Back

Parlamentul României

Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23.08.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Jurisprudență (21)

(1) Poliţistul este funcţionar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului.
Jurisprudență (27)

(2) Exercitarea profesiei de poliţist implică, prin natura sa, îndatoriri şi riscuri deosebite.
Jurisprudență (2)

(3) Statutul special este conferit de îndatoririle şi riscurile deosebite, de portul de armă şi de celelalte diferenţieri prevăzute în prezentul statut.

Art. 2. - Jurisprudență (7)

(1) Poliţistul este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege.
Jurisprudență (1)

(2) Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în interes personal.

Art. 3. - Jurisprudență (3)

Poliţistul îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii.

Art. 4. - Jurisprudență (1)

(1) Poliţistul este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile ţării, jurământul de credinţă faţă de România, prevederile regulamentelor de serviciu şi să îndeplinească dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici privind activitatea sa profesională.
Modificări (1)

(2) Poliţistul răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi execută atribuţiile de serviciu.
Jurisprudență (1)

Art. 5. - Jurisprudență (1)

Şefii ierarhici din cadrul Poliţiei Române răspund pentru legalitatea dispoziţiilor date subordonaţilor. Ei sunt obligaţi să verifice dacă acestea au fost transmise şi înţelese corect şi să controleze modul de îndeplinire a lor.

Art. 6. - Jurisprudență (3)

Poliţistul beneficiază de drepturi compensatorii acordate potrivit prezentei legi pentru condiţiile speciale şi riscurile pe care le implică exercitarea profesiei.

Art. 7. - Jurisprudență (3)

Calitatea de poliţist se dobândeşte şi se pierde în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

CAPITOLUL II Selecţionarea, pregătirea, acordarea gradelor profesionale şi încadrarea poliţiştilor în categorii şi grade profesionale
Modificări (1)

SECŢIUNEA 1 Selecţionarea şi pregătirea poliţiştilor

Art. 8. -

Profesia de poliţist poate fi exercitată numai de către persoana care a dobândit această calitate, în condiţiile legii.

Art. 9. - Jurisprudență (9)

(1) Poliţiştii provin, de regulă, din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ ale Ministerului de Interne.
Modificări (1), Jurisprudență (7)

(2) Ofiţerii de poliţie pot proveni şi din rândul agenţilor de poliţie absolvenţi, cu diplomă sau licenţă, ai instituţiilor de învăţământ superior de lungă sau scurtă durată ale Ministerului de Interne sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu profil corespunzător specialităţilor necesare poliţiei, stabilite prin ordin al ministrului de interne.
Modificări (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (20)

(3) Pentru unele funcţii pot fi încadraţi specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.
Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (5)

(4) Admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului de Interne ori încadrarea unor specialişti în poliţie se realizează prin concurs.
Modificări (1)

Art. 10. - Jurisprudență (2)

(1) La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului de Interne şi la încadrarea directă a unor specialişti are acces orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, religie, avere sau origine socială, care îndeplineşte, pe lângă condiţiile generale legale prevăzute pentru funcţionarii publici, şi următoarele condiţii speciale:
Modificări (2), Jurisprudență (3)

a) să fie aptă din punct de vedere fizic şi psihic;
Modificări (2), Jurisprudență (1)

b) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
Jurisprudență (3)

c) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate.
Modificări (1), Jurisprudență (6)

(2) Înaintea începerii activităţii poliţiştii încadraţi direct trebuie să urmeze un curs de formare în instituţiile de învăţământ ale Ministerului de Interne, iar bărbaţii trebuie să aibă îndeplinit, de regulă, serviciul militar.
Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

(3) Candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului de Interne, precum şi persoanele care urmează să fie încadrate direct în poliţie nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.
Modificări (2)

(4) Dacă în perioada desfăşurării activităţii de poliţist sau a studiilor în instituţiile de învăţământ ale Ministerului de Interne intervine vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 45 alin. (1), se ia măsura destituirii celui în cauză sau a exmatriculării, după caz. În situaţiile în care elevul, studentul sau poliţistul se află în curs de cercetare penală ori de judecată, măsura exmatriculării, respectiv cea a destituirii, se ia după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a instanţei de judecată.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

(5) Criteriile privind selecţionarea poliţiştilor candidaţi pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii, precum şi selecţionarea specialiştilor se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.
Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

(1) Ministerul de Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei, asigură pregătirea continuă a poliţiştilor pentru ridicarea nivelului profesional.
Modificări (1)

(2) Poliţistul poate fi trimis la studii în străinătate, prin concurs, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.
Modificări (1)

(3) Categoriile, formele de pregătire şi modul de desfăşurare, precum şi durata de perfecţionare a pregătirii poliţistului sunt stabilite prin ordin al ministrului de interne.
Modificări (2)

Art. 12. - Jurisprudență (2)

În programele de pregătire a viitorilor poliţişti, elevi sau studenţi din instituţiile de învăţământ ale Ministerului de Interne se prevăd activităţi specifice pregătirii militare, pentru primul an de studii, fapt ce le asigură, după promovarea acestui an, echivalarea îndeplinirii serviciului militar obligatoriu.
Modificări (1)

SECŢIUNEA a 2-a Obţinerea gradelor profesionale şi încadrarea poliţiştilor în categorii şi grade profesionale
Puneri în aplicare (1)

Art. 13. - Jurisprudență (1)

(1) Poliţiştii pot fi debutanţi sau definitivi.

(2) Poliţiştii debutanţi sunt persoanele care ocupă, pe durata perioadei de stagiu, un post în cadrul Poliţiei Române.

Art. 14. - Jurisprudență (16)

(1) Poliţiştii se încadrează în două categorii, definite în raport cu nivelul studiilor necesare, după cum urmează:
Jurisprudență (17)

a) categoria A - Corpul ofiţerilor de poliţie - cuprinde ofiţeri de poliţie cu studii superioare;
Jurisprudență (2)

b) categoria B - Corpul agenţilor de poliţie - cuprinde agenţi de poliţie cu studii liceale sau postliceale cu diplomă.
Jurisprudență (2)

(2) Categoriile de poliţişti se împart pe corpuri şi grade profesionale, după cum urmează:
Jurisprudență (12)

I. Corpul ofiţerilor de poliţie:
Modificări (1)

a) chestor-şef de poliţie;
Jurisprudență (1)

b) chestor-şef adjunct de poliţie;

c) chestor principal de poliţie;

d) chestor de poliţie;
Jurisprudență (1)

e) comisar-şef de poliţie;
Jurisprudență (3)

f) comisar de poliţie;
Jurisprudență (2)

g) subcomisar de poliţie;
Jurisprudență (1)

h) inspector principal de poliţie;

i) inspector de poliţie;
Jurisprudență (1)

j) subinspector de poliţie.
Jurisprudență (2)

II. Corpul agenţilor de poliţie:
Jurisprudență (7)

a) agent-şef principal de poliţie;
Jurisprudență (1)

b) agent-şef de poliţie;

c) agent-şef adjunct de poliţie;

d) agent principal de poliţie;

e) agent de poliţie.
Jurisprudență (1)

(3) Gradele profesionale de chestor, comisar-şef şi comisar pot fi obţinute numai de către ofiţeri cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Art. 15. - Jurisprudență (4)

(1) Obţinerea gradelor profesionale se face prin avansare de către:
Modificări (1), Jurisprudență (3)

a) Preşedintele României, pentru chestori, la propunerea ministrului de interne;
Jurisprudență (1)

b) ministrul de interne, pentru ceilalţi ofiţeri de poliţie, la propunerea inspectorului general al poliţiei;
Jurisprudență (6)

c) inspectorul general al poliţiei, pentru agenţi de poliţie, la propunerea şefilor unităţilor de poliţie.
Jurisprudență (1)

(2) Acordarea gradelor profesionale se face cu avizul consultativ al Corpului Naţional al Poliţiştilor.

Art. 16. - Jurisprudență (3)

(1) Pentru obţinerea gradului profesional următor poliţistul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut sau să îl împlinească în cursul anului calendaristic respectiv;
Modificări (2)

b) să fi fost apreciat în ultimii doi ani ai stagiului minim în grad cu calificativul "excepţional" sau "foarte bun", iar în ceilalţi ani ai stagiului, cel puţin cu calificativul "bun". Anii în care poliţistului i s-au acordat calificative inferioare acestora nu intră în calculul stagiului minim în grad.
Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență (3)

(2) Pentru obţinerea gradelor profesionale de comisar-şef, subcomisar şi agent-şef, poliţistul este obligat să absolvească un curs de capacitate ale cărui durată şi tematică vor fi stabilite prin ordin al ministrului de interne, iar pentru obţinerea gradului profesional de chestor este necesară promovarea examenului organizat în acest scop.
Modificări (3), Jurisprudență (1)

Art. 17. - Jurisprudență (1)

Stagiul minim în gradele profesionale este:

I. Corpul ofiţerilor de poliţie:

a) chestor-şef adjunct de poliţie - 2 ani;
b) chestor principal de poliţie - 2 ani;
c) chestor de poliţie - 2 ani;
d) comisar-şef de poliţie - 3 ani;
e) comisar de poliţie - 3 ani;
f) subcomisar de poliţie - 4 ani;
g) inspector principal de poliţie - 3 ani;
h) inspector de poliţie - 3 ani;
i) subinspector de poliţie - 4 ani.

Modificări (1)

II. Corpul agenţilor de poliţie:

a) agent-şef de poliţie - 5 ani;
b) agent-şef adjunct de poliţie - 5 ani;
c) agent principal de poliţie - 5 ani;
d) agent de poliţie - 5 ani.

Art. 18. - Modificări (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3)

În situaţiile şi în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de interne posturile de conducere se ocupă prin examen sau concurs, după caz.

Art. 19. - Modificări (1), Jurisprudență (8)

(1) Acordarea gradelor profesionale următoare în cadrul aceleiaşi categorii se face în ordinea ierarhică a gradelor, în raport cu nevoile şi posibilităţile existente, în limita numărului de posturi prevăzute cu gradele respective, aprobat de ministrul de interne.
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(2) Poliţistul care a dobândit titlul ştiinţific de doctor este exceptat de la condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (2).

(3) Poliţistul care a absolvit cursuri postuniversitare este exceptat de la condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (2), mai puţin de la cea referitoare la acordarea gradului profesional de chestor.
Modificări (1)

(4) Specialităţile studiilor superioare, ale cursurilor postuniversitare şi titlurile ştiinţifice prevăzute la alin. (2)-(4) se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.
Modificări (1)

Art. 20. -

Poliţistului care şi-a sacrificat viaţa în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu i se acordă post-mortem gradul de subinspector de poliţie, pentru agenţii de poliţie, şi gradul următor, pentru ofiţerii de poliţie.

Art. 21. - Jurisprudență (5)

(1) Absolvenţilor instituţiilor de învăţământ de profil ale Ministerului de Interne li se acordă grade profesionale şi sunt încadraţi în structurile de poliţie cu perioade de stagiu.
Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (5)

(2) La absolvirea şcolii de formare a agenţilor de poliţie, poliţistului i se acordă gradul profesional de agent de poliţie şi este încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de 6 luni.
Jurisprudență (3)

(3) La absolvirea colegiului de poliţie sau a facultăţii de drept din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" a Ministerului de Interne, poliţistului i se acordă gradul profesional de subinspector de poliţie şi este încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de un an.
Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (23)

(4) Poliţiştilor prevăzuţi la art. 9 alin. (2) şi (3) li se acordă gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Încadrarea acestora se face pe o perioadă de probă de 6 luni sau un an, în raport cu categoria din care fac parte şi cu gradul profesional acordat.
Modificări (2), Acțiuni respinse (1), Derogări (1), Jurisprudență (13)

(5) La expirarea perioadei de stagiu sau de probă poliţistul susţine examenul de definitivare în profesie. În caz de nepromovare a examenului, acesta poate fi repetat o singură dată. Poliţistul declarat nepromovat este destituit din poliţie.
Modificări (1), Jurisprudență (2)

(6) Poliţistul care a promovat examenul de definitivat este încadrat în gradul profesional obţinut.

(7) Perioada de stagiu şi cea de probă constituie vechime în poliţie.
Jurisprudență (1)

(8) Condiţiile pentru îndeplinirea perioadei de stagiu şi a celei de probă, precum şi metodologia organizării şi desfăşurării examenului de definitivare în profesie se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.
Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

se încarcă...