Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 231/2012 de stabilire a specificaţiilor pentru aditivii alimentari enumeraţi în anexele II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32012R0231

În vigoare de la 11.04.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari, în special articolul 14 şi articolul 30 alineatul (4) şi Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare şi aromele alimentare, în special articolul 7 alineatul (5),

întrucât:

(1) Pentru aditivii alimentari enumeraţi în listele Uniunii Europene din anexele II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, ar trebui să fie adoptate specificaţii referitoare la origine, criterii de puritate şi orice alte informaţii necesare.

(2) În acest scop, specificaţiile pentru aditivi alimentari stabilite anterior în Directiva 2008/128/CE a Comisiei din 22 decembrie 2008 de stabilire a unor criterii de puritate specifice pentru coloranţii autorizaţi pentru utilizarea în produsele alimentare, Directiva 2008/84/CE a Comisiei din 27 august 2008 de stabilire a unor criterii specifice de puritate pentru aditivii alimentari, alţii decât coloranţii şi îndulcitorii şi Directiva 2008/60/CE a Comisiei din 17 iunie 2008 de stabilire a criteriilor specifice de puritate privind îndulcitorii autorizaţi pentru utilizare în produsele alimentare ar trebui să fie actualizate şi preluate în prezentul regulament. În consecinţă, aceste directive ar trebui abrogate.

(3) Este necesar să se ţină seama de specificaţiile şi tehnicile analitice stabilite în Codex Alimentarius, elaborat de Comitetul mixt FAO/OMS de experţi pentru aditivi alimentari (denumit în continuare "JECFA").

(4) Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (denumită în continuare "autoritatea") a emis un aviz privind siguranţa copolimerului de metacrilat bazic (1) ca agent de glazurare. Aditivul alimentar menţionat a fost ulterior autorizat pe baza unor utilizări specifice şi i-a fost atribuit numărul E 1205. Prin urmare, ar trebui adoptate specificaţii pentru acest aditiv alimentar.

(1) Grupul pentru aditivi alimentari şi surse nutritive adăugate în alimente al EFSA (ANS); Scientific Opinion on the use of Basic Methacrylate Copolymer as a food additive on request from the European Commission (Aviz ştiinţific privind utilizarea copolimerului metacrilat bazic ca aditiv alimentar în urma unei solicitări din partea Comisiei Europene). EFSA Journal 2010; 8(2):1513.

(5) Potrivit informaţiilor prezentate de către producătorii de produse alimentare, coloranţii alimentari ester etilic al acidului beta-apo-8'-carotenic (E 160f) şi brun FK (E 154), precum şi substanţa purtătoare cu conţinut de aluminiu bentonit (E 558), nu mai sunt utilizate. Prin urmare, specificaţiile actuale pentru aditivii alimentari menţionaţi nu ar trebui să fie preluate în prezentul regulament.

(6) La 10 februarie 2010, autoritatea şi-a exprimat avizul cu privire la siguranţa esterilor zaharozei cu acizi graşi (E 473) preparaţi din esteri vinilici ai acizilor graşi (2). Specificaţiile actuale ar trebui adaptate în consecinţă, în special prin reducerea limitelor maxime de impurităţi care prezintă probleme legate de siguranţă.

(2) Grupul pentru aditivi alimentari şi surse nutritive adăugate în alimente al EFSA (ANS); Scientific Opinion on the safety of sucrose esters of fatty acids prepared from vinyl esters of fatty acids and on the extension of use of sucrose esters of fatty acids in flavourings on request from the European Commission (Aviz ştiinţific privind siguranţa esterilor zaharozei cu acizi graşi preparaţi din esteri vinilici ai acizilor graşi şi privind extinderea utilizării esterilor zaharozei cu acizi graşi în arome, ca urmare a unei solicitări din partea Comisiei Europene). EFSA Journal 2010; 8(3):1512.

(7) Criteriile specifice de puritate aplicabile în prezent ar trebui adaptate prin reducerea limitelor maxime pentru metalele grele de interes individuale dacă este fezabil şi dacă limitele JECFA sunt mai mici decât limitele în vigoare în prezent. În conformitate cu abordarea menţionată, ar trebui reduse limitele maxime pentru contaminanţii 4-metilimidazol din caramelul amoniacal (E 150c), cenuşa sulfatată din beta-caroten [E 160a (i) ] şi magneziul şi sărurile de alcali din carbonatul de calciu (E 170). O derogare de la abordarea menţionată ar trebui acordată numai pentru aditivii citrat trisodic [E 331 (iii) ] (conţinut de plumb), caragenan (E 407) şi alga Eucheuma prelucrată (E 407a) (conţinut de cadmiu), deoarece producătorii au declarat că respectarea unor dispoziţii mai stricte ale Uniunii, reflectând limitele JECFA, nu ar fi fezabilă din punct de vedere tehnic. Contribuţia la ingestia totală a acestor doi contaminanţi (plumb şi cadmiu) din cei trei aditivi alimentari individuali nu este considerată a fi semnificativă. Dimpotrivă, pentru fosfaţi (E 338-E 341 şi E 450-E 452) ar trebui stabilite valori noi semnificativ mai mici comparativ cu cele indicate de JECFA, ca urmare a noilor evoluţii ale proceselor de fabricaţie, luând în considerare recentele recomandări ale autorităţii privind o reducere a ingestiei de arsen, în special sub formă anorganică(3). În plus, o nouă dispoziţie cu privire la arsen pentru acidul glutamic (E 620) ar trebui să fie introdusă din motive de siguranţă. Per ansamblu, adaptările respective sunt în beneficiul consumatorilor, deoarece limitele maxime pentru metalele grele devin mai stricte atât în general, cât şi în majoritatea aditivilor alimentari. Pentru a facilita orice decizii ulterioare în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, specificaţiile ar trebui să includă informaţii detaliate privind procesul de producţie şi materiile prime utilizate pentru un anumit aditiv alimentar.

(3) Grupul pentru contaminanţii din lanţul alimentar al EFSA (CONTAM); Scientific Opinion on Arsenic in Food (Aviz ştiinţific cu privire la arsenul din alimente). EFSA Journal 2009; 7(10):1351.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...