Back

Parlamentul României

Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30.06.1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Se înfiinţează Fondul Român de Dezvoltare Socială, denumit în continuare Fondul, organism de interes public, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti.

(2) Fondul îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Guvernului, în condiţiile prezentei legi.

Art. 2.

(1) În sensul prezentei legi, noţiunile de mai jos au următorul înţeles:

a) beneficiarii sunt grupuri din comunităţi rurale sărace, grupuri sărace de etnie romă, grupuri dezavantajate, grupuri productive provenind din comunităţi sărace şi alte categorii sociale stabilite ca eligibile, de comun acord cu finanţatorii sau donatorii;

b) comunităţile rurale sărace sunt acele grupuri de gospodării şi familii, trăind într-un sat sau într-o aşezare umană izolată, care se confruntă cu aceleaşi probleme şi obstacole, au interese identice şi îndeplinesc caracteristicile prevăzute în Manualul de operare al Fondului;

c) grupurile dezavantajate sunt alcătuite, după caz, din vârstnici săraci, fără sprijin familial, anumite categorii de bolnavi, persoane lipsite de locuinţe sau adăpost, femei, victime ale violentei domestice, femei sărace, părinţi săraci cu copii în întreţinere, copii ai străzii, adolescente sărace gravide şi alte asemenea categorii;

d) grupurile productive provenite din comunităţi sărace sau grupurile productive constituite la nivelul altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi orăşeneşti, comunale sau săteşti, sunt cele ale producătorilor agricoli, meşteşugarilor, artizanilor şi altor categorii de meseriaşi;

e) grupurile sărace de etnie romă sunt persoane din aşezări situate în mediul urban sau rural constituite preponderent din membri ai etniei rome;

f) acordul de grant este acea convenţie încheiată între Fond şi reprezentanţii de drept ai beneficiarilor, în temeiul căreia Fondul transmite beneficiarilor sau, după caz, organizaţiilor intermediare, cu titlu gratuit, sume de bani, denumite granturi, în scopul exclusiv al executării proiectelor aprobate;

g) proiectul este o iniţiativă venită din partea beneficiarilor, în conformitate cu regulamentele Fondului;

h) facilitatorul este o persoană fizică sau o persoană juridică selectată de Fond, care îşi asumă obligaţia să ajute o comunitate rurală săracă, un grup dezavantajat, un grup productiv ori altă categorie socială stabilită ca eligibilă, provenită din comunităţi orăşeneşti, comunale sau săteşti, după caz, să se organizeze, să îşi identifice necesităţile proprii, să le ierarhizeze, să elaboreze un proiect, să depăşească problemele de organizare şi comunicare apărute în timpul derulării unui proiect, să participe la dezvoltarea durabilă a comunităţii şi după încheierea finanţării Fondului;

i) reprezentanţii beneficiarilor sunt, după caz, fie comitetele de conducere a proiectelor, în cazul grupurilor din comunităţi rurale sărace, al grupurilor productive provenind din comunităţi sărace şi al altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi orăşeneşti, comunale sau săteşti, fie organizaţiile intermediare, în cazul grupurilor dezavantajate, fie primăria unităţii administrativ-teritoriale singură şi/sau în parteneriat cu organizaţii neguvernamentale, în cazul grupurilor sărace de etnie romă;

j) comitetul de conducere a proiectului este unitatea de gestiune şi conducere a proiectului, alcătuită din 3 persoane: preşedinte, secretar, trezorier, din cadrul grupurilor comunitare rurale sărace, al grupurilor productive provenind din comunităţi sărace şi al altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi orăşeneşti, comunale sau săteşti, desemnate de acestea potrivit Procedurii de dobândire a personalităţii juridice de către grupurile din comunităţile rurale sărace, grupurile productive din comunităţile rurale sărace şi alte categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi orăşeneşti, comunale sau săteşti;

k) comitetul de întreţinere a proiectului este unitatea de întreţinere a proiectului, alcătuită din minimum 3 persoane din cadrul grupului din comunitatea rurală săracă sau din cadrul altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi orăşeneşti, comunale sau săteşti, mandatate de membrii acestuia printr-un document legalizat de secretarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află comunitatea beneficiară sau grupul beneficiar, după caz;

l) organizaţiile intermediare sunt organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ, sau autorităţi ale administraţiei publice locale, după caz, aflate în raporturi contractuale de parteneriat cu organizaţii neguvernamentale.

(2) Pentru a beneficia de prevederile prezentei legi, grupurile prevăzute la alin. (1) lit. b), d) şi e), precum şi grupurile aparţinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi/aşezări orăşeneşti, comunale sau săteşti, în condiţiile alin. (1) lit. a), trebuie să dobândească personalitate juridică pe baza procesului-verbal de constituire ca persoană juridică, încheiat de cel puţin 10 membri ai comunităţii, respectiv de cel puţin 30 de membri în cazul beneficiarilor de etnie romă, înregistrat la consiliul local în a cărui rază teritorială se află comunitatea/aşezarea beneficiară sau grupul beneficiar, după caz. De personalitatea juridică astfel dobândită se poate face uz numai în raporturile juridice născute în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei legi. Persoana juridică astfel constituită încetează să fiinţeze după ce a fost realizat obiectivul finanţării, potrivit unor proceduri stabilite de Fond.

Art. 3.

Categoriile de proiecte finanţate de Fond sunt următoarele:

a) proiecte de mică infrastructură rurală propuse de grupurile din comunităţile rurale sărace, definite la art. 2 alin. (1) lit. b);

b) proiecte de activităţi generatoare de venit propuse de grupurile productive provenite din comunităţi sărace, definite la art. 2 alin. (1) lit. d);

c) proiecte de servicii sociale comunitare propuse de organizaţiile intermediare, definite la art. 2 alin. (1) lit. l);

d) proiecte şi programe cu abordare integrată adresate grupurilor sărace de etnie romă, aşa cum au fost definite la art. 2 alin. (1) lit. e). Modalităţile de derulare a proiectelor şi programelor cu abordare integrată, adresate grupurilor sărace de etnie romă, se vor stabili, de comun acord cu finanţatorii, prin Manualul de operare;

e) alte tipuri de proiecte considerate ca eligibile, de comun acord cu finanţatorii sau donatorii, după caz.

Art. 4.

(1) Grupul din comunitatea rurală săracă, grupurile sărace de etnie romă sau grupul aparţinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi orăşeneşti, comunale sau săteşti, pot face uz de personalitatea juridică dobândită potrivit art. 2 alin. (2) numai în raporturile juridice născute în legătură cu realizarea unui proiect/program şi cu întreţinerea acestuia după încetarea finanţării de către Fond. La închiderea proiectelor finanţate de Fond, comitetul de întreţinere a proiectului preia toate drepturile şi este ţinut de toate obligaţiile comitetului de conducere a proiectului în ceea ce priveşte întreţinerea bunurilor rezultate din executarea proiectului, executând, după caz, şi ultimele acte de gestiune financiară ce constau în plata garanţiei de bună execuţie a contractelor încheiate, din contul bancar deschis pentru proiectul finanţat de Fond.

(2) Proprietatea asupra obiectivelor rezultate din executarea proiectelor de mică infrastructură rurală revine, la data închiderii proiectelor, unităţilor administrativ-teritoriale, cu obligaţia întreţinerii lor împreună cu comitetul de întreţinere a proiectului.

Art. 5.

(1) După aprobarea de către Fond a cererii de finanţare, membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate săracă sau grupul productiv aparţinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi orăşeneşti, comunale sau săteşti, grupuri care au dobândit personalitate juridică potrivit art. 2 alin. (2), vor constitui, în vederea încheierii acordului de grant, o nouă persoană juridică în una dintre formele juridice recunoscute prin dispoziţiile legale în vigoare, în raport cu specificul proiectului aprobat de Fond.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) persoana juridică menţionată la art. 2 alin. (2) încetează să fiinţeze, potrivit procedurilor stabilite de Fond.

(3) Proprietatea asupra bunurilor achiziţionate în scopul executării proiectelor de activităţi generatoare de venit revine, la data închiderii proiectelor, persoanei juridice nou-constituite în condiţiile alin. (1).

Art. 6.

Proprietatea asupra bunurilor achiziţionate în scopul realizării proiectelor de servicii sociale comunitare revine, la data închiderii lor, organizaţiilor intermediare definite la art. 2 alin. (1) lit. l), care au obligaţia să le utilizeze pentru aceleaşi scopuri pentru care au fost achiziţionate.

Art. 7.

În situaţia în care nu sunt respectate prevederile acordului de grant Fondul va stabili procedurile ce reglementează retragerea sumelor din grant rămase în conturile bancare.

Art. 8.

(1) Fondul are ca scop contribuţia la reducerea sărăciei prin finanţarea de proiecte în comunităţile sărace beneficiare, inclusiv pentru grupurile sărace de etnie romă şi pentru grupurile dezavantajate, creşterea capacităţilor manageriale locale, susţinerea descentralizării administrative, creşterea capacităţii de organizare la nivel local.

(2) În vederea extinderii activităţii sale, utilizării experienţei acumulate şi completării resurselor financiare Fondul poate desfăşura şi alte activităţi în domeniul dezvoltării sociale, cum ar fi: instruire, asistenţă şi consultanţă.

(3) Finanţarea proiectelor prevăzută la alin. (1) se face pe baza ierarhizării, în funcţie de criteriile de selecţie şi în limita fondurilor disponibile.

(4) Fondul se înfiinţează pentru o durată iniţială de 4 ani şi reprezintă un program al Guvernului României, constituit cu susţinerea financiară a organizaţiilor financiare internaţionale şi a altor donatori din ţară şi din străinătate, a bugetului de stat şi a bugetelor locale. Fondul îşi va continua activitatea, şi după expirarea duratei iniţiale, pe perioada în care dispune de resurse financiare.

Art. 9.

(1) În realizarea scopului său, Fondul adoptă reglementări proprii în condiţiile prevăzute de prezenta lege, opozabile numai persoanelor cu care intră în raporturi juridice. Aceste reglementări se vor referi la manualele de operare, Manualul procedurilor administrative şi financiare, ghiduri/regulamente/proceduri operaţionale, Ghidul facilitatorului, procedura de dobândire a personalităţii juridice, potrivit art. 2 alin. (2), precum şi la alte asemenea reglementări, în funcţie de necesităţi.

(2) Prin hotărârea Consiliului director al Fondului se va stabili care dintre reglementările prevăzute la alin. (1) va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) În baza reglementărilor sale, Fondul îşi administrează propriul buget de venituri şi cheltuieli.

Art. 10.

Pentru realizarea scopului său, Fondul îşi poate constitui, atunci când este cazul, sucursale fără personalitate juridică, la nivel zonal.

Art. 11.

Organizarea şi funcţionarea Fondului se caracterizează prin:

a) autonomie administrativă, în condiţiile prezentei legi;

b) neimplicare politică.

Art. 12.

În activitatea sa Fondul promovează următoarele principii:

a) transparenţă în privinţa administrării bugetului de venituri şi cheltuieli propriu;

b) alocarea de fonduri pe baza evaluării propunerilor de proiecte, în raport cu condiţiile impuse de Fond;

c) orientarea resurselor către nevoile identificate şi/sau cererile exprimate de grupurile din comunităţile rurale sărace, inclusiv de grupurile sărace de etnie romă, de grupurile aparţinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi orăşeneşti, comunale sau săteşti şi din grupurile dezavantajate;

d) participarea comunitară şi parteneriatul;

e) asigurarea unui raport optim între costurile şi eficienţa proiectelor;

f) contribuţia beneficiarilor şi a organizaţiilor intermediare, după caz, la realizarea proiectelor, prin aporturi în muncă, în natură şi/sau în numerar;

g) abordarea integrată a problemelor beneficiarilor.

CAPITOLUL II Organizarea Fondului

Art. 13.

Organul de conducere al Fondului este consiliul director, alcătuit din 11 membri, după cum urmează:

a) un reprezentant desemnat de primul-ministru;

b) câte un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Transporturilor, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Fondurilor Europene şi al Agenţiei Naţionale pentru Romi, desemnaţi de conducătorii instituţiilor respective;

c) patru personalităţi publice recunoscute, din societatea civilă, care nu fac parte din organizaţii neguvernamentale participante la Fond, numite de către Preşedintele României.

Art. 14.

(1) Durata mandatului consiliului director este de 4 ani.

(2) Membrii consiliului director, prevăzuţi la art. 13 lit. a) şi b), sunt numiţi prin hotărâre a Guvernului.
Referințe (1)

(3) În cadrul primei şedinţe, membrii consiliului director fac propunerea pentru desemnarea preşedintelui acestuia, pe care o înaintează primului-ministru pentru aprobare.

Art. 15.

(1) Membrii consiliului director pot fi revocaţi de autoritatea care i-a numit, în următoarele situaţii:

a) au săvârşit fapte penale pentru care au suferit condamnări definitive sau orice alte fapte de natură să afecteze autoritatea Fondului;

b) se află într-o situaţie de conflict de interese cu Fondul;

c) nu promovează principiile prevăzute la art. 12.

(2) De asemenea, pot fi revocaţi membrii consiliului director desemnaţi de autorităţile prevăzute la art. 13 lit. a) şi b), în cazul în care şi-au pierdut calitatea în temeiul căreia au fost propuşi de către aceste autorităţi.

(3) Existenţa uneia dintre situaţiile care determină revocarea membrilor consiliului director se constată în baza sesizării acestuia, a autorităţilor prevăzute la art. 13 lit. a) şi b) sau prin actul de control al organelor prevăzute la art. 40.

Art. 16.

(1) Consiliul director se întruneşte în şedinţe de lucru trimestriale şi ori de câte ori este nevoie.

(2) Pentru participarea la şedinţele consiliului director, preşedintele şi membrii beneficiază de o indemnizaţie lunară de 25% din indemnizaţia lunară a secretarului de stat. Pentru deplasările în interesul Fondului, preşedintele şi membrii consiliului director beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru personalul din sectorul bugetar, aplicabile pentru categoria asimilată rangului de secretar de stat.

Art. 17.

Consiliul director coordonează şi controlează întreaga activitate a Fondului. În acest scop, acesta exercită următoarele atribuţii:

a) stabileşte strategia şi politicile Fondului;

b) urmăreşte concordanţa şi complementaritatea strategiei şi politicilor Fondului cu strategiile şi cu politicile sectoriale ale statului în domeniul combaterii sărăciei;

c) adoptă reglementările Fondului;

d) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi raportul anual de activitate al Fondului, elaborate prin grija directorului executiv;

e) urmăreşte complementaritatea proiectelor în raport cu proiectele iniţiate de alte organizaţii şi evitarea paralelismelor determinate de proiecte similare;

f) desemnează cenzori externi independenţi, în vederea verificării situaţiilor financiare ale Fondului, şi primeşte rapoartele acestora;

g) aprobă înfiinţarea de sucursale ale Fondului la nivel zonal;

h) desemnează subcomitete pe categorii de proiecte, formate din 3 membri ai consiliului director care fac recomandări privind aprobarea finanţării acestora;

i) aprobă finanţarea proiectelor rezultate în urma procesului de evaluare, la recomandarea subcomitetelor;

j) adoptă orice alte măsuri necesare pentru realizarea scopului Fondului.

Art. 18.

(1) Consiliul director se întruneşte, în condiţiile art. 16 alin. (1), la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din membrii săi.

(2) Şedinţele consiliului director sunt conduse de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de către unul dintre membrii desemnaţi de preşedinte.

(3) Consiliul director adoptă hotărâri în prezenţa a cel puţin 7 membri, dintre care unul trebuie să fie preşedintele consiliului sau, după caz, un înlocuitor mandatat de către preşedinte.

(4) În situaţia în care, cu ocazia adoptării unei hotărâri, unul dintre membrii consiliului director ştie că se află într-un conflict de interese, el este obligat să se abţină de la vot. Încălcarea acestei obligaţii poate conduce la revocarea sa şi la anularea hotărârii adoptate.

(5) La şedinţele consiliului director participă, în calitate de invitat, conducerea executivă a Fondului.

(6) Consiliul director îşi aprobă propriile reglementări de organizare şi funcţionare.

se încarcă...