Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 157/2014 privind condiţiile publicării pe un site internet a unei declaraţii de performanţă referitoare la produse pentru construcţii Număr celex: 32014R0157

În vigoare de la 24.02.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, în special articolul 7 alineatul (3), coroborat cu articolul 60 litera (b),

întrucât:

(1) Articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 obligă fabricanţii de produse pentru construcţii să întocmească o declaraţie de performanţă atunci când un produs pentru construcţii care face obiectul unui standard armonizat sau este conform cu o evaluare tehnică europeană care a fost eliberată pentru acesta este introdus pe piaţă. O copie a respectivei declaraţii ar trebui să fie furnizată fie pe format tipărit, fie prin mijloace electronice.

(2) În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) şi cu articolul 60 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, Comisiei îi este delegată sarcina de a stabili condiţiile care reglementează prelucrarea electronică a declaraţiilor de performanţă, pentru ca acestea să poată fi puse la dispoziţie pe un site internet. Aceste condiţii pentru publicarea online a declaraţiilor de performanţă permit utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei şi reduc costurile suportate de fabricanţii de produse pentru construcţii şi de sectorul construcţiilor în ansamblul său.

(3) Ţinând cont de nevoile specifice potenţiale ale destinatarilor produselor pentru construcţii, în special ale microîntreprinderilor şi, mai ales, ale celor care îşi desfăşoară activitatea pe şantiere de construcţii care nu au acces la internet, în prezentul act delegat nu ar trebui inclusă nicio derogare de la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

(4) Pentru a se asigura o identificare uşoară a versiunii electronice a unei declaraţii de performanţă corespunzătoare unui anumit produs, fabricanţii ar trebui să coreleze fiecare produs sau lot al unui acelaşi produs pe care îl introduc pe piaţă cu o declaraţie de performanţă specifică, cu ajutorul unui cod unic de identificare al produsului-tip, care ar trebui să fie menţionat în declaraţia de performanţă în conformitate cu anexa III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

(5) Pentru a reduce sarcina administrativă pe care o implică furnizarea declaraţiilor de performanţă, garantând totodată fiabilitatea continuă a informaţiilor oferite în aceste declaraţii, versiunea electronică a unei declaraţii de performanţă nu ar trebui să fie modificată după ce această declaraţie a fost pusă la dispoziţie online şi ar trebui să rămână accesibilă pentru o perioadă de cel puţin zece ani după ce produsul pentru construcţii a fost introdus pe piaţă sau pentru o altă perioadă stabilită în temeiul articolului 11 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

(6) Site-ul internet pe care declaraţia de performanţă este pusă la dispoziţie ar trebui să facă obiectul unei monitorizări şi al unei întreţineri pentru a se garanta, în măsura posibilului, că acesta rămâne accesibil în permanenţă şi că nu devine indisponibil în urma unei defecţiuni tehnice.

(7) Site-ul internet pe care declaraţia de performanţă este pusă la dispoziţie ar trebui să fie accesibil gratuit pentru destinatarii produselor pentru construcţii. Aceşti destinatari ar trebui să primească instrucţiuni privind modalitatea de acces la site şi la versiunea electronică a declaraţiei de performanţă.

(8) Pentru a consolida eficienţa şi competitivitatea sectorului european al construcţiilor în ansamblu, ar trebui să li se permită operatorilor economici care furnizează declaraţii de performanţă şi care doresc să beneficieze de noile tehnologii ale informaţiei, cu scopul de a facilita furnizarea acestor declaraţii, să poată beneficia de aceste tehnologii cât mai curând posibil,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...