Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 139/2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R0139

În vigoare de la 06.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1108/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului, în special articolul 8a alineatul (5),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 216/2008 urmăreşte să stabilească şi să menţină un nivel înalt şi unitar de siguranţă a aviaţiei civile în Europa.

(2) Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 necesită stabilirea unor norme detaliate de punere în aplicare, în special în ceea ce priveşte reglementarea siguranţei aerodromurilor, pentru a menţine un nivel ridicat şi unitar al siguranţei aviaţiei civile în Uniune, urmărind în acelaşi timp obiectivul unei îmbunătăţiri generale a siguranţei aerodromurilor.

(3) Acesta prevede obligaţia Comisiei de a adopta normele de punere în aplicare necesare pentru stabilirea condiţiilor de proiectare şi de operare în siguranţă a aerodromurilor menţionate la articolul 8a alineatul (5) înainte de 31 decembrie 2013.

(4) Pentru a se asigura o tranziţie uşoară şi un nivel înalt de siguranţă a aviaţiei civile în Uniunea Europeană, normele de punere în aplicare ar trebui să reflecte stadiul actual al tehnologiei şi cele mai bune practici în domeniul aerodromurilor, să ia în considerare standardele şi practicile recomandate aplicabile ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (denumită în continuare "OACI"), respectând astfel clasificarea aplicabilă a OACI în întregul sistem de norme, precum şi experienţa la nivel mondial în operarea aerodromurilor şi progresul ştiinţific şi tehnic în domeniul aerodromurilor, să fie proporţionale cu dimensiunea, traficul, categoria şi complexitatea aerodromului şi cu natura şi volumul de operaţiuni care se desfăşoară pe acesta, să asigure flexibilitatea necesară pentru o conformitate adaptată şi să răspundă nevoilor cazurilor de infrastructuri de aerodromuri dezvoltate, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, în conformitate cu diferitele cerinţe cuprinse în legislaţiile naţionale ale statelor membre.

(5) Este necesar să se acorde un interval de timp suficient pentru ca sectorul aerodromurilor şi administraţiile statelor membre să se adapteze la noul cadru de reglementare şi să verifice menţinerea valabilităţii certificatelor eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(6) Pentru a asigura uniformitatea aplicării cerinţelor comune, este esenţială utilizarea unor standarde comune de către autorităţile competente şi, acolo unde este cazul, de către agenţie atunci când evaluează conformitatea cu aceste cerinţe. Agenţia ar trebui să elaboreze mijloace acceptabile de conformitate şi materiale de îndrumare pentru a facilita uniformitatea necesară la nivelul reglementării. Cerinţele comune ar trebui să asigure procese identice în cadrul autorităţilor competente din diferite domenii ale aviaţiei. Acestea nu ar trebui să împiedice totuşi aplicarea unor procese uşor diferite dacă şi atunci când este necesar sau util, de exemplu în cazul entităţilor separate de supervizare pentru aerodromuri şi operaţiuni aeriene. Obiectivul de siguranţă al acestor cerinţe ar trebui să rămână neafectat de modurile diferite de conformitate tehnică.

(7) În ceea ce priveşte managementul obstacolelor din vecinătatea aerodromurilor, precum şi alte activităţi care au loc în afara limitelor aerodromului, fiecare stat membru poate desemna autorităţi diferite şi alte entităţi cu atribuţii de monitorizare, de evaluare şi de reducere a riscurilor. Scopul prezentului regulament nu este acela de a schimba actuala alocare a sarcinilor în interiorul statelor membre. Însă în fiecare stat membru ar trebui să se asigure o organizare unitară a competenţelor în ceea ce priveşte protecţia zonelor din vecinătatea aerodromului, precum şi monitorizarea şi reducerea riscurilor generate de activităţile umane. Prin urmare, ar trebui să se asigure că autorităţile însărcinate cu responsabilitatea de a proteja vecinătatea aerodromurilor au competenţe adecvate pentru a-şi îndeplini obligaţiile.

(8) Serviciile specifice menţionate în subpartea B din anexa IV (Partea ADR.OPS) ar trebui să fie furnizate pe un aerodrom. În anumite cazuri, aceste servicii nu sunt furnizate direct de operatorul aerodromului, ci de o altă organizaţie sau entitate de stat sau de o combinaţie între cele două. În astfel de situaţii, operatorul de aerodrom, fiind responsabil cu operarea aerodromului, ar trebui să aibă acorduri şi interfeţe cu aceste organizaţii sau entităţi, pentru a asigura furnizarea de servicii în conformitate cu cerinţele prevăzute în anexa IV. Atunci când există astfel de acorduri şi interfeţe, ar trebui să se considere că operatorul de aerodrom s-a achitat de responsabilitatea pe care o avea şi nu ar trebui să se înţeleagă că acesta este direct responsabil sau răspunzător pentru orice nerespectare de către o altă entitate implicată în acord, cu condiţia de a fi respectat toate cerinţele şi obligaţiile aplicabile stabilite în prezentul regulament care sunt relevante pentru responsabilitatea sa în temeiul acordului.

(9) Regulamentul (CE) nr. 216/2008 vizează certificatele de aerodrom care trebuie eliberate de autorităţile competente doar în măsura în care au legătură cu aspecte de siguranţă. Prin urmare, nu sunt afectate aspectele legate de certificatele naţionale de aerodrom în vigoare, altele decât aspectele de siguranţă.

(10) Măsurile prevăzute în prezentul regulament se bazează pe avizul emis de Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (b) şi cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...