoare de la 05.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Organizaţiile de producători trebuie să prezinte spre aprobare propriilor autorităţi naţionale competente planuri de producţie şi de comercializare în temeiul articolului 28 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (denumit în continuare "Regulamentul OCP") pentru a contribui la realizarea obiectivelor de organizare comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură.

(2) Planurile de producţie şi de comercializare reprezintă un instrument obligatoriu pentru organizaţiile de producători.

(3) Pentru a promova o punere în aplicare omogenă a planurilor de producţie şi de comercializare, Comisia trebuie să formuleze recomandări mai detaliate cu privire la structura, formatul şi termenele prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1418/2013 al Comisiei, pentru a oferi o îndrumare clară şi detaliată statelor membre şi organizaţiilor de producători.

(4) Pentru a sprijini organizaţiile de producători să contribuie la realizarea obiectivelor de organizare comună a pieţelor pentru produsele pescăreşti şi de acvacultură, Comisia ar trebui să ofere recomandări organizaţiilor de producători cu privire la modul de prezentare a strategiei planificate a acestora pentru a se adapta la cerinţele de producţie şi de comercializare, în special cu privire la detalierea programului de producţie şi a strategiei de comercializare care trebuie elaborate.

(5) De asemenea, Comisia ar trebui să ofere exemple ale diferitelor măsuri pe care organizaţiile de producători le-ar putea pune în aplicare pentru a ilustra modalitatea în care acestea ar putea contribui în mod concret la realizarea diferitelor obiective ale organizaţiilor de producători, prevăzute la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013, care ar trebui să fie abordate în planurile de producţie şi de comercializare.

(6) Pentru ca organizaţiile de producători să monitorizeze mai uşor planurile de producţie şi de comercializare şi pentru ca autorităţile naţionale competente să poată evalua contribuţia diferitelor măsuri prevăzute de planurile de producţie şi de comercializare la obiectivele de organizare comună a pieţei şi să poată verifica respectarea de către organizaţiile de producători a obligaţiilor de punere în aplicare a planurilor, ar trebui recomandată utilizarea indicatorilor corespunzători.

(7) Pentru ca organizaţiile de producători şi autorităţile naţionale competente să poată estima mai uşor nevoile financiare care rezultă din punerea în aplicare a măsurilor incluse în planurile de producţie şi de comercializare, ar trebui recomandată includerea unui calendar financiar în planul de producţie şi de comercializare.

(8) Pentru a permite autorităţilor naţionale competente să evalueze punerea în aplicare a planurilor de producţie şi de comercializare de către organizaţiile de producători, Comisia ar trebui să recomande ca raportul anual prezentat de organizaţiile de producători să includă indicatori relevanţi care să evalueze punerea în aplicare a măsurilor planificate şi contribuţia acestora la realizarea obiectivelor organizaţiilor de producători.

(9) Prezenta recomandare va fi modificată sau revizuită dacă este cazul şi, în special, ca urmare a adoptării în viitor a unui act juridic al Uniunii de stabilire a condiţiilor de acordare a sprijinului financiar pentru politica în domeniul maritim şi în domeniul pescuitului pentru perioada 2014-2020,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

ca organizaţiile de producători şi asociaţiile de organizaţii de producători să respecte:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...