Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020 Număr celex: 32013R1311

În vigoare de la 20.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 312,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1) Plafoanele anuale ale creditelor de angajament pe categorii de cheltuieli şi plafoanele anuale ale creditelor de plată stabilite de prezentul regulament trebuie să respecte plafoanele stabilite pentru angajamente şi resurse proprii în Decizia 2007/436/EC, Euratom a Consiliului.

(2) Având în vedere necesitatea unui nivel adecvat de previzibilitate pentru pregătirea şi executarea investiţiilor pe termen mediu, durata cadrului financiar multianual (CFM) ar trebui să fie de şapte ani, cu începere de la 1 ianuarie 2014. Se va efectua o evaluare cel târziu în 2016, după alegerile pentru Parlamentul European. Acest lucru va permite instituţiilor, inclusiv Parlamentului European ales în 2014, să îşi reevalueze priorităţile. Eventualele modificări ale regulamentului pentru anii rămaşi din CFM ar trebui să ţină seama de rezultatele acestei revizuiri. Acest aranjament este denumit în continuare "evaluare/revizuire".

(3) În contextul evaluării/revizuirii la jumătatea perioadei a CFM, Parlamentul European, Consiliul şi Comisia convin să examineze împreună cea mai potrivită durată pentru următorul CFM, înaintea prezentării de către Comisie a propunerilor sale, în vederea asigurării echilibrului corespunzător între durata mandatelor membrilor Parlamentului European şi Comisiei Europene - şi stabilitatea necesară pentru ciclurile programelor şi previzibilitatea investiţiilor.

(4) Ar trebui asigurat nivelul maxim posibil de flexibilitate specifică, pentru a permite Uniunii să îşi îndeplinească obligaţiile în conformitate cu articolul 323 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE).

(5) Următoarele instrumente speciale sunt necesare pentru a permite Uniunii să reacţioneze în cazul unor împrejurări neprevăzute specifice sau pentru a permite finanţarea unor cheltuieli clar identificate care nu ar putea fi finanţate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe rubrici stabilite în cadrul financiar, facilitându-se astfel procedura bugetară: rezerva pentru ajutoare de urgenţă, Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, Instrumentul de flexibilitate, Fondul european de ajustare la globalizare, marja pentru situaţii neprevăzute, flexibilitatea specială în vederea abordării şomajului în rândul tinerilor şi consolidării cercetării, precum şi marja globală pentru angajamentele destinate creşterii economice şi ocupării forţei de muncă, în special în rândul tinerilor. Prin urmare, ar fi necesare dispoziţii specifice pentru a putea înscrie în buget credite de angajament peste plafoanele stabilite în CFM în cazul în care este necesară utilizarea instrumentelor speciale.

(6) Dacă este necesar să se mobilizeze garanţiile prevăzute în bugetul general al Uniunii pentru împrumuturile acordate în cadrul mecanismului de asistenţă pentru balanţele de plăţi sau al mecanismului european de stabilizare financiară, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului şi, respectiv, în Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului, suma necesară ar trebui mobilizată peste plafoanele creditelor de angajament şi de plată ale CFM, respectându-se în acelaşi timp plafonul resurselor proprii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...