Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1924/2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare Număr celex: 32006R1924

În vigoare de la 26.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat,

întrucât:

(1) Un număr sporit de produse alimentare din Comunitate etichetate şi care fac obiectul publicităţii poartă menţiuni nutriţionale şi de sănătate. Pentru a asigura un nivel ridicat de protecţie consumatorilor şi pentru a le facilita alegerea, produsele introduse pe piaţă, inclusiv produsele importate, ar trebui să prezinte siguranţă şi să fie etichetate corespunzător. O alimentaţie variată şi echilibrată reprezintă o condiţie prealabilă pentru o sănătate bună, iar produsele luate separat au o importanţă relativă în contextul alimentaţiei globale.

(2) Diferenţele dintre dispoziţiile de drept intern privind astfel de menţiuni pot împiedica libera circulaţie a produselor alimentare şi pot crea condiţii de concurenţă inegale. Diferenţele în cauză au astfel un impact direct asupra funcţionării pieţei interne. Prin urmare, este necesar să se adopte norme comunitare în ceea ce priveşte utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate pe produsele alimentare.

(3) Dispoziţiile generale în materie de etichetare sunt cuprinse în Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la etichetarea şi prezentarea produselor alimentare, precum şi la publicitatea acestora. Directiva 2000/13/CE interzice, în general, folosirea informaţiilor care ar induce cumpărătorul în eroare sau ar atribui proprietăţi medicinale produselor alimentare. Prezentul regulament are scopul de a completa principiile generale din Directiva 2000/13/CE şi de a stabili dispoziţii specifice privind utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate referitoare la produsele alimentare care urmează să fie livrate ca atare consumatorului.

(4) Prezentul regulament ar trebui să se aplice tuturor menţiunilor nutriţionale şi de sănătate făcute în comunicările comerciale, inclusiv, inter alia, în publicitatea generică la produse alimentare şi campaniile de promovare, cum sunt cele finanţate integral sau parţial de autorităţile publice. Acesta nu ar trebui să se aplice menţiunilor formulate în comunicările cu caracter necomercial, cum ar fi orientările sau sfaturile alimentare emise de autorităţile şi organismele publice competente în materie de sănătate, sau comunicărilor şi informărilor cu caracter necomercial din presă şi publicaţii ştiinţifice. Prezentul regulament ar trebui să se aplice, de asemenea, mărcilor comerciale şi altor denumiri comerciale care pot fi interpretate ca menţiuni nutriţionale şi de sănătate.

(5) Denumirile generice care sunt folosite în mod tradiţional pentru a indica o particularitate a unei categorii de produse alimentare sau băuturi care ar putea avea un efect asupra sănătăţii umane, cum ar fi "pastile digestive" sau "bomboane contra tusei", ar trebui să fie exceptate de la aplicarea prezentului regulament.

(6) Menţiunile nutriţionale care nu generează efecte benefice nu sunt reglementate de domeniul de aplicare al prezentului regulament; statele membre care intenţionează să introducă scheme naţionale referitoare la menţiunile nutriţionale care nu generează efecte benefice ar trebui să notifice astfel de scheme Comisiei şi celorlalte state membre în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice şi a normelor privind serviciile din societatea informaţională.

(7) La nivel internaţional, Codex Alimentarius a adoptat linii directoare generale privind etichetarea cu indicarea valorii nutriţionale în 1991 şi linii directoare de utilizare a menţiunilor nutriţionale în 1997. În 2004, Comisia Codex Alimentarius a adoptat o modificare a acestora din urmă. Această modificare se referă la includerea menţiunilor de sănătate în orientările din 1997. Definiţiile şi condiţiile stabilite în orientările Codex sunt luate în considerare în mod corespunzător.

(8) Posibilitatea de utilizare a menţiunii "conţinut scăzut de substanţă grasă" pentru grăsimile tartinabile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2991/94 al Consiliului din 5 decembrie 1994 de stabilire a standardelor pentru grăsimile tartinabile ar trebui adaptată, cât mai curând posibil, la dispoziţiile prezentului regulament. Între timp, Regulamentul (CE) nr. 2991/94 se aplică produselor reglementate de acesta.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...