Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 743/2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare şi inovare (2014-2020) ‒ Orizont 2020 şi de abrogare a Deciziilor 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE and 2006/975/CE (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013D0743

În vigoare de la 23.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 182 alineatul (4),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 182 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), Programul-cadru pentru cercetare şi inovare 2014-2020 - Orizont 2020 ("Orizont 2020"), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2013, urmează să fie pus în aplicare prin intermediul unui program specific, care defineşte obiectivele specifice şi normele pentru punerea în aplicare a acestora, stabileşte durata şi prevede mijloacele considerate necesare.

(2) Obiectivul general al Orizont 2020 ar trebui să fie urmărit în cadrul a trei priorităţi destinate generării de excelenţă ştiinţifică ("Excelenţa ştiinţifică"), creării unei poziţii de lider în sectorul industrial ("Poziţia de lider în sectorul industrial") şi abordării provocărilor societale ("Provocări societale"). Obiectivul general ar trebui, de asemenea, să fie urmărit în cadrul obiectivelor specifice "Răspândirea excelenţei şi extinderea participării" şi "Ştiinţa cu şi pentru societate". Respectivele priorităţi şi obiective specifice ar trebui să fie puse în aplicare printr-un program specific care prevede câte o parte referitoare la fiecare dintre cele trei priorităţi, o parte aferentă obiectivului specific "Răspândirea excelenţei şi extinderea participării", o parte aferentă obiectivului specific "Ştiinţa cu şi pentru societate" şi o parte aferentă acţiunilor nenucleare directe ale Centrului Comun de Cercetare (JRC).

(3) Toate priorităţile şi obiectivele specifice ale Orizont 2020 ar trebui să includă o dimensiune internaţională. Activităţile de cooperare internaţională ar trebui să fie menţinute cel puţin la nivelul celui de Al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene pentru activităţi de cercetare, dezvoltare tehnologică şi demonstrative (2007-2013) ("Al şaptelea program-cadru") instituit prin Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

(4) În timp ce Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 stabileşte obiectivul general al Orizont 2020, priorităţile şi liniile generale ale obiectivelor specifice şi ale activităţilor care urmează să se realizeze, programul specific ar trebui să definească obiectivele specifice şi liniile generale ale activităţilor specifice pentru fiecare parte. Dispoziţiile privind punerea în aplicare stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 se aplică pe deplin programului specific, inclusiv cele legate de principiile etice.

(5) Fiecare parte ar trebui să fie complementară şi pusă în aplicare în mod coerent cu celelalte părţi ale programului specific.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...