Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 165/2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R0165

În vigoare de la 01.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 91,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliuluistabileşte dispoziţii referitoare la construirea, instalarea, folosirea şi testarea tahografelor. Respectivul regulament a fost modificat în mod substanţial de mai multe ori. Pentru a asigura o mai mare claritate, dispoziţiile sale principale ar trebui, prin urmare, simplificate şi restructurate.

(2) Experienţa a arătat că, pentru a se asigura eficacitatea şi eficienţa sistemului de tahografe, ar trebui îmbunătăţite anumite elemente tehnice şi proceduri de control.

(3) Anumite vehicule sunt exceptate de la aplicarea dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului. Pentru a se asigura coerenţa, ar trebui să existe de asemenea posibilitatea exceptării unor astfel de vehicule de la domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(4) Tahografele ar trebui instalate în vehicule cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 561/2006. Anumite vehicule ar trebui excluse din domeniul de aplicare al regulamentului respectiv, pentru a introduce o anumită flexibilitate, şi anume vehiculele cu o masă maximă admisibilă care să nu depăşească 7,5 tone care sunt utilizate pentru transportul materialelor, al echipamentului sau al maşinilor, necesare conducătorului auto în cursul activităţii sale şi care sunt utilizate numai pe o rază de 100 km de la sediul întreprinderii, cu condiţia ca principala activitate a conducătorului auto să nu fie cea de conducere a unui astfel de vehicul. Pentru a se asigura coerenţa dintre exceptările relevante prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 561/2006 şi pentru a se reduce sarcina administrativă care revine întreprinderilor de transport, respectând în acelaşi timp obiectivele regulamentului respectiv, ar trebui revizuite anumite distanţe maxime permise prevăzute în respectivele exceptări.

(5) Comisia va examina posibilitatea prelungirii perioadei de valabilitate a adaptorului pentru vehiculele M1 şi N1 până în 2015 şi va avea în vedere în continuare o soluţie pe termen lung pentru vehiculele M1 şi N1 înainte de 2015.

(6) Comisia ar trebui să aibă în vedere includerea senzorilor de greutate în vehiculele grele de marfă şi ar trebui să evalueze potenţialul senzorilor de greutate de a contribui la mai buna respectare a legislaţiei în domeniul transportului rutier.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...