Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1312/2013 privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT): contribuţia EIT la o Europă mai inovatoare Număr celex: 32013D1312

În vigoare de la 20.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 173 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 21 noiembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial)

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 294/2008 prevede prezentarea de către Comisie a unei propuneri pentru prima Agendă strategică de inovare ("ASI"), pe baza proiectului transmis de Institutul European de Inovare şi Tehnologie ("EIT").

(2) ASI ar trebui să definească domeniile prioritare şi strategia pe termen lung pentru EIT şi să includă o evaluare a impactului său economic şi a capacităţii de a genera cea mai bună valoare adăugată a inovării. ASI ar trebui să ţină seama de rezultatele monitorizării şi evaluării EIT.

(3) Prima ASI ar trebui să includă instrucţiuni şi termeni de referinţă detaliaţi privind funcţionarea EIT, modalităţile de cooperare între consiliul de conducere şi comunităţile de cunoaştere şi inovare ("CCI-uri") şi modalităţile de finanţare a CCI-urilor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...