Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1313/2013 privind un mecanism de protecţie civilă al Uniunii
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32013D1313

În vigoare de la 21.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 196,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Ca urmare a creşterii semnificative a numărului şi gravităţii dezastrelor naturale şi a celor provocate de om în ultimii ani şi dat fiind că dezastrele viitoare vor atinge cote extreme şi vor prezenta un grad mai ridicat de complexitate, cu consecinţe extinse şi pe termen mai lung, rezultând, în special, din schimbările climatice şi din interacţiunea potenţială între mai multe pericole naturale şi tehnologice, devine tot mai importantă o abordare integrată a managementului dezastrelor. Uniunea Europeană ar trebui să promoveze solidaritatea şi ar trebui să sprijine, să completeze şi să faciliteze coordonarea acţiunilor statelor membre în materie de protecţie civilă în vederea îmbunătăţirii eficacităţii sistemelor de prevenire, pregătire şi răspuns la dezastre naturale şi provocate de om.

(2) Un mecanism comunitar de protecţie civilă a fost instituit prin Decizia 2001/792/CE, Euratom a Consiliului, reformată prin Decizia 2007/779/CE, Euratom a Consiliului. Finanţarea mecanismului respectiv a fost asigurată prin Decizia 2007/162/CE, Euratom a Consiliului care a instituit un instrument financiar de protecţie civilă ("instrumentul financiar"). Aceasta prevede acordarea de asistenţă financiară din partea Uniunii, atât ca o contribuţie la îmbunătăţirea eficacităţii răspunsului la situaţiile de urgenţă majoră, cât şi pentru îmbunătăţirea măsurilor preventive şi de pregătire pentru toate tipurile de situaţii de urgenţă, inclusiv continuarea măsurilor adoptate anterior în cadrul Deciziei 1999/847/CE a Consiliului. Instrumentul financiar expiră la 31 decembrie 2013.

(3) Protecţia care urmează a fi asigurată în cadrul mecanismului de protecţie civilă al Uniunii ("mecanismul Uniunii") ar trebui să acopere în primul rând persoanele, dar şi mediul şi bunurile materiale, inclusiv patrimoniul cultural, împotriva tuturor tipurilor de dezastre naturale şi provocate de om, inclusiv a dezastrelor de mediu, a poluării marine şi a situaţiilor de urgenţă acută în domeniul sănătăţii, care survin pe teritoriul sau în afara Uniunii. Asistenţa în materie de protecţie civilă şi în alte situaţii de urgenţă în cadrul mecanismului Uniunii poate fi solicitată în toate aceste cazuri de dezastre pentru a completa capabilităţile de răspuns ale ţării afectate. În ceea ce priveşte dezastrele cauzate de acte de terorism, accidente nucleare sau radiologice, mecanismul Uniunii ar trebui să vizeze doar acţiunile de pregătire şi răspuns care se înscriu în domeniul protecţiei civile.

(4) Mecanismul Uniunii ar trebui, de asemenea, să contribuie la punerea în aplicare a articolului 222 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), prin punerea la dispoziţie a resurselor şi a capabilităţilor sale, dacă este necesar.

(5) Mecanismul Uniunii constituie o expresie vizibilă a solidarităţii europene prin asigurarea unei contribuţii practice şi în timp util la prevenirea dezastrelor şi pregătirea pentru acestea, precum şi la răspunsul la dezastre şi la dezastre iminente, fără a aduce atingere principiilor şi acordurilor directoare relevante în domeniul protecţiei civile. Prezenta decizie nu ar trebui, prin urmare, să aducă atingere drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale statelor membre care decurg din tratatele bilaterale sau multilaterale şi care se referă la aspectele vizate de prezenta decizie şi nici responsabilităţii statelor membre de a proteja persoanele, mediul şi bunurile materiale de pe teritoriul lor.

(6) Mecanismul Uniunii ar trebui să ţină seama în mod adecvat de legislaţia relevantă a Uniunii şi de angajamentele internaţionale şi să exploateze sinergiile cu iniţiativele relevante la nivelul Uniunii, precum Programul european de observare a Pământului (Copernicus), programul european privind protecţia infrastructurilor critice (PEPIC) şi Mediul comun de realizare a schimbului de informaţii (CISE).

(7) Rolul autorităţilor regionale şi locale în managementul dezastrelor este de mare importanţă. Prin urmare, autorităţile regionale şi locale trebuie să fie implicate în mod adecvat în activităţile realizate în temeiul prezentei decizii, în conformitate cu structurile naţionale ale statelor membre.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...